نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

چکیده

دراین مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده- هزینـه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می‌کنند،مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. بر اساس آمار سری زمانی واقعی 1386-1353 (سی و یک سال) نرخ تنزیل 2/7% برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می‌رسد و می‌تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سالهای مختلف.
2. مرکز امار ایران، سالنامه آماری، سالهای مختلف.
3. مرکز امار ایران، نتیجه سرشماری نفوس مسکن، دوره‌های مختلف.
 
4. Edward-Jones, G., Davies, B. and Hussain, S. Ecological Economics, Oxford: Blackwell., 2000.  
 
5. Evans, D. and Sezer, H. A. "Time Preference Measure of the Social Discount Rate for the UK"., Applied Economics, 34, (2004).
 
6. Evans, D. "The Elasticity of Marginal Utility of Consumption: Estimation for 20 OECD Countries"., Fiscal Studies, 26, (2005).
 
7. Evans, D. A. Social Discount Ate for Frsnce. Applied Economics Letters, 11, (2004).
 
8. Evans, D. "Social Discount Rate for Six Major Countries"., Applied Economics Letters, 11, (2004).
 
9. Feldstein, M. "The Social Time Preference Rate in Cost-Benefit Analysis".,  Economic Journal, 74, (1964): 360-379.
 
10. Fellner, W. Operational Utility; the Theoretical Background and Measurement,  in Fellner W. (ed.) Ten Economic Studies in the Tradition of Irving Fisher, New York: John Wiley., 1967.
 
11. Fisher, I. The Theory of Interest, New York: Macmillan., 1930.
 
12. Frisch, R. "A Complete System for Computing all Direct and Cross Demand Elasticities in a Model with Many Sectors"., Econometrica, 27, (1959): 177-196.
 
13. Henderson, P. D. "Notes on Public Investment Criteria in the UK"., Bulletin of Oxford University Institute of Statistics, 27, (1965): 55-89.
 
14. Hotteling, H. "The Economics of Exhaustible Resources"., Journal of Political Economy, 39, (1931): 137-135.  
 
15. HM Treasury. The Green Book - Appraisal and Evaluation in Central Government, London: HMSO., 2003.
 
16. Hoa T. V. "Inter-Regional Elasticities of Aggregation Bias; A Study of Consumer Demand in Australia"., Australian Economic Papers, 7, (1968): 206-226.
 
17. Jevons, W. S. The Theory of Political Economy, London: Macmillan., 1871.
 
18. Johansen L. "Explorations in Long-Term Projections for Norwegian Economy"., Economics of Planning, 8, (1968): 48-72.
 
19. Jones, G. T. "The Social Discount Rate for Land Use Projects in India; Comment", Journal of Agricultural Economics, 44, (1993).
 
20. Kula, E. "Derivation of Social Time Preference Rates for the USA and Canada"., Quarterly Journal of Economics,  99, (1984).
 
21. Kula, E. Social Interest Rate for Public Sector Project Appraisal in the UK, USA and Canada, Project Appraisal, 2, (1987).
 
22. Kula, E. "Estimation of a Social Rate of Interest for India"., Journal of Agricultural Economics, 55, (2004): 91-99.
 
23. Layard, R. and Glaister, S. Cost-benefit Analysis, Second Edition, Cambridge University Press: Cambridge., 1996.
 
24. Lindstone, H. A. "On Discounting the Future"., Technological Forecasting and Social Change, 5, (1972).
 
25. Marglin S. "The Opportunity Cost of Public Investment"., Quarterly Journal of Economics, 77, (1963): 274-289.
 
26. Murty, M. N. and Ray, R. "A Computational Procedure for Calculating Optimal Commodity Taxes with Illustrative Evidence from Indian Budget Data"., Scandinavian Journal of Economics, 91, (1989): 655-670.
 
27. Ng, Y. K. Welfare Economics. London: Macmillan., 1979.
 
28. Pearce, D. W. Cost-Benefit Analysis. Second Edition, London: Macmillan., 1982.
 
29. Ramsey, F. P. "A Mathematical Theory of Saving"., Economic Journal, 38, (1928): 543-559.
 
30. Rambaud, S. Torreciallas, M. "Some Consideration on the Social Discount Rate"., Environmental Science and Policy, 8, (1928).
 
31. Rosen, H. S. Public Finance, 6th Edition, New York: McGraw-Hill., 2002.
 
32. Schreider, F. F. Agricultural Projects and Investment Analysis, in Tweeten L. (ed.), Agricultural Policy Analysis-Tools for Economic Development, Ch. 10, Boulder: Westview Press., 1989.
 
33. Stiglitz, J. E. Economics of the Public Sector. 3rd Edition, New York: Norton., 2000.
 
34. Sharma, R. A. McGregor M. J. and Blyth J. F. "The Social Discount Rate for Land Use Projects in India"., Journal of Agricultural Economics, 42, (1991).
35. Sharma, R. A. and McGregor, M. J. "The Social Discount Rate for Land Use Projects; A Reply"., Journal of Agricultural Economic, 44, (1993).
 
36. Solow, R. "The Economics of Resources of the Resources of Economics"., American Economic Review, 64, (1974): 1-14
 
37. Stern, N. Welfare Weights and the Elasticity of Marginal Utility of Income, in Artis M. and Nobay, R. (ed.) Proceedings of the Annual Conference of the Association of University Teachers of Economics, Blackwell., 1977.
 
38. Stone, R. Measurement of Consumer Expenditure and Behavior in the UK, Cambridge: Cambridge University Press., 1954.
 
39. Von Thunen, J. H.. Isolated State. in Hall, P. (ed.) Printed in English London: Pergamon Press: London., (1826).
 
40. Walsh, G. and Daffern, P. Managing Cost Benefit Analysis, London. Macmillan: London., 1990.
 
41. World Bank. World Development Report. Oxford: Oxford University Press., 1998/99.
 
42. Zerbe R. A. and Dively D. D. Benefit-Cost Analysis, Theory and Practice, London: Harper Collins., 1994.
 
43. http://www.who.int/research/en/