نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر نقدینگی، مخارج دولت و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل روی داده­های فصلی سال­های 1380 تا فصل سوم 1390، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) صورت گرفته است.
نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی‌بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس­العمل ضربه­ای مبتنی‌بر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای 5 دوره بر شاخص توسعه مالی بوده، اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنی‌بر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت 48 درصد از واریانس خطای پیش­بینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح و شوک خود متغیر 42 درصد از واریانس خطای پیش­بینی خود را توضیح می­دهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها

اندرس، والتر، (1391)، اقتصادسنجی سری زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمة مهدی صادقی و سعید شوال­پور، جلد دوم، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
جهانخانی، علی و حسین عبده تبریزی (1372)، نظریه بازار کارای سرمایه، تحقیقات مالی.
حسن­زاده، علی، رافیک نظیریان و مهران کیانوند (1390)، اثر شوک­های سیاست پولی بر نوسانات شاخص قیمتی سهام در ایران، پول و اقتصاد، شماره 9.
شاکری، عباس (1385)، اقتصاد خرد 2، نشر نی.
طاهری‌فرد، احسان و افسانه موسوی آزاد کسمایی (1387)، اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 83.
فضلی، رقیه، صمد عزیزنژاد و احمد شعبانی (1390)، بررسی شاخص­های عمق مالی در بازار سرمایه، مرکز پژوهش­های مجلس.
کریم­زاده، مصطفی (1384)، بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم‌جمعی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 26.
کشاورز حداد، غلامرضا و امید مهدوی (1384)، آیا بازار سهام در ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 71.
لامعی، بهزاد (1384)، نگاهی به تعاریف کسری بودجه و روند آن در ایران در دوره 1382-1358، مجله مجلس و راهبرد، شماره 47.
نوفرستی، محمد (1391)، ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ چهارم.                                  
Adrangi, B. & Allender, M. (1998), Budget Deficits and Stock Prices: International Evidence. Journal of Economics and Finance, Vol. 22. No 2-3.
Bekhet, H.A & Othman, N.S.B (2012). Examining the Role of Fiscal Policy in Malaysian Stock Market. Journal Of International Business Research, Vol. 5, No 12.
Berument, H. & Kutan, A. M. (2007). The Stock Market Channel; of Monetary Policy in Emerging Markets: Evidence from the Istanbul Stock Exchange. Journal of Administrative Development.
Chatziantoniou, L. Duffy, D. and Filis, G. (2013), Stock Market Response to Monetary and Fiscal Policy Shocks: Multi-Country Evidence. Journal of Economic Modelling, Vol. 30.
Chatziantoniou, L. Duffy, D. and Filis, G. (2013), Stock Market Response to Monetary and Fiscal Policy Shocks: Multi-Country Evidence. Journal of Economic Modelling, Vol. 30.
Cooray, A. (2011). The Role of the Government in Financial Sector Development. Economic Modelling, Vol. 28, No 3.
Girma, S., & Shortland, A (2004). The Political Economy of Financial Development, Oxford Economic Papers, Vol. 60, No 4.
Hubbard, G.R (2008), Money, The Financial System, and the Economy, Columbia University. Fourth Edition.
Ioannidis, C., & Kontonikas, A, (2006), The Impact of Monetary Policy on Stock Prices, Journal of Policy Modeling,vol 30, No 1.
Krause, S., & Rioja, F (2006), Financial Development and Monetary Policy Efficiency, Emory Economics, 613.
Laopodis, N.T (2009), Fiscal Policy and Stock Market Efficiency: Evidence for the United States. The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49.
Laopodis, N.T )2007), Fiscal Policy, Monetary Policy, and the Stock Market. Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance.
Lee, U (1997), Stock Market and Macroeconomic Policies: New Evidence from Pacific Basin Countries, Multinational Finance Journal, Vol. 1, No 4.
Pirovano, M (2012), Monetary Policy and Stock Prices in Small Open Economies: Empirical Evidence for the new EU Member States. Journal Of Economic Systems, Vol. 393.
Tobin, J (1969), A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, Journal of money, credit and banking, Vol. 1, No 1.
Yakob, A. N (2001), Monetary Uncertainty and Stock Prices: The Case of Malaysia, Journal of Department of Finance.