نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شیخ بهایی

چکیده

رقابت‌پذیری بین‌المللی ویژگی است که باتوجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری  پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بینالمللی است. رقابت‌پذیری بین‌المللی دربرگیرندة عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تأثیرگذاراست. معیارهای رقابت‌پذیری بین‌المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله‌ای برای تحلیل و پیش‌بینی خط‌مشی‌ها و روند تجارت بین‌الملل توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می‌گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمّی مانند قیمت یا هزینه‌ها متمرکز می‌شوند.
هدف این مطالعه اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.

کلیدواژه‌ها

1. بهکیش، محمد مهدی. اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران: انتشارات نشر نی، (1381).
2. کمری بیدکرپه، الهه. «اثر آزادسازی تجاری بر رشد بخش کشاورزی ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، (1383).
 
3. Durand, M. Simon, J. Webb, C. "OECD’s Indicators of International Trade and Competitiveness, Organisation for Economic Co-operation and Development"., Working Paper, No. 120, (1997): 111-134.
 
4. Hitt, M.A. Strategic Management: Competitiveness and Globalization. St. Paul: West Publishing Company., 1995.
 
5. Imagawa, T. Structural Changes and International Competitiveness, Prepared for the 10th INFORUM World Conference, University of Maryland, (2002).
 
6. Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press., 1990, www.Pignc- ispi.com.
 
7. Salvatore, D. "International Trade Policies Industrialization and Economic Development"., The International Trade Journal, 10(1), (1996).
 
8. Sloper, M. "Competitiveness Policy Option: the Technology Regions Connection"., Growth and Change, Vol. 26, (1998).
 
9. United Nations Development Programe, Global Benchmarking New York, (1997).
 
10. "World Economic Forum". The Global Competitiveness Report, Geneva. www.weforum.org, (1999).