نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

سیستمهای تقاضای مصرفکننده بیان می‌کند که چگونه مصرفکننده درآمد خود را بین انواع مختلف کالاها تخصیص دهد.این مدل‌ها، معمولاً  مبتنی بر تئوریهای اقتصاد خرد هستند که  طرف تقاضا را لحاظ و اطلاعات طرف عرضه را نادیده می‌گیرند. به عبارت دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می‌کنند. در این مقاله، ابتدا دربارة ویژگیهای نظری تقاضای مصرفکننده و روشهای استخراج تابع تقاضا بحث شده است و در نهایت با استفاده از داده‌های مخارج خانوارهای شهری استان آذربایجان غربی، سیستم تقاضای روتردام به دو حالت مقید و غیر مقید برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو حالت تئوری تقاضا در مورد گروههای کالایی صدق میکند و برای این که مشخص شود سیستم تقاضای روتردام با نظریههای تقاضا سازگار است یا نه؛ قیود همگنی و تقارن از طریق آزمون والد، آزمون شدهاست. نتایج حاکی از آن است که قید همگنی و تقارن در سیستم تقاضای روتردام تأمین میشود.

کلیدواژه‌ها

1. پناهی، علیرضا. «تحلیل رفتار مصرفی در مناطق شهری، کاربرد سیستم تقاضای ایده‌آل». مجله برنامه بودجه، (مرداد و شهریور 1377).
2. خسروی نژاد، علی اکبر.  «برآورد سیستم مخارج خطی تقاضا برای خانوارهای شهری ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد شهید بهشتی، 1376.
3. سوری، داوود و آهنگرانی، پویان. «سیستم معادلات تقاضا با توجه به نقش مشخصه های اجتماعی خانوار». پژوهشنامه بازرگانی، (بهار  1377).
4. قنبری عدیوی، علی. «مدل عرضه تقاضای گوشت در ایران». پایان‌نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، (1375).
5. محمدزاده، پرویز. «مقایسه مدل های تخصیصی مصرف‌کننده  در اقتصاد ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره 68، (1384).
 
6. Barten, A. P. "Consumer Allocation Models: Choice of Functional Form"., Empirical Economics, (1993).
 
7. Christensen, L. R, Gorgenson, D.W, Lau L J. "Transcendental logarithmic utility function"., American Economic Review, (1975).
Deaton, A.S. and Muellbur, J. Economics and Consumer Behavior. Cambridge University Press., 1980.
 
8. Deaton, A. S. and Muellbur, J., "An Almost Ideal Demand System"., American Economic Review, 70(3), (1980).
 
9. Diewert, W. E. "An Application of Shepard Duality Theorem: A Generalized Leontief Production Function"., Journal of Political Economics, (May 1971).
 
10. Dreil, H., Van. Venuta, Zeelenberg, K. "The Demand for Food in the United State and the Netherlands: Asystem Approach with the CBS Model"., Journal of Applied Econometrics, Vol. 12, (1997).
 
11. Frisch, R. "A Complete Scheme for Computing all Direct and Cross Demand Elasticities in a Model with Many Sector"., Econometrica, No.27, (1959).
 
12. Hans Van Driel, Venuta & Kees Zeelenberg. "The Demand For Food In The United States And The Netherlands: A Systems Approach With The CBS Model"., Journal of Applied Econometrics, Vol. 12, (1997).
 
13. Houtaker, W. "Additive Preference"., Econometrica, Vol. 28, (1960).
 
14. Keller, W J. Van, Driel, J. "Differential Consumer Demand System"., European Economic Review, No.27, (1985).
 
15. Neves, P. Analysis of Consumer Demand in Portugal, 1958-1981. University Catholique de Louvien., 1987.
 
16. Philippe, J. Deschamps, Exact Small Sample Inference in Stationary Fully Regular, Dynamic Demand Model"., Journal of Econometrics, No.97, (2000).
 
17. Philippe, J. Deschamps. "Full Maximum Likelihood Estimation of Dynamic Demand Model"., Journal of Econometrics, No.82, (1997).
 
18. Stone, R. "Linear Expenditure System and Demand Analysis: an Application to the Pattern of British Demand"., The Economic Journal, (1954).
 
19. Thiel, H. "The Information Approach to Demand Analysis"., Econometrica, Vol. 37, (1965).