نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه آموزشی مدیریت بازرگانی و بیمه، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

کلیدواژه‌ها