نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

رابطه مبادله یکی از متغیرهای مهمو تأثیرگذار در اقتصاد تمام کشورها و به­ خصوص در کشورهای درحال­ توسعه است. رابطه مبادله قدرت خرید صادرات را نشان می­دهد، بنابراین، بررسی رابطه مبادله و تغییرات آن در اقتصاد یک کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده ((ARDL و آمار سال­های 1388-1354، اثر رابطه مبادله کالایی، تلاطم آن و همچنین ترکیبات رابطه مبادله کالایی بر رشد اقتصادی ایران تخمین زده شده است. تلاطم با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته (ARCH) برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که رابطه مبادله کالایی اثر مثبت و معنادار، اما تلاطم آن تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج حاصل حاکی از آن است که شاخص قیمت حقیقی صادرات اثر مثبت و معنادار دارد، اما شاخص قیمت حقیقی واردات و تلاطم شاخص قیمت حقیقی صادرات تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند.

کلیدواژه‌ها

ابریشمی، حمید، محسن مهر آرا و یاسمین آریانا (1386)، ارزیابی عملکرد پیش­بینی تلاطم قیمت نفت، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 87.
حسینی، میرعبدالله (1382)، بررسی رابطه مبادله بازرگانی خارجی، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
اپل یارد، دنیس وآلفر فیلد (1389)، مالیه بین­الملل، ترجمة محمدعلی مانی، تهران، نشرنی.
دهمرده، نظر و رضا روشن (1388)، بررسی تأثیر تلاطم بر تقاضای پول در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 88.
مهرآرا، محسن و مهدی مرادی (1387)، بررسی تأثیرات کسری بودجه، نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله بر کسری حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت عضو OPEC، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 47.
نجارزاده، رضا،  لطفعلی عاقلی و وحید شقاقی شهری (1388)، تأثیر رابطه مبادله و نرخ ارز حقیقی بر کسری بخش تجارت خارجی ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره دوم.
نونژاد، مسعود (1383)،تجارت بین­الملل (جلد دوم)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
Blattman, C., Hwang, J. and Williamson, J. G.(2007) ,Winners and Losers in the Commodity Lottery: The Impact of Terms of Trade Growth and Volatility in the Periphery 1870-1939, Journal of  Development  Economics, 82.
Bleaney, M. and  Greenaway, D (2001), The Impact of  Terms of Trade and Real Exchange Rate Volatility on Investment and Growth in Sub-Saharan Africa,Journal of Development Economics, 65.
Broda,C (2004),Terms of Trade and Exchange Rate Regimes in Developing Countries, Journal of International Economics, 60.
 Cashin, P (1998), Terms of Trade Shocks and The Current Account, IMF Working Paper WP/98/177. 
Grimes, A (2006), A Smooth Ride: Terms of Trade , Volatility and GDP Growth, Journal of Asian Economics , 17.
Mendoza, G. E (1997), Terms of Trade Uncertainy and Economic Growth, Journal of  Development economics, 54.
Weytt, K (2007), The Impact of Terms of Trade Volatility on Economic Growth and Investment in Australia, Prepared for the National Honours Colloquium, University of New South Wales.
Wong, H. T (2009), Terms of Trade and Economic Growth in Japan and Korea: an Empirical analysis. Empirical Economics.