نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورتهای مالی است که از طرف بسیاری از افراد ذینفع به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش سعی شده است تا از چند مدل مختلف به منظور بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری استفاده شود و نتایج حاصل از این ارتباط با مدل جریانات وجوه نقد که به مطالعه ارتباط بین بازده سهام و جریانات وجوه نقد می‌پردازد مقایسه گردد. بر خلاف سایر مطالعات، سعی شده است که توان توضیحی هر یک از مدلها در یک دوره بلند مدت مورد ارزیابی قرار گیرد. محقق به دنبال پاسخ به این پرسشاست که کدامیک از متغیرهای سود و جریانات وجوه نقد توانایی بیشتری را در تبیین بازده بلند مدت دارا است و کدام مدل جهت مطالعه ارتباط بین متغیرهای مندرج در صورتهای مالی اساسی و بازده سهام مناسبتر است؟نتایج نشان میدهد که در تمامی مدلها، ضریب تعیین با طولانی تر شدن دوره زمانی افزایش یافته است؛ اما تفاوت معناداری در ضریب تعیین به دست آمده از مدل‌های مختلف مشاهده نگردید. سود حسابداری تنها متعیری است که در تمامی سطوح و مدل‌ها، همبستگی معنی داری با بازده دارد، نتایج حاصل از مطالعه بیانگر این مطلب است که بین بازده سهام و وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در یک دوره بلند مدت ارتباط معنا داری وجود دارد. اما توان توضیحی مدلهای سود در تبیین بازده بلند مدت نسبت به مدل وجه نقد بیشتراست.

کلیدواژه‌ها

1. شباهنگ،رضا.تئوری حسابداری. تهران:مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، 1381.
 
2. Ball, R, and P. Brown. "An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers"., Journal of Accounting Research 6, (1998).
 
3. Foster, G. "Quarterly Accounting Date: Time – Series Properties and Predictive – ability Results"., The Accounting Review 52, (1977).
 
4. lev, B. "On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions From Two Decades of Empirical Research"., Journal of Accounting 27, (1989).
 
5. Easton, P. D., T. S. Harris, and J. A.  "Ohlson. Aggregate Accounting Earnings can Explain Most of Security Returns: The Case of Long Return Intervals"., Journal of Accounting and Economics 15, (1992).
 
6. Livnat, J., and P.  Zarowin. "The Incremental Information Content of Cash – Flow Components"., Journal of Accounting and Economics 13, (1990).
 
7. Bernard V. L. and T. L. Stober. "The Nature and Amount of Information in Cash Flows and Accruals"., The Accounting Review 64, (1989).
 
8. Dechow, P.M. "Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The role of Accounting Accruals"., Journal of Accounting and Economics 18, (1994).
 
9. Cotter, J. "Accrual and Cash Flow Accounting Models: A Comparison of the Value Relevance and Timeliness of Their Components"., Accounting and Finance36, (1996).
 
10.  Lev, B. and S. "Thiagarajan. Fundamental  Information Analysis"., Journal of Accounting Research 31, (1993).