نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری و پژوهشگر پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده‌آل[1] و سیستم شکل گیری عادت[2] به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوارهای شهری ایران طی دوره زمانی 1385- 1353 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض درایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می‌شوند.[1]. Almost Ideal Demand System


[2]. Habit Formation Linear Expenditure system

کلیدواژه‌ها

1. امین رشتی، نارسیس. «بررسی مالیات بر مصرف در الگوی خانوار». پژوهشنامه اقتصادی، سال یکم، شماره 1، (تابستان ١٣٨٠).
2. پژویان، جمشید. اقتصاد بخش عمومی. تهران: مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، ١٣٧٣.
3. پور مقیم، جواد. اقتصاد بخش عمومی. تهران: نشر نی، 1370.
4. جیروند، عبدالله. مالیه عمومی جدید. تهران: نشر مولوی، 1366.
5. رنگریز، حسن و خورشیدی، غلامحسین. مالیه عمومی و تنظیم خط‌مشی مالی دولت. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377.
6. شکیبائی، علیرضا و دیگران. «برآورد کششهای تقاضای خدمات درمانی با استفاده از مدل سیستم تقاضای ایده‌آل». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره ٢٧، (١٣٨٥).
7. صمدی، علی حسین. «تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال ششم، شماره 20، (1383).
8. ضیائی بیگدلی، محمد تقی و طهماسبی بلداجی، فرهاد. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن. تهران: انتشارات پژوهشکده  امور اقتصادی، 1383.
9. فضائلی، امیر عباس. «تخمین تابع تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، (1380).
10. ماسگریو، ریچارد. مالیه عمومی در تئوری و عمل. ترجمة یدالله ابراهیمی‌فر و مسعود محمدی، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1373.
 
11. Diamond, P. A., and Mirrlees, J. A. "Optimal Taxation and Public Production I: Production Efficiency"., American Economic Review, Vol. 61, (1971): 8-27.
 
12. Diamond, P. A., and Mirrlees, J. A. "Optimal Taxation and Public Production II: Tax Rules"., American Economic Review, Vol. 61, (1971): 261-278.
 
13. Deaton, A. Muellbauer, J. "An Almost Ideal Demand System"., American Economic Review, Vol. 3, (1980): 312-326.
 
14. Ramsey, F. p. "A Contribution to the Theory of Taxation"., EconomicJournal, Vol. 37, (1927): 47-61.
 
15. Tomson, Waytt. "Using Elasticities from an Almost Ideal Demand System? Watch Out for Group Expenditure!"., American Journal of Agricultural Economics, Vol. 86, No. 4, (2004): 1108-1116.
 
16. Wadud, Md Abdul. "An Analysis of Meat Demand in Bangladesh Using theAlmost Ideal Demand System"., The Empirical Economics Letters, Vol. 5, No.1, (January 2006).