نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در این مقاله، با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار‌گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه‌های  بیماری هلندی در  بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار  تحت تأثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمت‌های نسبی کالاهای کشاورزی به صورت معنی داری کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب نمی‌توان بروز پدیده بیماری هلندی در بخش کشاورزی را رد کرد. هر چند به نظر می‌رسد که سیاستهای حمایتی دولت از آثار ناخوشایند کاهش قیمت‌های نسبی بر تولید این بخش جلوگیری کرده است، لیکن  این عملکرد‌ها به هیچ وجه تضمین کننده توسعه آتی  فعالیت‌های بخش کشاورزی نمی‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

     1. بختیاری صادق، زهرا حق. " بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی، مورد: بیماری هلندی در اقتصاد ایران" مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 35، پاییز 1380.  
        2. پاسبان  فاطمه. " تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران (بیماری هلندی)"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، بهار 1383.
3. Corden, W. Max, and J. Peter Neary (1982). “Booming Sector and Deindustrialisation in a Small Open Economy”, Economic Journal  ,Vol. 92 (December), pp. 825-848.
4. Efron B. and Tibshirani R.J , (1993). “An Introduction to the Bootstrap”, Chapman & Hall.
5. Fardmanesh M. (1991). “ Terms of Trade Shocks and Structural Adjustment in Small Country, Dutch Disease and Oil Price Increases”  Journal of Development of Economics , Vol 34 , pp 339-353.
6. Krugman, Paul (1987). “The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the Competitive Consequence of Mrs. Thatcher”, Journal of Development of Economics Vol. 27, pp. 41-55.
7. Levy  S. , (2006). “ Public Investment to Reserve Dutch Disease: The Case of Chad” , International Food Policy Research Institute , Dsiscussion paper , No 35.
8. Love Roy , (1994). “Drought, Dutch Disease and Controlled Transition in Botswana Agriculture” Journal of Southern African Studies, Vol. 20, No. 1, pp. 71-83
9. Lutkepohl Helmut (2005). “New Introduction to Multiple Time Series Analysis”, Springer.
10. Matsuyama  Kiminori (1992). “Agricultural Productivity, Comparative advantage, and Economic Growth”, Journal of Economic Theory , Vol 58 , pp 317-334
11. Ponzio, Carlos A. (2004), “Export Boom and Rising Prices in Late Colonial Mexico: A Dutch Disease?” Chapter 1 in Essays on the History of Economic Growth in Mexico, Ph.D. Thesis, Department of Economics, Harvard University
12. Sachs, Jeffrey D., and Andrew M. Warner (1995). “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, NBER working paper 5398.
13. Uri N.D. (1996), “Changing Crude Oil Price Effects on US Agricultural Employment ” , Vol 18 , pp 185-202. an Wijnbergen, Sweder (1984), “The ‘Dutch disease’: A Disease After All?”, Economic Journal  Vol. 94 (March), pp. 41-55.