نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Esfandiar Jahangard

چکیده

در این مقاله به منظور اندازه‌گیری اهمیت صنعت خودرو در ایران  از الگوی داده- ستانده و شیوة مطالعة«جنسن و وست» و «وست»استفاده شده است. صنعت خودروسازی ایران  تقریباً از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افت و خیزهای  مختلف، در حال حاضر از جایگاه ویژه‌ای از لحاظ پیوندهای بین بخشی  در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای زیادی در راستای بومی کردن صنعت خودرو در ایران در سالهای برنامه چهارم عمرانی و بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته؛ اما هنوز در مقیاس جهانی، ایران در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظهای نداشته است. سیاستهای پس از جنگ عراق علیه ایران، به گسترش فعالیتهای صنایع وابسته به صنعت خودرو و تعمیق پیوندهایی بین بخشهای صنعت منجر شد. مطالعه حاضر با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1379 صنعت خودرو ، نشان می‌دهد که صنعت مزبور بطور مستقیم و غیر مستقیم 4/2 درصد مجموع ارزش افزوده فعالیتهای  اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

1. ایران خودرو. مجموعه مقالات همایش صنعت خودروسازی، ‌سرمایه‌گذاری و توسعه.تهران: پیام ایران خودرو، 1378.
2. برازش، رضا. «مدل اقتصادسنجی عرضه و تقاضای اتومبیل سواری». دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1356.
3. جهانگرد، اسفندیار ومحبوب، حمید و فرهادی، علیرضا.«تعدیل قیمت حاملهای انرژی و تبعات تورمی و مصرفی آن در حمل و نقل». معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، (1383).
4. زنوز، بهروز.مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو  ایران و اقتصاد جهانی. تهران: پیام ایران خودرو، 1380.
5. عسگری، منوچهر و همکاران.«گزارش نهایی طرح توان اشتغالزایی صنعت خودرو». (1380).
6. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.«بررسی تأثیر واردات خودرو بر صنعت خودروسازی ایران». (1382).
7. وزارت اقتصاد، صنایع اتومبیل  در ایران. ‌دفتر آمار، (1347).
8. کمیجانی، اکبر.اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)بر صنعت خودرو. جلد دوم،‌ تهران:  سازمان مدیریت صنعتی، 1377.
9. مردوخی، بایزید.مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو  ایران و اقتصاد جهانی. تهران: پیام ایران خودرو، 1379.
 
10. Jensen. R.C and West G.R. "Input –Output for Practitioners :Theory and    Application. Australian RegionalDevelopment"., No.1, Canberra: Australian Government Publishing Service, 1986.
 
11. Miernyk, W. H., "The Elements of Input-Output Analysis"., New York. Random House, 1967.
 
12. Pleeter. S., "Economic Impact Analysis: Methodology and Applications". Boston: Martinus Nijhoff Publishing, 1980.
 
13. West,G,R. "GRIMP.Input-Output Analysis for Practitioners (User's Guide: An Interactive Input-Output Software Package Version 7.1)"., Brisbane: The University of Queensland. Department of Economics, 1993.