نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها