نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت‌های روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است. بدون نیاز به نمونه‌گیری، تمامی 142 نفر جامعه آماری که طبق آخرین آمار در سال 1393 از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمین وام اشتغال دریافت کرده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفتند که با توجه به عدم دسترسی به کل جامعه آماری از 121 خانوار، پرسشگری به عمل آمده است و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ویلکاکسون، t تک نمونه‌ای، پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه‌ و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان میدهد اعتبارات خرد کمیته امداد با بتای 719/0 بر وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و با بتای 340/0 بر ماندگاری جمعیت در سطح خطای کمتر از 05/0 تاثیر مثبت و معنیداری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و ماندگاری جمعیت برابر است با 369/0 که در سطح خطای کمتر از 05/0 این فرضیه راتایید میکند. بنابراین، ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام و اولویت دادن به سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌های موثر برای جلوگیری از مهاجرت غیرمنطقی جمعیت مناطق روستایی شناخته شود.

کلیدواژه‌ها

ابراهیم پور، سمانه و زهرا میلاعلمی (1392)، «تعیین­کننده‌های فقر خانوارهای شهری ایران در سال 1388 کاربرد مدل داده­هایتابلویی با متغیر وابسته محدود»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی ـ ایرانی)، سال سیزدهم، شماره 49، صص 116 -101.
خاکی، نرگس (1388) «کاهش فقر و تامین  مالی خرد (مطالعه موردی بانک کشاورزی)»، مجلهمطالعات مالی، شماره سوم،صص 136-111.
رستمعلی‌زاده، ولی‌اله، علی قاسمی اردهالی و نیر رستمی (1392)، «عوامل موثر بر ماندگاری جوانان روستایی مطالعه موردی: شهرستان اهر»، پژوهش‌های روستایی، دوره 4، شماره 3، صص 534- 505.
رضوانی، محمدرضا (1383)، برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، چاپ چهارم، تهران: انتشارات قومس.
رضوانی، محمدرضا و محمد نجارزاده (1387)، «بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرینی روستاییان در فرآیند توسعه‌ نواحی روستایی»، فصلنامه‌ توسعه‌ی کارآفرینی، سال اول، شماره دوم.
طالب، مهدی و زهره نجفی‌اصل(1386)، «پیامد اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب کبری (س) در روستاهای بویین زهرا»، فصلنامه روستا و توسعه، سال دهم، شماره 3، صص 1 -26.
خارقانی، ندا و وحید فعالیت (1390)، «بررسی تاثیر وام‌های خرد بر اشتغال (مطالعه موردی ایران)»، ماهنامه کار و جامعه، شماره 141، صص 44-22.
عزیزپور، فرهاد و زهرا خداکرمی(1394)، «اثرات اجتماعی - اقتصادی اعتبارات خرد کشاورزی در نواحی روستایی مورد: دهستان کرسف»، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 3،پاییز 1394،پیاپی 13، صص 69-57.
فقیری، مژگان و کیومرث زرافشانی(۱۳۹۰)، «بررسی اثربخشی صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان کنگاور با استفاده از نقشه‌های ذهنی: مطالعه موردی روستای فش»، اولین کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی، زنجان، دانشگاه زنجان.
قدیری معصوم، مجتبی و افسانه احمدی، (1394) «سازه‌های موثر بر موفقیت صندوق‌های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان فیروزکوه»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 47، شماره 4، صص772 – 759.
مداحی، مهری (1390)، «بررسی اثربخشی صندوق‌های اعتبارات خرد در چهار استان خراسان رضوی، کرمانشاه، مازندران و هرمزگان»، دوماهنامه علمی ترویجی و توسعه کشاورزی جهاد، سال 30،شماره 301 و 302،صص 140-98.
نصرتی، رضا و هدایت حسین‌زاده (1393)، «بررسی تاثیر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده بر ایجاد اشتغال در استان‌های منتخب کشور»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 7، صص 108 -91.
نظری، عبدالحمید ، جواد عادلی (1390)، «مقایسه اثربخشی اعتبارات خرد بر اقشار جامعه روستایی در نواحی کوهستانی و دشتی شهرستان آزادشهر»، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید، سال نهم، شماره - 31، صص 191 -.214.
نگین، وحیده (1384)، «نقش تامین  مالی خرد در کاهش فقر»، فصلنامه تامین  اجتماعی، سال هفتم، شماره 2.
Ahlin, Ch. and N. Jiang (2008), “Can Micro-credit Bring Development?”, Journal of Development Economics, 123-145.
Fasoranti, M. M. (2010), “The Infiuence of Micro-credit on Poverty Allevition Among  Rural Dwellers: Acase Study of AKOKO North West Local Government Area of ONDO State”, Africa journal of Business Management, 4(8):1438-1446.
Levier (2002), “M, Women and Microcredit in Vietnam, Anthropology Department”, pp.8. available at http://www. sciencedirect.com
Li, X., G. Christofer and H. Baiding (2011), “Accessibility to Microcredit by Chinese Rural Households”, Journal of Asian Economics 22(2011), pp. 235-246
Salwa, A. H. F., A. M. Azahari and B. J. Tamkin (2013), “Success Factors of Successful Microcredit Entrepreneurs: Empirical Evidence from Malaysia”, International Journal of Business and Social Science, 4(5): 153-159.
Miriam, B. and I. Love (2009), “The Economic Impact of Bank and Unbanked (Evidence from Mexico)”, The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Team, June.
Satiabama, K. (2010), “Rural Women Empowerment and Entrepreneurship Development”. Research Scholar, Development of Political Science and Development Administration, Ganhigram Rural Institute, Dindigul District, April 2010.