نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت- دانشگاه یزد

2 مربی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه یزد

چکیده

یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه‌ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا‌ می کند،‌ سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها1 و فرایند تحلیل سلسله مراتبی2 به دنبال اندازه‌گیری و مقایسه کارایی شعب بورس در ایران است. نتایج حاصل از  این پژوهش حاکی از آن است که حجم پرسنل، سرمایههای ثابت، فضا، امکانات و منابع مالی مهمترین نهادههایی هستند که بر روی کارکرد شعب بورس در سراسر کشور تأثیر می‌گذارند. از سوی دیگر حجم تبادلات اعم از خرید و فروش، کارمزدهای معاملات، حق الدرج، حق عضویت و... تشکیل دهندة ستادههای عملکردی شعب بورس هستند. درنهایت، شعب بورس منطقه‌ای کیش، کرج و خراسان بطور نسبی کاراترین و شعب بورس منطقه‌ای اردبیل، بندرعباس و سیستان و بلوچستان ناکاراترین شعب تشخیص داده شدند.
 

کلیدواژه‌ها

1. ابطحی، ‌حسن و کاظمی، بابک. بهره‌وری. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1375.

2. آذر، عادل و رجب زاده، علی. تصمیم‌گیری کاربردی. تهران: نگاه دانش، 1381.

3. اصغرپور، محمد جواد. تصمیم‌گیری چند معیاره. تهران: دانشگاه تهران، 1373.

4. باشاکی، حسین. ارزیابی عملکرد کارخانجات سازمان اتکا با استفاده از مدلهای کاربردیAHP و TOPSIS. راهنما: مهرگان، دانشگاه تهران ، 1381.

5. برهانی،‌ حمید. «سنجش کارایی در بانک‌های تجاری ایران با استفاده از روش DEA». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 59، (1377).
6. جهانشاهلو، غلامرضا و علیرضایی، محمدرضا. «ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاهی تربیت معلم تهران». توسعه مدیریت، سال دوم، شماره 4، (1373).
7. رضائیان، علی. مبانی سازمان و مدیریت. چاپ نهم، تهران: سمت، 1385.
8. علیرضایی، محمدرضا. «ارزیابی اریب کارایی در تحلیل پوششی داده‌ها». دانشگاه تربیت معلم؛ استاد راهنما: غلامرضا جهانشاهلو ، (1374).
9. مجیبی میکائیلی، تورج. «ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی». تدبیر، سال سوم، شماره 125، (1381).
10. مهرگان، محمدرضا. مدلهای کمی برای اریابی عملکرد سازمانها- DEA. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1383.
11. ناگای، کازوئو و شی می زو، ماسایشی و واینای، کیوشی. اندازه‌گیری بهره‌وری ارزش افزوده و روشهای تجربی برای بهبود مدیریت. تهران: انتشارات سازمان بهره‌وری ایران، 1373.
12. همفری، جان و هابس، هایانا. بهبود بهره‌وری و فواید آن. ترجمة هوردخت دانش و سهراب خلیلی شویرینی، تهران: انتشارات فیروزه.
 
13. Aczél, J. and Saaty, T. L. "Procedures for Synthesizing Ratio Judgments"., In: Journal of Mathematical Psychology, 27, (1983), S. 93-102
 
14. Ahn, T. "Efficiency and Related Issues in Higher Education: a Data Envelopment Analysis Approach"., Socio Economic Planning Sciences, No.42 (6) (1998): 259- 269.
 
15. Ardila, A. "Predictors of University Academic Performance in Colombia"., International Journal of Educational Research, (2001): 411-417.
 
16. Avkiran, N. "Investigating Technical and Scale Efficiencies af Australian Universities Through Data Envelopment Analysis"., Socio-Economic Planning Sciences, No.35, (2000): 57-80.
 
17. Beasley, J.E. "Comparing University Departments", Omega- International Journal, No. 18(2), (1990).
 
18. Brugha, C. M. "The Analytical Hierarchy Process and Rank Reversal"., In: European Journal of Operational Research, In Review Process, (2003).
 
19. Cave. M. and Hanney, S. "The Use of Performance Indicators in Higher Education: a Critical Analysis of Developing Practice"., Higher Education Quarterly, No.53 (1), (2000): 45-57.
 
20. Chen, C.T. "Extension of the TOPSIS for Group Decision Making under Fuzzy Environment"., Fuzzy Sets and Systems, No.114, (2000).
 
21. Coelli, T. "Assessing the Performance of Australian Universities Using Data Envelopment Analysis"., Center for Efficiency and Productivity Analysis, University of New England, NSW, (1996).
 
22. D. S Prasada Rao, Christopher J. ODonnell and George E. Battese. "Metafrontier Functions for the Study of Inter-Regional Productivity Differences"., University of NewEngland,(2003).
 
23. Doyle, J.R. and Green, R.H. "Efficiency and Cross Efficiency in DEA: Derivation, Measuring and Uses"., Journal of Operational Research Society, N.45 (5), (2002).
 
24. Forstner H. and Isaksson, A. "Productivity, Technology & Efficiency"., UNIDO, (2002).
 
25. Johnes, G. "Research Performance Indicators in the University Sector"., Higher Education Quarterly, No.42(1), (1998):54-71.
 
26. Li, X. and Reeves, G. "A Multiple Criteria Approach to Data Envelopment Analysis"., European Journal of Operational Research, (1999):507-517.
 
27. Modell, S. "Goals Versus Institutions: the Development of Performance Measurement in the Swedish University Sector"., Management Accounting Research, No.14, (2000): 333-359.
 
28. Sarkis, J. "A Comparative Analysis of DEA as a Discrete Alternative Multiple Criteria Decision Troop"., European Journal of Operational Research, No.123, (2000).
 
29. Tomkins, C. and Green, R. "An Experiment in the Use of Data Envelopment Analysis for Evaluating the Efficiency of U.K University Departments of Accounting"., Financial Accountability and Management, No.4 (2), (1988):
147-164.