نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی

3 کارشناس ارشداقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای دورة زمانی 82-1338 با استفاده از روش‌های ARDL[1] و VDCF[2]می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان ابزارهای سیاست مالی دولت، مخارج عمرانی و مالیاتها به ترتیب دارای اثرمستقیم و معکوس معناداری بر رشد اقتصادی هستند، ولیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.از نتایج به‌دست آمده برای امر سیاستگزاری می‌توان به این نکته اشاره نمود که برای افزایش تولید در اقتصاد ایران، دولت باید مخارجمصرفی خود را در مقایسه با مخارج عمرانی درسطح پایین‌تری قرار دهد‏‌، چرا که این نوع مخارج دولت منتهی به رشد اقتصادی نمی‌شود؛ بلکه صرفاً منجر به افزایش قیمتها خواهدشد.[1]. Autoregressive Distributed Lags


[2]. Variance Decomposition Function

کلیدواژه‌ها

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی. گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سالهای مختلف.
2. تشکینی، احمد. «آیا تورم یک پدیده پولی است؟(مورد ایران)». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (شهریور 1382).
3. توکلی،احمد. «تحلیل سریهای زمانی همگرایی و همگرایی یکسان». مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (مرداد 1376).
4. ستاری،‌ رسول. «اثر هزینه‌های دولتی و مالیاتها بر رشد اقتصاد کشورهای عضو اوپک».رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،  (1382).
5. شفیعی، افسانه. «آیا واقعا پول خنثی است؟(مورد ایران)».پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (1382).
6. صنیع ‌دانش،‌ علیرضا. «بررسی علل بزرگ شدن دولت در اقتصاد ایران 70-1350». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، (1374).
7. فولادی،‌ معصومه. «تأثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (1379).
8. معدلت، کوروش. «ارزیابی عملکرد سیاستهای پولی و مالی دولت با توجه به نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد». مجله پژوهشهای اقتصادی،شماره 12، (1380).
9. منظور،‌ منصور. «تأثیر سیاستهای مالیه دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت». پایان‌نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (1379).
10. نوفرستی، محمد. ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
 
11. Bairam, Erkin."Government Size and Economic Growth: The African Experience, 1960-85"., Applied Economics, Vol.22, (1990).
 
12. Becker, Torbjorn."Common Trends and Structural Change (A Dynamic Macro Model for the Pre and Postrevolution Islamic Republic of Iran)., IMF working Paper, (1999).
 
13. Ender, Walters. Applied Econometrics Time Series. John Wiley & Sons, Newyork., 1995.
 
14. Fair , Ray."On Modeling the Effects of Government Policies"., American Economic Review. Vol69, No.2, (1979).
 
15. Fu, Dong, Lori L. Taylor and Mine K. Yucel. "Fiscal Policy and Growth". JEL Working Paper, No.0301, (2003).
16. Kneller, Richard., Micheal F. Bleaney and Bleaney Gemmell. "Fiscal Policy and Growth, Evidence from OECD Countries"., Journal of Public Economics, Vol.74, (1999).
 
17. Landau, Daneil. "Government and Economic Growth in the Developing Countries: an Empirical Study for 1960-80". Economic Development and Cultural Change (Chicago). Vol 35, (Oct. 1986).
 
18. Lin, Steven. "Government Spending in Developing Countries: Trends, Causes and Consequences"., The World Bank Research Observer, 7(1), (1992).
 
19. Ram, Rati. "Government Size and Economic Growth: A New Framework and some Evidence, Cross Section and Time Series Data"., American Economic Review. Vol 76, No.1, (March 1986).
 
20. Snowdon, Howard., Wynarczyk, and Elgar. A Modern Guide to Macroeconomics. Mc GrawHill. 1st ed., 1996.
 
21. Tanzi. "Fiscal Policy Effects on  Long Run Growth"., Journal of A.E.R. No.47, Vol.1, (1986).
 
22. Yasin, Mesghena. "Public Spending and Economic Growth: Empirical Investigation of Sub-Shaharan Africa"., Southwestern Economic Review, (2001).