نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

 
در این مقاله به تجزیه وتحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تأیید است و قدرت توضیح‌دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 50/0 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها

 1. 1. معدلت، کوروش. «بررسی رابطه تورم و پول در اقتصاد ایران براساس مدل پیش‌بینی تورم P*». مجموعه پژوهشهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 21، (1381).

  2. رحمانی، تیمور. اقتصاد کلان. تهران: انتشارات برادران، 1378.

  3. طیب‌نیا، علی. تئوری‌های تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1374.

  4. عزیزی، فیروزه. «مدل استاندارد و تعمیم یافته P* برای اقتصاد ایران». رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1379.

   

  1. Armstrong J. Scott, Andress James. G. "Exploratory Analysis of Marketing Data: Trees vs. Regression"., Journal of Marketing Research, Vol. 7 , No. 4, (1970): 487-492. 
  2. Broer Tomas, Caputo Rodrigo. "Money as an Inflation Indicator in Chile- Does p* Still Work?"., Central Bank of Chile, No. 293, (2004).
  3. Celasun Oya, Goswami Mangal. "An Analysis of Money Demand and Inflation in the Islamic Republic of Iran"., International Monetary Fund, (2002).
  4. Chaturvedi Anil, Green Paul, E. "Review: Software Review"., Journal of Marketing Reasearch, 32 , No. 2, (1995): 245-254.
  5. Gerlach Stefan, Svensson Lars E.O. "Money and Inflation in the Euro Area : A Case for Monetary Indicators?"., Journal of Monetary Economics, 50, (2003): 1649-1672

  10. Gregory Allan W. and Veall Michael R. "Formulating Wald Tests of the Restrictions Implied by the Rational Expectations Hypothesis"., Journal of Applied Econometrics, Vol. 2, No. 1, (1987).

  11. Hallman, J., Porter, D. and Small, D. H. "M2 Per Unit of Potential GNP as an Anchor for the Price Level"., Staff Study 157. Washington DC: Board of the Federal Reserve System, (1989).

  12. Hallman, Jeffrey; Porter, Richard and Small, David. "Is the Price Level Tied to the M2 Monetary Aggregate in the Long Run?"., The American Economic Review, 81, (1991): 841-858.

  13. Holler, P., Porter, P. "Is P-Star a Good Indication of Inflationary Pressure in OECD Countries"., OECD Economic Studies, No. 17, Autumn, 7-29, (1991).

  14. Hume, D. Of Money and  of Interest. Reprinted in D. Hume, Writings on Economics, ed. E. Rotwin, Madison: Uiversity of Wisconsin Press., 1955.

  15. Humphrey Thomas .M. "Precursors of the P-Star Model"., Economic Review, No. 75, 4 , (1989).

  16. Jamal A.M.M , Quayes Shakil. "The Development of a Model for Estimating a Velocity Function for the Money Supply: A Tool for Policymakers"., International Journal of Management, No. 23, 4. (2006).

  17. Kool Clemens, J.M, Tatom John. A. "The P-Star Model in Five Small Economies"., Federal Reserve Bank of St . Louis, No. 76, 3. (1994).

  18. Lawrence, J. Chiristiano. "P*: Not the Inflation Forecaster’s Holy Grail"., Federal Reserve Bank of Minneapolis, (1989).

  19. Lee, Jim. "Alternative P* Models of Inflation Forecasts"., Economic Inquiry, 37, (1999): 312-325.

  20. Maccallum Benneth, T. "Rational Expectations and Macroeconomic Stabilization Policy"., Journal of Money Credit and Banking, No. 12, (1980):716-746.

  21. Mehra Yash, P. "Velocity and Variability of Money Growth: Evidence from Granger-Causality Tests Reevaluated"., Federal Reserve Bank of Richmond, (1987).

  22. Moosa Imad. A. "A Test of the P-star Model"., Applied Economics Letter, No. 5, (1997).

  23. Mussa Micheal. "Sticky Prices and Disequilibrium Adjustment in Rational Model of the Inflationary Process"., The American Economic Review, 71, No.5, (1981): 1020 – 1027 .

  24. Orphandise, Athanasios., Porter, Richard. "P* Revisited: Money-Based Inflation Forcasts with a Changing Equilibrium Velocity"., Borard of Governs of the Federal Reserve System, (1998).

  25. Sevensson Lars E.O. "Does the P* Model Provide Any Rationale for Monetary Targeting?"., German Economic Review, No. 1, (1999): 69-81.

  26. Yawadros, George. B., "A Structural Time Series Test of the P-Star Model: Evidence from the Middle East"., Applied Financial Economics, No. 17, (2007):
  463- 467.

  27. Yohannes Yisehac, Hoddiont, John. "Classification and Regression Trees: An Introduction"., International Food Policy Research Institute , Washington , D.C., (1999).