نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

کلیدواژه‌ها