نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

سنجش‌ عملکرد در فرآیند تصمیم‌گیری‌ با توجه‌ به‌ توسعه‌ و اهمیت‌ نقش‌ بازار سرمایه‌ از مهمترین‌ موضوعات‌ حوزه‌ مالی‌و اقتصادی‌ است‌، ارزش‌ افزوده‌ اقتصادی‌  بازار از معیارهای‌ سنجش‌ عملکرد مدیریت‌ است‌. بنابراین‌ آزمون‌ کارکرد معیارهای‌مالی‌ جهت‌ ارزیابی‌ عملکرد بنگاهها نظیر ROI ، RI ، ROS ، EVA و MVA یک‌ ضرورت‌ بشمار می‌آید.
مقاله‌ حاضر، نتیجة‌ پژوهش‌ علمی‌ محقق‌ است‌ که‌ با انتخاب‌ صنعت‌ نمونه‌ از صنایع‌ فعال‌ وپذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار در یک‌ دورة‌ زمانی‌ پنج‌ ساله‌- که‌ اطلاعات‌ آن‌ در بورس‌ موجودبوده‌ است- صورت‌ گرفت‌.
مهمترین‌ هدف‌ مطالعه‌ حاضر، ضمن‌ تبیین‌ تئوریک‌ شاخصهای‌ سنجش،‌ عملکرد آزمون‌ این‌شاخصها و ارائه‌ شواهد لازم‌ به منظور کمک‌ به‌ فعالان‌ بازار سرمایه‌ و ارزیابی‌ منطقیعملکرد بنگاهها برای‌ اتخاذ تصمیم‌ است‌.
نتایج‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بین‌ EVA با متغیرهای‌ مالی‌ مورد مطالعه‌ نظیر EPS ، P و ROI رابطه‌ وجود دارد. همچنین‌ وجود رابطه‌MVA با ROI و ROS و RIنیز تأیید گردیده است و نتایج مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ میزان‌ رابطه‌ EVA با متغیرها در مقایسه‌ با MVA با متغیرها بیشتر است‌.

کلیدواژه‌ها

1. آقایی‌، محمد و کمیجانی‌، اکبر. «مبانی‌ نظری‌ مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌».فصلنامه‌ پژوهشنامه‌اقتصادی‌، سال اول، شماره‌ دوم،‌ (پاییز 1380).
2. اردبیلی‌، هاله.، «تغییر ارزشها و فراگرد توسعه‌».فصلنامه‌ پژوهشنامه‌ اقتصادی،سال اول، شماره‌ دوم، ‌(پاییز 1380).
3. بزرگزاد، احمدعلی‌ و رفیعی، عباس.«بررسی‌ تأثیر ارزش‌ افزوده‌ عوامل‌ تولید بر تصمیمات‌ مالیبنگاه»‌. مجله‌ دانشکده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌، دانشگاه‌ اصفهان،‌ (1380)‌: 72-61.
4. جهانخانی‌، علی‌. مدیریت‌ مالی‌ پیشرفته. جزوه‌ کلاسی‌ دوره‌ دکتری‌ حسابداری‌. دانشگاهعلامه‌ طباطبایی‌، (1377).
5. جهانخانی‌، علی‌ و ظریف‌فرد، احمد. «آیا مدیران‌ و سهامداران‌ از معیار مناسبی‌ برای‌اندازه‌گیری‌ ارزش‌ شرکت‌ استفاده‌ می‌کنند؟». فصلنامه‌ علمی‌ و پژوهشی‌ تحقیقات‌ مالی، (1374)‌: 66-41 .
6. جهانخانی‌، علی‌ و عبدالله‌زاده، فرهاد.«نقد بر چگونگی‌ قیمت‌گذاری‌ سهام‌ در بورس‌ اوراقبهادار تهران»‌. فصلنامه‌ علمی‌ و پژوهشی‌ تحقیقات‌ مالی، (1373)‌: 94-75 .
7. رهنمای‌ رودپشتی‌، فریدون و فرزین‌، اکرم.کلیات‌ مدیریت‌ مالی.تهران: نشر جنگل‌، 1382.
8. ضیایی‌ بیگدلی‌، محمدتقی‌ وطهماسبی بلداجی‌، فرهاد.مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مالیاتی‌مدرن، تهران: انتشارات‌ پژوهشکده‌ امور اقتصادی‌، 1383.
9. طبیبیان‌، محمد. اقتصاد کلان‌: اصول‌ نظری‌ و کاربرد آن‌. تهران‌: وزارت‌ برنامهو بودجه‌، مرکز مدارک‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌‌، 1366.
10. عسگری‌، محمدرضا.«تعیین‌ مدلی‌ برای‌ پیش‌بینی‌ بازده‌ با استفاده‌ از شاخصهای‌ EVA، ....». رساله دکتری،دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات،(1384).
11. کاووسی‌، علیرضا.بررسی‌ ارتباط‌ بین‌ نسبت‌ Q توبین‌ و ارزش‌ افزوده‌ اقتصادی‌ درشرکتهای‌ بورس‌ اوراق‌ بهادارتهران.تهران: دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌، 1382.
12. مهرزاده‌، شیدا. «تحقیق‌ پیرامون‌ ارتباط‌ بین‌ ارزش‌ افزوده‌ اقتصادی‌ و متغیرهای‌ مالی‌ نظیرEPS و P/E و...».پایان‌نامه‌کارشناسی  ارشد مدیریت‌ بازرگانی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد تهران‌ مرکزی‌، (1384).
13. هامپتون‌، وارن. مدیریت‌ مالی. ترجمه‌ حمیدرضا وکیلی‌فرد، مسعود وکیلی‌فرد. تهران‌: انتشارات علمی‌ فوج‌، 1379.
14. یزدانی‌، ناصر. «بررسی‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ و مؤثر بر ساختار مالی‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ دربورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌». پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد مدیریت‌ بازرگانی، دانشکده‌ علوماداری‌ و اقتصاد دانشگاه‌ اصفهان‌ (1373).
 
15. Durant, M. "Economic Value Added"., Credit Research Foundation, (1999).
 
16. Fweston, J, Copeland. T. E., Managerial Finance. Dryden Press. 9th ed., 1992.
17. Indiainfoline. Come. "Price Earning Ratio: How can it be Used for Investment Decision"., Available :http://www.indiainfoline.com.
 
18. Kay, Thomas. "Fair Market Value of Stock"., Available: http://taxes.yaho.com/stateforms.htm.
 
19. Leftkowitz, Scott. The Correlation Between Economic Value Added and the Market Value of Companies. MD Dissertation, California State University.,  1999.
 
20. Morris, Robert. "Economic Value Added"., Available: http://www.FODreams.com, (2001).
 
21. Parrek, Mukul. "Weighted Average Cost of Capital".. Available: http://www.financeoutlook.com, (2000).
 
22. Raina, Aman, "Using Economic Value Added Analysis For Measuring Financial Performance"., http://www.formeraboutguides.com, (2002).
 
23. Stern Stewart & Co. "What is EVA?"., Available:http://www.sternstewart.com, (2004).
 
24. Stewart, Bennett. The Quest for Value. U.S.A: Harper., 1991.
 
25. Weissenrieder, Fredrik. "Value Based Management: Economic Value Added or Cash Value Added"., Available:http://anelda.com. (1997).