نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آحاد جامعه اقتصادی در زندگی روزمره در حال تصمیم‏گیری برای افزایش مطلوبیت انتظاری خود در سطح معینی از ریسک هستند. به عنوان بخشی از فرآیندهای تصمیم‏گیری، فرد تصمیم‏گیرنده مایل است تا ثروت خود را به‌گونه‏ای تخصیص دهد که حداکثر بازگشت انتظاری به سبد دارایی‏های او تعلق بگیرد. لذا این سوال همواره مطرح بوده است که سبد بهینه دارایی‏های یک فرد چگونه شکل می‏گیرد تا مطلوبیت انتظاری وی در سطح ریسک موردنظر در بالاترین مقدار ممکن قرار گیرد. پاسخ به این سوال برای تحلیل‏گران مالی از جنبه سرمایه‏گذاری و حضور در بازارهای مالی و برای اقتصاددان از جنبه تحلیل بازار دارایی‏ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد مورد توجه بوده است.اقتصادانان و ریاضیدانان مالی برای مدل‏سازی تصمیم‏گیری در مورد انتخاب سبد بهینه، از یک سو متغیرهای موثر در فرآیند تصمیم‏گیری افراد و از سوی دیگر، چگونگی واردکردن عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی را مورد توجه قرار داده‏اند. در مدل معرفی‏شده در این مقاله، فرد تصمیم‏گیرنده با دو دارایی ریسکی و بدون‏ ریسک مواجه است، به طوری که بازده این دو دارایی متفاوت بوده و تابع مطلوبیت انتظاری فرد متغیری از ثروت (شامل ثروت اولیه و بازده سبد دارایی) می­باشد. تطبیق نتایجی که از مدلسازی مالی به دست می­آید با تئوری­های تصمیم­گیری در شرایط عدم اطمینان موجود در ادبیات اقتصاد خرد نشان­دهنده تاثیر سه عامل ضریب ریسک­­گریزی، بازدهی نسبی دارایی­ها و نوسان قیمت دارایی ریسکی در انتخاب سبد مالی بهینه توسط فرد می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

1. Cohn, R.A. and Lewellen, W. G. “Individual Investor Risk Aversion and Investment Portfolio Composition”, Journal of Finance, Vol 30, No 49, (1975), pp 605 -620.
2. Epstein, M.J, “Social disclosure and the individual investor”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, No 4, (1994), pp.94 -109.
3. Frank, Robert A, Microeconomics and Behavior. McGraw-Hill/Irwin, 6th Edition, (2006), pp 112- 123.
4. Hasan al tamimi, “Investors perceptions of earning quality, auditor independence”, Accounting Horizons, NO17, (2006), PP.37-48.
5. Hull, J, A. White. “The pricing of options on assets with stochastic volatilities”. J. Finance NO 42, (1987), pp.281-300
6. Hull, John, “Fundamentals of futures and options markets”, Prentice Hull, Version 6, (2006), pp.102-168
7. Jensen. M, "The Performance of Mutual fund in the period 1945-1964" , Journal of finance, Vol 23, No 2, (1968 ), pp. 389-416
8. Kothary, S. Warner, J, “Evaluating mutual fund performance", Journal of finance, Vol 56, (2002), pp.1985-2010
9. LeBaron, D. and Farrelly, G. and Gula, S. “Facilitating a Dialogue on Risk: A Questionaire Approach”, Financial Analysts Journal. Vol 45, No 3, (1989), pp 19-24.
10. Lewellen, W. G. and Lease, R. C. and Schlarbaum, G. C. “Patterns of سInvestment Strategy and Behavior among Individual Investors”, Journal of Business, No 50, (1977), pp.265-269
11. Markowitz HM, “Portfolio selection”, Journal of Finance, No 7, (1952), pp.77-91.
12. Markowitz HM, “Portfolio selection: Efficient Diversification of investment”, New York, John Willey and Sons, (1959).
13. Mas-Colell, Andreu; Whinston, Michael D.; and Jerry R. Green, Microeconomic Theory. Oxford University Press, US, (1995), p.194
14. Merilkas,A. and Prasad,d. “factors influencing Greek investor behavior on the Athens stock exchange, paper presented at the annual meeting ofacademy of financial service, Colorado, October2003-9-8.
15. Riley, W. B. and Chow, K. V. “Asset Allocation and Individual Risk Aversion”, Financial Analysts Journal, No 25, (1992), pp 234- 260
16. Sharp.W, “Mutual fund performance", Journal of Business, No 39(1), (1964), pp.119-138.
17. Simon, H.A., “A Behavioral Model of Rational Choice”, Cowles Foundation Paper 98, The Quarterly Journal of Economics, Vol LXIX,(1995), pp. 99-118
18. Treynor. J, “How to Rate Management of investment funds", Harvard Business Review, NO 44, (1965), pp.63-75
19. Tversky, A. Kahneman, D. “Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases” Science, New Series, Vol. 185, No. 4157. (Sep. 27, 1974), pp. 1124-1131
20. Tversky, A. Kahneman, D. “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice” Science, New Series, Vol. 211, No. 4481. (Jan. 30, 1981), pp. 453-458.
21. Varian, Hal R., Microeconomic Analysis. W.W.Norton & Company, 3rd Edition, (2003).