نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار اقتصاد دانشگاه شیخ بهایی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک‌های تجاری در ایران، با استفاده از داده‌های بانک‌های تجاری و شاخص خودساخته بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتایج در چهارچوب روش هم‌جمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می‌دهد که وام‌دهی بانک‌های تجاری با بی‌ثباتی اقتصاد کلان رابطه‌ای بلندمدت دارد. به عبارت دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان (افزایش) با کاهش وام‌دهی بانک‌های تجاری همراه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش در لگاریتم طبیعی دارایی بانک‌های تجاری که پراکسی از اندازه بانک بوده، حاکی از تأثیر معنادار آن بر وام‌دهی بانک‌های تجاری است. همچنین نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، هر‌چند نسبت سپرده به سرمایه و وام‌دهی بانک‌های تجاری در بلندمدت دارای ارتباط متقابل نسبت به یکدیگر هستند، اما در کوتاه‌مدت نسبت به خطای تعادل، خود را تعدیل نمی‌کنند. به عبارت دیگر، نسبت سپرده به سرمایه هر‌چند بر وام‌دهی بلندمدت بانک‌های تجاری مؤثر است، اما خود از آنها تأثیر نمی‌پذیرد. در واقع، این متغیر نسبت به سایر متغیرها در کوتاه‌مدت برون‌زای ضعیف است.

کلیدواژه‌ها

ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا (1381)، اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین)، تهران، دانشگاه تهران.
تقوی، مهدی و علی‌اصغر لطفی (1385)، بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور طی سال‌های 1382-1374، مجله پژوهشنامه اقتصادی، 6.
خلیلی عراقی، منصور و اسماعیل رمضانپور (1380)، اهمیت محیط باثبات اقتصاد کلان، مجله تحقیقات اقتصادی، 58.
گجراتی، دامودار (1377)، مبانی اقتصادسنجی، ترجمة حمید ابریشمی، ویرایش دوم، تهران، دانشگاه تهران.
گسکری، ریحانه، حسنعلی قنبری و علیرضا اقبالی (1385)، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 6.
نوفرستی، محمد (1378)، ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
Baum, C, Caglayan, M & Ozkan, N (2005), The Second Moment Matter: The Response of Bank Lending Behaviour to Macroeconomic Uncertainty, www.gla.ac.uk/media/media_22217_en.pdf. Downloaded 11/02/2011.
Beaudry, P, Caglayan, M & Schiantarelli, F (2001), Monetary Policy Instability, the Predictability of Prices and the Allocation of Investments: An Empirical Investigation Using U.K Panel Data, American Economic Review, 91.
Bernanke, S. & Blinder,A (1992), The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission, American Economic Review, 82.
Bernanke, S. & Gertler, M (1995), Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, Journal of Economic Perspectives, 9.
Christopher, S & Bamidele, I (2009), The Impact of Macroeconomic Instability on the Banking Sector Lending Behaviour in Nigeria. Journal of Money, Investment and Banking, http://www.eurojournals.com/JMIB.htm.
Fischer, Stanley (1988),Real Balances, the Exchange Rate, and Indexatio: Real Variables inDisinflation, Quarterly Journal of Economics, 103.
Gambacorta L. and Iannotti (2005), Are there Asymmetrics in the Response of Bank Interest Rates to Monetary Shocks; Banca D’Italia Temi di Discussione del Servizio Studi, 566.
Ismihan, M (2003), The Role of Politics and Instability and Public Spending Dynamics and Macroeconomic Performance: Theory and Evidence from Turkey, PH.D Thesis, METU, Ankara.
Jaramillo, L & Sancak, C (2007),Growth in the Dominican Republic and Haiti: Why has the Grass Been Greener on One Side of Hispaniola? IMF Working Paper.
Johansen, S. and Juselius, K (1992), Testing Structural Hypothesis in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and UIP for UK, Journal of Econometrics,53.
Kishan, R.P. and T.P. Opiela (2000), Bank Size, Bank Capital, and the Bank Lending Channel, Journal of Money, Credit and Banking, 32 (1).
Micco, A.& Panizza, U (2004), Bank Ownership and Lending Behavior Inter-American Development Bank Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Research Department Departamento de Investigación Working Paper .520.
Olaniyan,O (2000), The Effects of Instability on Aggregate Investment in Nigeria,. The Nigerian.Journal of Social and Economic Studies.42 (1).
Romer C.D. and Romer D.H (1989), Does monetary policy matter? A new test in the spirit of Friedman and Schwartz, in Oliver Blanchard and Stanley Fischer eds, NBER Macroeconomis Annual, Cambridge, MA: MIT Press.
Sahay,R & Goyal, R (2006), Volatility and Growth in Latin America. IMF Working Paper.
Sameti, M. Dallali Esfahani, R. Karnameh Haghighi, H (2011), The Effects of Macroeconomic Instability on Capital Accumulation and Growth: A Case for Iran 1974–2008, Australian Journal of Business and Management Research.7.
Sameti, M. Karnameh Haghighi, H (2011), Survey of Macroeconomic Instability in Iran, 10th Asian Pacific Economic Forum (APEF), Tehran, Iran.
Satyanath S & Subramanian, A (2004), What Determines Long-Run Macroeconomic Stability? Democratic Institutions, IMF Working Papers WP/04/215.
Talavera O , Tsapin A,& Zholud (2006), Macroeconomic Uncertainty and Bank Lending : The Case of Ukraine, German Institute for Economic Research Discussion Paper Series. 637.