نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد- دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد- دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله به بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)[1] و جریان تجاری در ایران در طول دوره 2006-1973 میلادی می‌پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در ایران جریان تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی‌داری بر روی یکدیگر هستند؛ یعنی نه تنها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش حجم تجارت بین‌المللی در ایران نشده است؛ بلکه موجب افزایش جریان تجاری این کشور با سایر کشورهای جهان نیز شده است. همچنین افزایش جریان تجاری در ایران منجر به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی ، جمعیت ،  نرخ ارز و تورم نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران بوده اند.
 [1]. Foreign Direct Investment (FDI)

کلیدواژه‌ها

1. هادی ذوالنوز، بهروز. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، 1379.
 
2. Aliber, R. Z. Money, Banking and the Economy. Norton, First Edition., 2002.
 
3. Brainard S. L. "An Empirical Assessment of the Proximity-Concentration Tradeoff between Multinational Sales and Trade"., American Economic Review, Vol. 87, No. 4, (1997).
 
4. Dunning , J. "The European Internal Market programme and Inbound FDI.Part 1"., Journal of Common Market Studies, Vol. 35, (1997):1-30.
 
5. Globerman, Steven. "Trade, FDI and Regional Economic Integration: Cases of   North America and Europe"., Western Washington University Collage of Business and Economics Bellingham, Washington 98225, (2002):1-21
 
6. Helpman E. and Krugman P. Market Structure and Foreign Trade. MIT Press, Cambridge., 1985.
 
7. Kojima. Economic Growth and Productivity. University of Marnela Vallece, France.,1990.
 
8. Linnemann H. An Econometric Study of International Trade Flows, Amsterdam:North-Holland., 1990.
 
9. Mac Dougall. "Foreign Direct Investment : 3+x Developing Asia Windows on the World Restaurant". World Trade Center. Newyourk city, (2003).
 
10. Pistoressi, B. "Investimenti Diretti Esterie Fattori di Localizzazione: I’ America Latina Eil Sud Est Asiatico"., Revista di Politica Economica, 90 , 2 , (2002): 27 -44.
 
11. UNCTAD, World Investment Report, Geneva, (1996).
 
12. World Bank. World Development Indicators: CD-Rom, WDI (2008).