نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان- خرمشهر

2 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، آبادان.

چکیده

در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادلة خارجی، به‌عنوان پایة بیثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن بهعنوان بیثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

1. اقبالی، علیرضا و حلافی، حمیدرضا و گسکری، ریحانه. «بررسی رابطه میان مخارج دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی».پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، سال؟؟؟، شماره12،(بهار 1383).
2. خلیلی عراقی، مریم و رمضانپور، منصور و اسماعیل. «اهمیت محیط باثبات اقتصاد کلان». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 58، (بهار و تابستان1380).
3.رحمانی. تیمور. «تحلیلی از تشکیل سرمایه در اقتصاد ایرران و تخمین تابع سرمایه‌گذاری».رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه  تهران، (1372).
4.شهشهانی. احمد. الگوی اقتصادسنجی ایران و کاربردهای آن.تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
5. نوفرستی، محمد. ریشه واحد و همجمعی.تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
6. نوفرستی. محمد و عرب مازار، عباس. بررسی ساختار الگوی اقتصادسنجی ایران.تهران: انتشارات معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی، 1373.
 
7. Aschaur. D. A. "Does Public Capital  Crowd  Out  Private     Capital ?"., Journal of Monetary Economics, (Sep 1989).
 
8.Bischoff. C. W. "Business  Investment  in  the  1970s:A Comp- Arison  of  Models"., Brookings Paper on Economic Activity, Brooking Institution ,I, (1971).
 
9. Bischoff. C. W. "Hypothesis  Testing  and  the  Demand  for  Capital  Goods"., Review  of  Economics  and  Statistics,Vol. 51, (Aug 1969).
 
10. Bleaney, M. F. "Macroeconomic Stability, Investment and Growth in Developing Countries"., Journal of Developing Economics, Vol. 48,  (1996).
 
11. Blejer. M. I. and M. S. Khan. "Government Policy and  Private  Investment in  Developing  Countries"., Staff  Paper, International Monetary Fund, Vol.31, (1984).
 
12. Borensztien, E. "Debt Overhang Credit Rationing, and Investment"., IMF Working Paper, WP/89/74, (Sep 1989).
 
13. Cardosa, E. "Private Investment in Latin America"., Economic Development and Cultural Change, No. 41, (1993).
 
14. Dornbush. R. and A. Reynoso. "Financial Factors in Economic Development"., American  Economic  Review, Vol. 79, (May 1989).
 
15. Eghbali, A. R, R. Gaskari and H. R. Hallafi. "The Effects of Economic Variables on Private Investment"., Fourth International Scientific Conference: Investment in the Future, Proceeding, Varna Bulgaria, (Sep 2003).
 
16. Erenburg. S and  M. Wohar. "Public and Private Investment: Are There Causal  Linkages?"., Journal  of  Macroeconomics,Vol. 17, No.1, (1995).
 
17. Fischer, S. "The Role of Macroeconomic Factors in Growth"., Journal Of Monetary Economics, Vol. 32, No. 3, (1993).
 
18. Giannaros. D, B. Kolluri  and  M. Panik. "An Empirical  Analysis  of  the  Effects  of Government  Spending  on  Capital  Investment : Evidence  from  O. E. C. D   Countries"., International  Economic  Journal,  (Spring 1999).
 
19. Greene. J and  D. Villanueva. "Private Investment in   Develo- ping Countries"., IMF working Paper, WP/90/40,  (April 1990).
 
20. Hadjimicheal, M. T. , G. Dhaneshwar, M. Martin, N. Roger and E. M. Ucer. "Effects of Macroeconomic Stability On Growth, Saving and Investment in Sub-Saharan Africa: An Empirical Investigation"., IMF Working Paper, No.98, (1994).
 
21. Hines. A. G and G. Catephoros. "Investments  in  UK  Manufacturing  Industry, 1956-1967"., The  Econometric  Study  of the  United  Kingdom, Proceeding, ed, by Kenneth  Hilton & David  F. Heathfield, Macmillan, (1970).
 
22. Ismihan, M. K. Metin-Ozcan and A. Tansel. "Macroeconomic Instability, Capital Accumulation and Growth: The Case of Turkey 1963-1999"., Economic Research Center, Middle East Technical University, Working Paper, (Nov 2002).
 
23. Jorgenson. D. W. The Theory  of  Investment  Behavior, Determinants  of  Investment  Behavior. ed. by R. Ferber, National  Bureau  of  Economic  Research., 1967.
 
24. Johansen. S. "Statistical Analysis of Cointegration Vectors"., Journal of  Economic  Dynamics and  Control, Vol. 12, (1988).
 
25. Mamatzakis. E. C. "Public Spending and Private Investment: Evidence From Greece"., International Economic Journal, Vol. 15, No. 4, (Winter 2001).
 
26. Monadjemi. M. S and H. Huh. "Private and Government Investment: A Study of Three OECD Countries"., International Economic Journal, (Summer 1998).
 
27. Sundarajan. V and S. Thakur. "Public  Investment, Crowding Out and Growth: A Dynamic Model  Applied  to India and Korea"., Staff  Paper ,International  Monetary  Fund, Vol. 27, (Dec 1980).
 
28. Tun-Wai. U and C. H. Wong. "Determinants  of  Private  Investment in Developing Countries"., Journal of Development Studies, Vol. 19, (Oct 1982).
 
29. World Bank. World Development Report: The Challenge Of Development. Oxford University., 1991.
 
30. World Bank. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, A World Bank Policy Research Report. New York, N.Y: Oxford University for the World Bank., 1993.