نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهر ری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این تحقیق به دنبال درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته‌ای بیش از 50% سرمایه می‌باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیرورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده‌اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان نداده‌اند و در مرحلة دوم شرکتهایی برگزیده شده که با شرکتهای ورشکسته هم‌صنعت بوده‌اند). همچنین اطلاعات شرکتها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است.
نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش‌بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب‌ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنین مدل مذکور برای چهل شرکت غیرورشکسته آزمون شد که صددرصد کارایی داشته است.

کلیدواژه‌ها

1. آذر، عادل. آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: شرکت چاپ و نشر لیلی، بهار 1380.
2. تقوی، مهدی. مدیریت مالی(1). انتشارات دانشگاه پیام نور، ص 64.
3. دلاور، علی. مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات ادیب، 1376.
4. رستمی، وهاب. «رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت P/E در ارزیابی شرکتها». پایان‌نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، (1381).
5. شیخ، محمد جواد. «بررسی نسبتهای متوسط صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس». پایان‌نامه تحصیلی، دانشگاه تهران، (1375).
6. صفری، علیرضا. «ارتباط نسبتهای مالی و تداوم فعالیت شرکتها». پایان‌نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، (1381).
7. فغانی‌نرم، مهدی. «ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش‌بینی ورشکستگی». پایان‌نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.
8. کمیته فنی سازمان حسابرسی، «استانداردهای بین‌المللی». نشریه 88 سازمان حسابرسی، (1375).
9. کمیته فنی سازمان حسابرسی، «استانداردهای حسابرسی». نشریه 124 سازمان حسابرسی، استاندارد شماره 57، (1381).
10. معتمدالشریعتی، سید نوید. «تأثیر تجربه بر استفاده از شواهد نامربوط در قضاوت حسابرسان از تداوم فعالیت». پایان‌نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، (1380).
 
11. AU. Section 41, "The Auditors Condideration of an Entity’s Ability to Continue as Going Concern: Auditing Interperetation of Section 341".
 
12. AU. Section 508, Conditication of SAS 79, "Report on Audited Financial Statement"., Issue Date, Dec. 1995.
 
13. Belkoui, Ahmad. Accounting Theory, Concepted Framework of Financial Accounting & Reporting, 1998.
 
14. Brealey, Myery, Principles of Corporate Finance. 2002.
 
15. Danald E. Kteso, Intermediate Accounting. 2007.
 
16. Eldon, S.Hendrikson, Accounting theTheory, 1999.
 
17. Michael T.Dugan. Christine V. Zavgern. Bankruptcy Prediction Research: A. Valuable Instructional Tool. 2001.