نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه گیاهپزشکی، جهرم، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد استفاده قرار گرفت. یافته­های مطالعه نشان داد با افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی صرفنظر از نوع سیاست ارزی تولید ناخالص داخلی، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت اما مصرف و تولید کالاها در نظام ارزی شناور کاهش و در نظام ارزی غیرشناور افزایش خواهد یافت. همچنین مشخص شد با اعمال سیاست ارزی شناور مصرف سرمایه­ای کالاها کاهش و با اعمال سیاست ارزی غیر‌شناور مصرف سرمایه­ای کالاها افزایش می­یابد. قیمت­های کشاورزی و غیرکشاورزی نیز در فضای ارزی شناور (غیرشناور) کاهش (افزایش) خواهد یافت.
 
 

کلیدواژه‌ها

 1.  ترکمانی، ج. و م. طرازکار (1384). بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته: کاربرد مدل خود توزیع با وقفه‌های گسترده. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، (51): 48-75.
 2.  دنیا دیده، ع (1377). بررسی عوامل موثر بر صادرات غیر‌نفتی : مطالعه موردی پسته، خرما و کشمش. پژوهشنامه بازرگانی. شماره 6: 180-83.
 3.  شریف آزاد، م. و ح. باستان‌زاده. (1375). کشش­های قیمتی و درآمدی صادرات غیر‌نفتی طی دوره 72-1338. اقتصاد و مدیریت شماره‌های 28 و 29: 42 ـ 29.
 4.  عبدشاهی، ع. و ج. ترکمانی. (1379). بررسی اقتصادی صادرات مرکبات ایران. مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی مشهد. (2): 463-437.
 5.  فرج­زاده، ز. و ا. شاه­ولی (1387). بررسی عوامل موثر بر  عرضه صادرات محصولات باغی ایران(1362-1383): مطالعه موردی بادام، خرما وسیب. مجله علمی پژوهشی اقتصاد و کشاورزی. شماره 1. جلد دوم: 171-153.
 6.  قنبری‌عربلو، ر. (1377). برآورد توابع عرضه و تقاضای صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان: مورد ایران طی دوره 74-1350. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
 7.  محمودزاده، م. و م. زیبایی (1383). بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران: یک تحلیل هم‌ جمعی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. (46): 158-137.
 8.  موسوی، س. ن (1385). جهانی‌شدن و اثرات آن بر صادرات و واردات بخش کشاورزی، فقر و توزیع درآمد. پایان­نامه دکتری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
 9.  نوری، ک. و م. کوپاهی (1375). تخمین توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته. مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. زابل. جلد 2: 553 –542.
 10.  Food and Agriculture Organization (FAO). (2008). www. FAO.org.
 11.  Lofgren, H. (1999). Exercises in General Equilibrium modeling Using GAMS. International Food Policy Research Institute. Washington, D. C.
 12.  Mattson, J. W., Wachenheim, C. J., Koo, W. W., and Petry, T. A. (2004). “Canadian exports of livestock and meat to the United States”, Center for Agricultural Policy and Trade Studies Department of Agribusiness and Applied Economics North Dakota State University Fargo, North Dakota 5105-5636.
 13.  Sarwar, G., and Anderson, G. D., (1990). “Estimating U.S. soybean exports: A simultaneous supply-demand approach”, Journal of Economic Studies, 17: 41-56.
 14.  Von Braun, J. (2008). Rising food prices, what should be done?. IFPRI Policy Brief. www.ifpri.org.