نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

پاسخ به این پرسش که «چه عواملی در افزایش درآمد­های گردشگری خارجی ایران مؤثر هستند؟» زمینه­­­­ اجرای پژوهش حاضر را فراهم آورده­است. «افزایش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری» و «جنگ» از جمله متغیرهای توضیحی هستند­که به گمان محقق می­توانستند موجب تأثیر ­بر گردشگری خارجی ایران( متغیر وابسته )شوند. نوع داده­های پژوهشی سری­زمانی 1386-1357 است.
برای آزمون پایایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و برآورد مدل تعادل بلند مدت از رگرسیون چند متغیره و تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL ) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ضرایب متغیر های مربوط به «تعداد اتاق هتل»، «درآمد­های ارزی دوره­های گذشته»، «قیمت اتاق هتل»، «نرخ آزاد ارز»، «آژانس­های گردشگری» معنادار و علامت آنها نیز طبق انتظار است.

کلیدواژه‌ها

1. حافظ نیا، محمد. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت،1380.
2. گجراتی، دامودار. مبانی اقتصاد سنجی، ترجمة حمید ابریشمی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
3. نوفرستی، محمد. ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1380.
 
4. Halicioglu, Ferda. "An ARDL Model for Aggregate Tourism Demand for Turkey"., Global Business and Economics Review, (2004): 614-624.
 
5. Jensen, T.C. "Income and Price Elasticities by Nationality for Tourists in Denmark"., Tourism Economics, 4(2), (2000): 101-130.
 
6. Kwack, S. "Effect of Income and Price on Travel Spending Abroad, 1960 II- 1967 IV"., International Economic Review, 13(2), (1972).
 
7. LIM, C. "An Econometric Classifcation and Review of International Tourism Demand Models"., Tourism Economics, 3: (1997): 69-81.
 
8. Loeb, P. "International Travel to the United States: An Econometric Estimation"., Annals of Tourism Research, (1982): 7-20.
 
9. Little. J. S "International Travel to the United Atates: An Economic Evaluation"., Annals of Tourism Research, (1980).
 
10. Naude. W. A. & Saayman, A. The Determinants of Tourism Arrivals in Africa: A Panel Data Regvession Analysis. (2004).
 
11. Pesaran, M. H., SHIN, Y. and Smith, R. J. "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship"., Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, (2001): 289-326.
 
12. Tse, R. Y. C. "A Simuitaneus Model of Tourism Flow, Spending and Recipts"., Tourism Economic, 5 (3), (1999).
 
13. Walsh, Mary. "Demand  Analysis in  Irish Tourism". Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of  Ireland., (1996): 1-31.
 
14. Witt, S. & Ch. Martin. "International Tourism Demand Models Inclusion of Marketing Variables"., Tourism Management,(1987).
 
15. http:www.wto.org