نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط می‌کند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر به‌عنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان می‌دهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شده‌است: 1. الگوی عایدات مستمر مانند عایدات سرمایه‌گذاری شده که برای اقلام غیرمکرر تعدیل شده‌است؛ 2. اقلام غیرمکرر جاری و 3. یک ضریب افزایش برای رشد کوتاه‌مدت و رشد بلندمدت که عایدات غیرعادی مورد انتظار دوره بعد را می‌افزاید. این مدل همچنین اشاره دارد به اینکه حسابداری محافظه‌کارانه عمل می‌کند و بیانگر این است که رشد و حسابداری محافظه‌کارانه، دو روی یک سکه هستند. این پژوهش نشان می‌دهد که سود نقدی و اقلام غیرمکرر اطلاعات نامربوط برای مقاصد پیش‌بینی و ارزیابی هستند البته به جز تأثیری که بر ارزش دفتری می‌گذارند.
عایدات مستمر، عایدات مورد انتظار، عایدات غیرعادی مورد انتظار،رشد کوتاه مدت و بلند مدت عایدات،  رشد بلند مدت و کوتاه مدت عایدات غیر عادی، سودنقدی موردانتظار و  هزینه سرمایه به عنوان متغیرهای این پژوهش انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع آزمون مدل است و نظریه پردازی به روش استقرایی انجام شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که بین ارزش محاسبه شده شرکت براساس هر سه مدل و ارزش بازار شرکت اختلاف معنا داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا و هیبتی، فرشاد و رهنمای رودپشتی، فریدون.تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار. انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، 1385.
2. تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر. مدیریت سرمایه گذاری. نگاه دانش، 1382.
3. جهانخانی، علی و پارسائیان، علی. مدیریت مالی. جلد دوم، انتشارات سمت، 1373.
4. شباهنگ، رضا.مدیریت مالی. جلد اول و جلد دوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1372.
5. شباهنگ، رضا. تئوری حسابداری جلد اول. مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، 1381.
6. جهانخانی، علی و عبدالله زاده، فرهاد.«نقدی بر چگونگی قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران».فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی،دانشگاه تهران، شماره 1،زمستان 1372.
7. جهانخانی، علی و مجتهدزاده، ویدا. «ارزشگذاری شرکتها»، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی، دانشگاه تهران،  شماره 9 و 10، زمستان 1374 و بهار 1375.
8. روحی، علی. «مقایسه مدل تنزیل سود نقدی (DDM) با مدل سود باقیمانده (RIM) درفرایند تشریح و پیش‌بینی نوسانات قیمت هرسهم». رسالة دکتری تخصصی دررشته مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، (1383).
9. طالبنیا، قدرتاله. «تحقیقی پیرامون مشکلات روشهای قیمتگذاری سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی و پیشنهاد روش قیمتگذاری مناسب برای آن».رسالة دکتری حسابداری دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،(تیر 1374).
10. مشایخ،شهناز.«بازده اضافه مدیریت فعال در شرکتهای سرمایه گذاری».رساله دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، (زمستان 1382).
 
11. Braver, William H. Financial Reporting: An Accounting Resolution.,  Prentice – Hall., 1998.
 
12. Braver, William. "Perspectives on Recent Capital Market Research"., Journal of accounting research, 77. No. 2, (April 2002).
 
13. Bradley and Myers. Principles of Corporate Finance, Sixth Edition. Mc Graw- Hill., (2000).
 
14. Felatham, Gerald A. and Ohlson, James A. "Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities"., Contemporary Accounting Research, (1995).
 
15. Ohlson, James A. and Penman, Stephen H. "Disaggregated Accounting Data as Explanatory Variables for Returns"., Journal of Accounting, Auditing & Finance, (1992).
 
16. Ohlson, James A. "Book Value and Dividends in Security Valuation"., Contemporary Research (Spring 1995).
 
17. Ohlson James, A. "A Synthesis of Security Valuation Theory and the Role of
Dividends, Cash Flows, and Earnings"., Contemporary Accounting Research, (spring 1990).
 
18. Ohlson, Per. "Terminal Value Techniques in Equity Valuation"., June 2000.
 
19. Reilly, Frank. "Investment Analysis Portfolio Management", Chapter 10, (2002).
 
20. Reilly, Frank, Brown. "Investment Analysis Protfolio Management".,Chapter 20, "Company Analysis and Gtock Selection"., (2002).