نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی

کلیدواژه‌ها