نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

چکیده

این مقاله روش غیرپارامتری آنالیز پوششی داده (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می‌دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل‌ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی ازنسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری اندازه های ورودی عمل می‌کند، مقایسه می‌شوند. در نهایت، این دو مدل با مدل ساده تحلیل نسبت مقایسه می‌شوند.
نتایج نشان می‌دهد که این دو مدل می‌توانند به عنوان مکمل روش تحلیل ساده نسبتها، بکار گرفته شوند. در مطالعه تجربی رابطة نسبی میان اندازه کارایی شرکت و میزان سود عملیاتی و بازده دارایی ها (ROA) وجود داشت. بین اندازة شرکت و امتیاز کارایی رابطه مثبتی وجود دارد. میانگین کارایی شرکتهای تحت بررسی در این سه سال در حال افزایش بوده ونشان دهنده افزایش کارایی نسبی مالی صنعت قطعه سازی خودرو است.

کلیدواژه‌ها

1. اوجین اف . بری گام، لوئیس سی گاپنسکی و فلیپ آر.دی وز، مدیریت مالی میانه. ترجمة دکتر علی پارسائیان، تهران: انتشارات آژنگ، 1382.
2. وستون ،  بری گام. مدیریت مالی. ترجمة حسین عبده تبریزی، پرویز مشیرزاده مویدی، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، 1362.
 
3. Banker, R.D., Morey, R.C. "Efficiency Analysis for Exogenously Fixed Inputs and Outputs"., Operations Res. No. 34, (1986): 513-521.
 
4. George E. Halkos, Dimitrios S. Salamouris. "Efficiency Measurement of the Greek Commercial Banks with the Use of Financial Ratios: a Data Envelopment Analysis Approach"., Management Accounting Research, No. 15, (2004): 201-224.
 
5. Daria Kitaeva. "The Relation Between Productivity Measures and Financial Information, Evidence From the Airline Industry"., Industrial and Financial Economics Master Thesis, No.46, (2002).
 
6. Färe, Rolf, Grosskopf & Shawna, Lovell Knox, C.A. The Measurement of Efficiency of Production. Kluwer-Nijhoff Publishing., 1985.
 
7. Farrell, M.J. "The Measurement of Productive Efficiency"., Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), Vol. 120, Issue 3 (1957): 253-290.
 
8. Coelli, Tim J. & Prasada Rao, D.S. "Implicit Value Shares in Malmquist TFP Index Numbers"., CEPA Working Papers, No. 4, (2001).
Web page: http://www.une.edu.au/econometrics/cepa4_01.PDF
 
9. Charnes, A., Cooper, W.W. & Rhodes, E. "Measuring the Efficiency of Decision Making Units"., European Journal of Operating Research, No. 2(6), (1978): 429-444.
 
10. Charnes, A., Cooper, W.W. "Preface to Topics in Data Envelopment Analysis"., Annals of Operations Research, No. 2, (1985): 59-94.
 
11. Ahn, T. Charnes, A.; and Cooper, W. W. "Efficiency Characterizations in Different DEA Models"., Socio-Economic Planning Sciences, No. 22(6), (1988).
 
12. Smith, P., "Data Envelopment Analysis Applied to Financial Statements. Omega, The International Journal of Management Science, No. 18 (2), (1990).
 
13. Day, D.L., Lewin, A.Y., Li, H. "Strategic Leaders or Strategic Groups: a Longitudinal Data Envelopment Analysis of the US Brewing Industry"., European Journal of Operational Research, No. 80 (3), (1995).
 
14. Oral, M., Yolalan, R. "An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches"., European Journal of Operational Research, No. 46 (3), (1990): 282-294.
 
15. Athanassopoulos, A.D., Ballantine, J. A. "Ratio and Frontier Analysis for Assessing Corporate Performance: Evidence From the Grocery Industry in the UK"., Journal of the Operational Research Society, No. 46 (4), (1995): 427-440.
 
16. Bowlin, W.F. "A Characterization of the Financial Condition of the United StatesÕ Aerospacedefense Industrial Base. Omega., The International Journal of Management Science, No. 23 (5), (1995): 539-555.
 
17. W.F. Bowlin. "An Analysis of the Financial Performance of Defense Business Segments Using Data Envelopment Analysis"., Journal of Accounting and Public Policy, No. 18, (1999): 287-310.
 
18. Holmén, Martin, Marton, Jan & Sjögren, Stefan. "The Relation  Between Technological Innovations, Firm Value and Accounting Reports in the Airline Industry"., Working Paper Presented at EAA Conference in Copenhagen, Denmark, (25-27 th of April 2002).
 
19. Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W., Swarts, J., Thomas, D.A. "An Introduction to Data Envelopment Analysis with some of its Models and their Uses", In: Chan, J.L., Patton, J.M. (Eds.)., Research in Governmental and Nonpro®t Accounting, Vol. 5. JAI Press, Greenwich, CT, (1989): 125-163.
 
20. Callen, J.L. "Data Envelopment Analysis: Partial Survey and Applications for Management Accounting"., Journal of Management Accounting Research, No. 3, (1991): 35-56.
 
21. Beaver, W.H. "Financial Ratios as Predictors of Failure"., Journal of Accounting Research, No. 4,  (1966): 71-127.
 
22. Rhodes, E.L., Southwick, J.L., Variations in Public and Private University Efficiency. Appl. Manag. Sci. 7, 1993, 145–170.
 
23. Charnes, A., Cooper, W.W., Lewin A.Y. Seiford, L.M., Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications. Kluwer Academic Publishers., 1994.