نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

با توجه به اینکه صنایع غذایی و پوشاک در ایران از دسته صنایع کاربر تلقی می گردد، پس می توان با تحلیل و مطالعه مزیت نسبی در اقلام تولیدی هر یک از این دو صنعت زمینه های صادرات بیشتر آنها را فراهم ساخت. زیرا ایجاد تمهیدات لازم و بستر مناسب افزایش صادرات اقلام دارای مزیت نسبی، تاثیری مطلوب و مثبت بر اشتغال کشور خواهد داشت. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش مزیت نسبی آشکار شده ( RCA ) محاسبات مربوط به مزیت نسبی گروههای هر دو صنعت صورت می پذیرد. بنابراین با تخمین تابع عرضه صادرات دو صنعت، می توان مطالعه فوق را تکمیل نمود. 

کلیدواژه‌ها