نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد- دانشگاه شیراز

چکیده

اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پس‌‌انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)[1] استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تأیید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است.
نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می‌‌دهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاه‌‌مدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند اما در بلندمدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعۀ مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است.
 [1]. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)

کلیدواژه‌ها

1. اکبریان، رضا و نجاتی، مهدی. «بررسی رابطه توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی با یک رهیافت همتجمعی». شانزدهیمن کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1385).
2. برانسون، و. ا. تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان. ترجمة عباس شاکری، تهران: نشر نی، چاپ ششم، 1382.
3. ترکی، لیلا. «توسعه بازارهای مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی: مورد ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی دانشگاه شیراز، (1382).
4. ساندرام، آر. ام. صادرات و رشد اقتصادی. ترجمة غلامرضا آزاد. تهران: نشر میترا، 1375.
5. قطمیری، محمدعلی. «توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، تجربه کشورهای آسیای شرقی؛ درسهایی برای ایران». مجله سیاسی- اقتصادی، شماره 135 و 136، (1377): 193-184.
6. کازرونی‏‏‏، سیدعلیرضا. «رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی- تجربیات ایران». مجموعه مقالات همایش سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1382).
7. گیلیس، پرکینز، رومر و اسنودگراس. اقتصاد توسعه. ترجمة غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران: نشر نی، 1379.
8. نادری، مرتضی. «توسعه مالی و رشد اقتصادی؛ رخدادهای بحران مالی و دلالتهای مربوط به انتخاب نظام مالی متناسب‏‏‏‏». مجموعه مقالات همایش سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1382).
9. نیلی، مسعود. «توسعه مالی و رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای صادرکننده نفت و آسیای شرقی». فصلنامه برنامه و توسعه، سال سوم، شماره 3 و 4، (1381): 20-4.
 
10. Abu-Bader, S. & A. S. Abu-Qarn. "Financial Development and Economic Growth: The Egyptian Experience"., Journal of Policy Modeling, (2007), [doi:10.1016/j.jpolmod.2007.02.001]
 
11. Ang, J. B. & W. J. McKibbin. "Financial Liberalization, Financial Sector Development and Growth: Evidence from Malaysia"., Journal of Development Economics, (2007), [doi:10.1016/j.jdeveco.2006.11.006]
 
12. Boulila, G. & M. Trabelsi. "The Causality Issue in the Finance and Growth Nexus: Empirical Evidence from MENA Countries"., (2004), <www.erf.org.eg/tenthconf/Finance_Macro_Presented/Boulila&Trabelsi.pdf>.
 
13. Caldero´n, C. & L. Liu. "The Direction of Causality between Financial Development and Economic Growth"., Journal of Development Economics, Vol. 72, (2003): 321- 334.
 
14. Carkovic, M. & R. Levine. "Finance and Growth: New Evidence and Policy Analyses for Chile"., Central Bank of Chile, Vol. 157, (2002),
www.bcentral.cl/eng/stdpub/studies/centralbanking/pdf/v6/343_376carkovic_levine.pdf>. [10 Dec 2006]
15. Christopoulos, D. K. & E. G. Tsionas. " Financial Development and Economic Growth: Evidence from Panel Unit Root and Cointegration Tests"., Journal of Development Economics, Vol. 73, (2004): 55-74.
 
16. Ergungor, O. E. "Financial System Structure and Economic Growth: Structure Matters"., International Review of Economics and Finance, (2006), [doi:10.1016/j.iref.2006.09.001]
 
17. Fase, M. M. G. & R. C. N. Abma. "Financial Environment and Economic Growth in Selected Asian Countries"., Journal of Asian Economics, Vol. 14, (2003): 11-21.
 
18. Fisman, R. & I. Love. "Financial Development and Growth in the Short- and Long-Run"., Journal of Finance, Vol. 67, (2004).
<www-wds.worldbank.org/.../IW3P/IB/2004/07/26/000112742_20040726163746/
Rendered/INDEX/wps3319.txt>.
 
19. Hao, C. "Development of Financial Intermediation and Economic Growth: The Chinese Experience"., China Economic Review, Vol. 17, (2006): 347-362.
 
20. Hondroyiannis, G., S. Lolos & E. Papapetrou. "Financial Markets and Economic Growth in Greece, 1986–1999"., Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 15, (2005): 173-188.
 
21. Khaled, A. H. "Finance and Growth in Egypt"., International Center for Economic Growth, (2002), <http://www.iceg.org/NE/projects/financial>.
 
22. Levine, R. "Finance and Growth: Theory and Evidence"., American Economic Review, Vol. 8, (2004), <http://www.nber.org/papers/w10766>.
 
23. Liang, Q. & J. Z. Teng. "Financial Development and Economic Growth: Evidence from China"., China Economic Review, Vol. 17, (2006): 395-411.
 
24. Liu, W. C. & C. M. Hsu. "The Role of Financial Development in Economic Growth: The Experiences of Taiwan, Korea, and Japan"., Journal of Asian Economics, Vol. 17, (2006): 667-690.
 
25. McKinnon, R. Money and Capital in Economic Development, Washington, D.C.: Brookings Institution., 1973.
 
26. Pesaran, M. H. & B. Pesaran. Working With Microfit 4.0: An Introductive Introduction to Econometrics. (1997).
 
27. Shaw, E. Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press., 1973.
 
28. Siddiki, J. U. & P. Auerbach. "Financial Liberalization and Economic Development: An Assessment"., Journal of Economic Surveys, Vol. 18, (2004), <http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.0950-0804.2004.00221.x>.
 
29. Yousif K. A. "Financial Development and Economic Growth, Another Look at the Evidence From Developing Countries"., Review of Financial Economics, Vol. 11, (2002): 131-150.