نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

رشد سریع کشورهای تازه صنعتی شده طی سالهای اخیر- که در مدت بسیار کوتاهی توانستند رشد بسیار بالایی را تجربه کنند- همگان را به تعجب وا داشته است. رمز موفقیت آنها به روشهای مختلفی تبیین شده است. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا با بررسی مزیتهای نسبی  بخشهای مختلف اقتصادی در این کشورها و مقایسه آنها با وضعیت کشور ایران به چند پرسش زیر پاسخ دهیم. آیا کشورهای تازه صنعتی شده در راستای مزیتهای نسبی خود حرکت کردهاند؟آیا میتوان گفت مزیت نسبی در بخش صنعت باعث رشد سریع آنها شده است؟ در این رابطه وضعیت کشور ایران چگونه بوده است؟به منظور پاسخ به پرسشهای مذکور به محاسبه شاخص مزیت نسبی بخشهای اقتصادی(صنعت، کشاورزی وخدمات) این کشورها طی دوره 2000-1984 پرداختهایم. دراین راستا از برازش نرخ رشد اقتصادی این کشورها بر روی مزیتهای نسبی بخشهای مختلف این کشورها، از روش داده­های تابلویی  استفاده شده است،نتیجه اینکه صنعت و خلق مزیت نسبی در این بخش، عامل اصلی رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده بوده است. کشور ایران در راستای این کشورها تغییرمزیت نداشته، بلکه در بخش کشاورزی، که بر اساس یافته تحقیق تأثیر منفی نیز بر رشد اقتصادی دارد، متمرکز شده است. 

کلیدواژه‌ها

1. دومینیک، سالواتوره.اقتصاد بین الملل. ترجمه هدایت ایران‌پرور و حسن گلریز. تهران: نشر نی، 1376.
2. اصغر زاده، عبدالله.آشنایی با تجارت متقابل. تهران: مؤسسه مطالعات بازرگانی، 1374.
3. شایان مهر، علیرضا.اطلاعات اقتصادی ـ اجتماعی ایران و جهان.تهران: انتشارات آوای نور، 1376.
4. رستمی، اسفندیار. «کره جنوبی، نظری اجمالی به کشورها».مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شماره 19، 1381.
5. تجربه توسعه در شرق آسیا، ویرایش دنی لیپزیگر، ترجمة مؤسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه،1375.
6. جونز،چالرز آی.مقدمه‌ای بر رشد اقتصادی. ترجمه غلامرضا گرایینژاد و حمید سهرابی. تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه،1379.
7. جرالد میر.اقتصاد توسعه. ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)،تهران:‌نشر نی، 1380.
8. بالاسا، بلا.استراتژیهای توسعه صنعتی در کشورهای نیمه صنعتی. ترجمه محمد علی حقی، تهران: انتشارات برنامه و بودجه، 1368.
9. نیلی،مسعود.خلاصه طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. تهران:‌ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف،1381.
 
10. Balassa, Bela, Policy. "Choices in the Newly Industrializing Countries"., Working Papers,World Bank, (1990).
 
11. Sarel, Michael, Growth in East Asia, Economic Issues. IMF Press, 1996.
 
12. Lawrence & Keren, "The Open Economy: Essay on International Trade and Finance"., 1968, http://gias.snu.ac.kr/wthong/publication.