نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده

اندازه‌گیری و مقایسه بهره‌وری بین واحد های تولیدی  خصوصی و تعاونی نکات سودمندی در شناخت و فهم مسائل و مشکلات خواهد داشت.هدف اصلی این مقاله اندازه‌گیری میزان بهره‌وری در واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی در استان ایلام است. همچنین مقایسه میزان بهره‌وری در میان واحدهای بخشهای کشاورزی، صنعت و فرش دستبافت از دیگر اهداف این مقاله است. تکنیک مورد استفاده از تحلیل آنالیز، واریانس دوطرفه و محاسبه مقادیر ValueP- آماره های  tو F با سطح معنی‌دار 95 درصد می‌باشد. نرم‌افزار مورد استفاده در این مقاله نرم‌افزار SPSS و EXCEL است و در آن 26 متغیر و یک شاخص بهره‌وری بر حسب عامل کار، اندازه‌گیری شده است. نتایج این نوشتار نشان می‌دهد که مقدار بهره‌وری بر حسب مالکیت خصوصی و تعاونی در تمام فعالیتهای تولیدی و شاخصهای محاسبه شده، تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشته است؛ اما مقدار این شاخص فارغ از نوع مالکیت خصوصی یا تعاونی در بخشهای تولیدی تفاوت معنی‌داری داشته و همچنین آموزش، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری نیز داشته است.

کلیدواژه‌ها

1. خاکی، غلامرضا. آشنایی با مدیریت بهره وری. تهران: سایه نما، 1377.
2. امامی میبدی، علی. اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری ( علمی- کاربردی). تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1379.
3. خاکسار، غلامرضا. «اندازه‌گیری و بهره‌وری در صنعت آلومینیوم کشور». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، سال اول، شماره اول، (1380)، صص 137- 106.
4. فیروزیانی، محمدجواد و عسکرخانی، احمد. «طرح پژوهشی مطالعه کاربردی افزایش بهره‌وری در گروه صنایع تولیدات انواع چسب»، وزارت صنایع، مدیریت صنایع کوچک، (1374).
5. پرویزیان، محمدمهدی. «طرح پژوهشی مطالعه کاربردی افزایش بهره‌وری در گروه صنایع گونی بافی»، وزارت صنایع، مدیریت صنایع کوچک، (1374).
6. قائدی، بهرام. «طرح پژوهشی مطالعات کاربردی افزایش بهره‌وری در گروه صنایع غذایی». وزارت صنایع، مدیریت صنایع کوچک، (1373).
7. طهماسبی، غلام‌حسین. «طرح پژوهشی ارتقای کیفیت، بهره‌وری و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی چرم»، وزارت صنایع، مدیریت صنایع کوچک، 1375.
8. صادقی، ابراهیم. «مطالعه کاربردی افزایش بهره‌وری در گروه صنایع شیرآلات بهداشتی و ساختمانی». وزارت صنایع، مدیریت صنایع کوچک، (1374).
9. چراغعلی، محمودرضا. «طرح پژوهشی بررسی و شناخت عوامل مؤثر در عدم بهره‌وری شرکتهای تعاونی در استان گلستان». وزارت تعاون، (1380).
10. سایه میری، علی. «بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و ارائه راهکارهای کوتاه مدت برای آن». وزارت صنایع و معادن، اداره کل صنایع و معادن ایلام، (1379).
 
11. Suanth, D. J. "Productivity Improvement in Japan"., an Economical Analysis Energy Economics, Vol. 5, No. 6, (1990).
 
12. Cves, D. W., Christensen, L. R. and Diwert, W. E. "The Economic Theory and Measurement of Input -Output and Productivity"., Economica, No. 50, (1982): 1393-1414.
 
13. Weman- Jones, T. G. "Productive Efficiency in Regulated Industry", Energy Economics, Vol. 5, No. 8, (1991), p. 13.