نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد رشته جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی، مدیر بخش برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی