نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

صنعت گردشگری یکی از پربازدهترین صنایع در کشورهای مختلف بوده و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا میکند. بنابراین، شناسایی ویژگی‌های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشورها ایفا میکند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 147 کشور جهان طی سال‌های
 2007- 2015 و با استفاده از روش داده
های تابلویی ویژگی‌های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگران خارجی شناسایی و معنیداری آن‌ها از نظر آماری بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که  از سه شاخص کلی مربوط به ویژگی‌های مقاصد گردشگری، یعنی زیرساخت‌های گردشگری و فضای کسب و کار، قوانین و مقررات مربوط به گردشگری و منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی، شاخص زیرساخت‌های گردشگری و فضای کسب‌وکار مانند زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل ریلی، هوایی و زمینی و همچنین رقابت‌پذیری قیمتی اثر معنیداری در جذب گردشگر خارجی دارند. در بین 13 شاخص جزیی سه شاخص ایمنی و امنیت، شاخص منابع فرهنگی و طبیعی، و شاخص رقابت‌پذیری قیمتی در صنعت گردشگری و مسافرت اثر معنیداری در جذب گردشگران خارجی دارند.

کلیدواژه‌ها

اکبری، زهرا  و  عباسعلی ابونوری (1393) ، «طبقه‌بندی عوامل موثر بر شاخص‌های اقتصادی گردشگری خارجی مطالعه موردی : کشورهای منتخب»، جغرافیا و توسعه، شماره 37، صفحات 33-56 .
بهروز، عارف (1392)،«بررسی نقاط ضعف و قوت،فرصت و تهدید صنعت گردشگری ایران با تاثیرگذاری بر تولید ملی و اشتغال با تکنیک (swot)»، اولین همایش الکترونیکی ملی  چشم انداز اقتصاد ایران.
تقوی، مهدی و علی قلی پورسلیمانی (1388) ، «عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم ، شماره سوم، صفحات 157-172 .
خدایی، زهرا و حسین کلانتری خلیل آباد (1391)  ، «توسعه گردشگری با تاکید بر نقش آموزش نیروی انسانی»، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال چهارم، شماره دوازدهم، صفحات 47-58 .
رنجبریان، بهرام، خزائی پول، جواد. و هادی بالوئی جام خانه (1391) ، «تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی»، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال اول، شماره 1، صفحات 13-34 .
صمدیان، ابوالفضل ، حسینی، سید  حسن و میرگانه نگینه رئوف آوا (1388)، «نقش آموزش بر توسعه زیرساخت‌ها در صنعت توریسم ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی جغراقیای انسانی ، سال اول، شماره چهارم، صفحات 105-118 .
 گل لاله، منوچهر (1388)، «تخمین تابع تقاضای گردشگری در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
کاظمی، علی، صنایعی، علی. ، رنجبریان، بهرام و کریم آذربایجانی(1388)، «شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به منظور جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه استان اصفهان»، مطالعات و پژوهشهای  شهری و منطقه‌ای، سال دوم، شماره پنجم ، صفحات 93-110 .
مکیان، نظام­الدین و محمود  نادری (1382)، «بررسی گردشگری خارجی در شهرستان یزد»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ی62 ، صفحات 195- 205 .
ویکی پدیا، پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران.
ویکی پدیا، پایگاه خبری تحلیلی دنیای سفر.
همایی، مهدی(1386)، اهداف گردشگری، سایت سازمان میراث فرهنگی.
 
Arnegger, J. and M. Herz , (2015), “Economic and Destination Image Impacts of Mega-events in Emerging Tourist Destinations”,  Journal of Destination Marketing & Management, 1-10.
Baltagi, H, Badi (2005), “Econometric Analysis of Panel Data”, John Wiley & Sons.
Barkauskas, V. , K. Barkauskiene and E. Jasinskas, ( 2015), “Analysis of Macro Environmental Factors Influencing the Development of Rural Tourism: Lithuanian Case”, 20th International Scientific Conference Economics and Management, social and behavioral sciences , Elsevier, 213, 167-172.
Camison, C. and B. Fores , (2013), “Is Tourism Firm Competitiveness Driven by Different Internal or  External Specific Factors?: New Empirical Evidence from Spain”, Elsevier, Tourism management, vol 48, 477-49onomote9.
Carlos Leitao, Nuno , (2015), “Portuguese Tourism Demand: A Dynamic Panal Data Analysis”, International Journal of Economics and Financial Issues, 5(3), 673-677.
Chih- Wen Wu , (2015), “Destination Loyalty Modeling of the Global Tourism”, Journal of Business Research, 1-7.
Cibinskiene, A. and G. Snieskiene, (2015),  “Evaluation of City Tourism Competitiveness”, 20th International Scientific Conference Economics and Management, social and behavioral sciences, Elsevier, 213, 105-110.
Delbari , S. A., S. I. Ng, Y. A. Aziz and J. A. Ho, (2015), “An Investigation of key Competitiveness Indicators and Drivers of Full-service Airlines using Delphi and AHP Techniques”, Journal of Air Transport Management, Elsevier,52, 23-34.
Dominguez Vila , T. , S. Darcy and E. A. Gonzalez, (2014), “Competing for the Disability Tourism Market - A Comparative  Exploration of the Factors of Accessible Tourism Competitiveness in Spain and Australia”, Tourism Management , Elsevier,47, 261-272.
Fuleky, P., Q. Zhao and C. S. Bonham,(2014), “Estimating Demand Elasticities in Non-stationary Panels: The Case of Hawaii Tourism”, Annals of Tourism Research, Elsevier,44, 131- 142.
Huang, J-H. and K-H. Peng, (2010), “Fuzzy Rasch Model in TOPSIS: A new Approach for Generating Fuzzy Numbers to Assess the Competitiveness of the Tourism Industries in Asian Countries”, Tourism Management, Elsevier, 33, 456- 465. Clement A Tisdell,(1980), “Handbook of Tourism Economics”, World scientific, 31-87.
Lancaster, Kelvin J. (1971),  “Consumer Demand :A New Approach” ,New York: Columbia University Press,
Mill, R. C. and A. M. Morrison , “The Tourism System: An Introductory Text by Robert Christie Mill and Alastair M. Morrison , Prentice Hall, Englewood Cliffs”, NJ 07637, (1992).
Ryglova , K. , I. Vajcnerova , J. Sacha and S. Stojarova , (2015), “The Quality as a Competitive Factor of the Destination”, Business Economics and Management 2015 Conference, Procedia Economics and Finance, Elsevier, 34 ,550 – 556.
Stefan Dragos  Cirstea (2014), “Travel & Tourism Competitiveness: a study of world’s top Economic Competitive Countries”,  Procedia Economics and FinanceElsevier,15 ,1273 – 1280.
UNWTO (Specialized agency of The United Nations World Tourism Organization), “Travel & Tourism Competitiveness Reports of the years 2007, 2008, 2009 , 2011, 2013, 2015”.
World Bank, Arrivals of Tourism from Different Years.