نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بو علی سینا

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

 
ظهور اقتصاد دانش محور تغییرات اساسی در اقتصاد کشورها پدید آورده است. اقتصاد کشورهای توسعه یافته از اقتصاد انرژی محور متکی بر عوامل سنتی به سوی اقتصاد دانش محور استوار بر دارایی‌های فکری حرکت می‌کند. در اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش مهمی در تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می‌کند.
نظر  به نقش مهم نوآوری بر روی رشد اقتصادی کشورها، این پژوهش اثر حقوق مالکیت معنوی بر روی نوآوری را بررسی می‌کند. بدین منظور، از داده­های کشورهای اسلامی در حال توسعه برای دوره زمانی 2005-1975 استفاده می­شود و با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده­های تلفیقی موضوع مورد مطالعه تحلیل می­شود. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری در کشور­های اسلامی در حال توسعه مثبت و معنادار است.
 
 

کلیدواژه‌ها

 1. . اشرف زاده سید حمیدرضا،مهرگان نادر(1387)،"اقتصاد سنجی پانل دیتا"،تهران، موسسه تحقیقات تعاون،دانشگاه تهران.

  2. مرادی،حسن،(1377)،"نکاتی در خصوص حقوق مالکیت معنوی(فکری) و کشورهای در حال توسعهفصلنامه دیدگاه‌های حقوقی،صص 95-104.

  3. مهدوی ابوالقاسم، برخورداری سجاد،(1387)،"حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مورد ایران)"، مجله دانش و توسعه،شماره 24.

  1. وکیل، امیر ساعد،(1383)،"حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران"، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول.
  2. Chen, Y. and Puttitanun, T.(2005),“Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries”, Journal of Development Economics, no.78, 474-493.
  3. Falvey, R. and Foster, N. and Greenaway, D.(2004), “Intellectual Property Rights and Economic Growth”, Research Paper 12.

  7. Ginarte, J.C. and Park W.G.(1997), “Determinants of Patent: A Cross National Study”, Research Policy, no.26, 283-301.

  8. Gould, D.M. and Gruben, W.C.(1996) “The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth”. Journal of Development Economics, no. 48, 323– 350.

  9. Griliches, Zvi, (1988),  " Productivity Puzzles and R&D : Another Nonexplanation", Journal of Economic Perspectives, NO.2, pp.9-21.

  10. Grossman, G. and Lai, E.(2004), “The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth”, Journal of Development Economics, no. 48, 323-350.

  11. Helpman, E.(1993), “Innovation, Imitation, and Intellectual Property Rights”, Econometrica, no. 61, 1993, 1247-128015.

  12. Kanwar, S. and Evenson, R.(2003), “Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?” Oxford Economic Paper, no. 55, 2003, 235-264.

  13. Lai, E., L.(1998), “International Intellectual Property Rights Protection and the Rate of Product Innovation“, Journal of Development Economics, no. 55, 1998, 115-130.

  14. Léger,A(2006),”  Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries:Evidence from Panel Data”. Paper presented at the International Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia, August 2006,12-18.

  15. Park, W.(2008), “International Patent Protection: 1960-2005”, Research Policy forthcoming.

  16. Rapp, R.T. and Rozek, R.P.(1990), “Benefits and Costs of Intellectual Property Protection in Developing Countries”, Journal of World Trade, no. 24, 75-102.

  17. Schneider, P.H.(2005) “International Trade, Economic Growth and Intellectual

  Property Rights: A Panel Data Study of Developed and Developing Countries”, Journal of Development Economics, no. 78, 529– 547.