نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی دکتری اقتصاد و عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

3 دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

کلیدواژه‌ها