نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

3 مشاور اقتصادی- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

     مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می‌کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل‌های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل‌هایشان با کشورمرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادرکننده نفت عربستان است)  مورد بررسی قرار میگیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل‌های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون‌های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور  با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلترکردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای1990و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک‌های برونزا مصون سازند، سیکل‌های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

1. بیدآباد، بیژن، آنالیز تکسونومی. تهران: سازمان برنامه و بودجه تهران، 1362.
2. رائو و میلر. اقتصاد سنجی کاربردی. تهران: انتشارات موسسه تحقیقات پولی وبانکی، 1370.
3. طاهری، قدرت. رتبه بندی استان های کشور  با رویکرد MDAM  (تحلیل عاملی،  تاکسونومی، TOPSIS)بر اساس شاخصهای مختلف توسعه انسانی. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی، 1372.
4. گجراتی، دارمور. مبانی اقتصاد سنجی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
5. گرجی، ابراهیم و میرسپاسی، آرزو. بررسی تئوریک سیکل های تجاری و علل پیدایش آن در اقتصاد ایران.  تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،‌ 1381.
6. هژبر کیانی، کامبیز. اقتصاد سنجی وکاربرد آن. تهران: انتشارات بخش فرهنگی  جهاد دانشگاهی- دانشگاه شهید بهشتی، 1367.
 
7. Artis, M. J. & Zhang, W. "International Business cycles and the ERM: Is There a European Business Cycle?"., CEPR Discussion Paper, No. 1191, (1995).
 
8. Bergman, U.M, How Similar are European Business Cycles?. Institute of Economics. University of Copenhagen, (2004).
 
9. Bordo. M. Helbling. T, "Have National Business Become More Synchronized?"., NBER Working Paper, 10130, Dec 2003.
http://www.nber.org/papers/w10130.pdf
 
10. Choe, J. "An Impact of Economic Integration through Trade: on Business cycle for 10 East Asian Countries"., Journal of Asian Economics, North-Holland, (2001), pp.558-586.
 
11. Clark, T. & Wincoop, E. "Borders and Business Cycles"., Journal of International Economics, Vol. 55(1), (2001), pp: 59-85.
 
12. Coe, D. & Helpman, H., "International R&D Spillovers"., European Economic Review, No. 39, (1995), pp. 859-887.
 
13. Darvaz. & Szapary. G. Business Cycle Synchronization in the Enlarged EU, Oct 2004.
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2004/ecbimf/pdf/szapar.pdf
 
14. Dellas, H. "A Real Model of the World Business Cycle"., Journey of International Money and Finance, Vo l05, (1986), pp. 381-394.
 
15. Enders, W. Applied Econometric Time Series. Wiley, 2004.
 
16. Fichtner, F. "Germany and the European Business cycle, An Analysis of Casual Relations in an International Real Business Cycle Model"., IMF Working Paper, Discussion, 2003.
17. Fidmurc, J. "The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, Intra Industry Trade, and EU Enlargement"., Discussion Paper,  No. 8, (2001).
 
18. Fontagne, L, Freudenberg, M. "Endogenous Symmetry of Shocks in a Monitory Union"., Open Economies Review, No. 10 (3), (1999), pp.263-287.
 
19. Girardin, E. "Regime Dependent Synchronization of Growth Cycles Between Japan and East Asia"., Paper Submitted to IMF Annual Conference Cass Business School, London, (2004).
 
20. Green. W. Econometric Analysis. Prentice Hall International, Inc, 2000.
 
21. Gruben, W., Koo, J. & Millis, E. How Much Does International Trade Affect Business Cycle Synchronization?"., Federal Reserve Bank of Dallas Working Paper, No. 0203, (2002).
 
22. Hall, V. and Mc Dermott. "Regional Business Cycles in New Zealand"., Motu Economic Research and Public, Working Paper,  04,10, 2004.
 
23. Harding, D. & Pagan, A. "Dissecting the Cycle"., A Methodological Investigation, Journal of Monetary Economics, No.49, (2002), pp. 365-321.
 
24. Helbling, T. and Bayoumi, T., "Are They all in the Same Boat? The 2000-2001 Growth Slowdowns and the G-8 Business Cycle Linkages, Manuscript"., International Monetary Fund, Working Paper, 03/46, Washington, 2003.
 
25. Hybschmann Thellesen, J. C. "Explaining Synchronized Output Fluctuations Among OECD Countries", CEBR, (2003).
 
26. Imbs, J. "Co, Fluctuations"., CEPR Discussion Paper, 2267, 1999, pp. 1-11.
 
27. Kalemli Ozcan, Et al., "Risk Sharing and Industrial Specialization: Regional and International Evidence"., American Economic Review, No. 193, (2003), pp: 903-1018.
 
28. Otto, Glenn, Graham Voss & Luke Willard, "Understanding OECD Output Correlations"., Reserve Bank of Australia Research Paper, No. 2001-05, (2001). 
 
29. Poncet, S., "Are Chinese Provinces Forming An Optimal Currency Area?"., Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam, (2004), p.2.
www.inra.fr/internet/departments/esk/uk/lea/documents/seminaries/texte0405/pono5are.pdf
 
30. Romer, D. Advanced Macroeconomics. McGraw Hill., 1996, pp. 146-195.
 
31. Shin, K. & Wang, Y. Trade Integration and Business Cycle Synchronization in East Asia. 2003, p.3,4. www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ni
 
32. Stock. J. H. & Watso, M. W. “Understanding Changes in International Business Cycle Dynamics". NBER, Working Paper, 2992, 2003.