نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

کلیدواژه‌ها