نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

کلیدواژه‌ها