نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار اقتصاد پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توزیع عادلانه درآمد همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سالهای اخیر و به‏ویژه پس از طرح مساله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمد و تاثیر سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی بر‌این مساله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چرا که در دنیای امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد کننده فقر نه کمبود درآمد که توزیع ناعادلانه آن است. در حال حاضر، تقریباً عموم اقتصاددانان، به‏ویژه، در کشورهای درحال توسعه یکی از اهداف کلان برنامه‌های اقتصادی را توزیع درآمد دانسته و تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر‌آن را بسیار مهم و تعیین کننده قلمداد می‌کنند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رگرسیون چندک، تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر توزیع درآمد در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهند که تأثیر سیاست­های مالی دولت بر‌ضریب جینی ثابت نبوده، بلکه در بین چندک­های مختلف، متفاوت است. درحالی که این سیاست­ها در چندک­های پایینی تأثیر معنی داری بر‌توزیع درآمد ندارند، تأثیر آنها در چندک­های بالایی کاملاً معنی­دار است.

کلیدواژه‌ها

 1. ابونوری، اسمعیل. (1376). " اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر‌توزیع درآمد در ایران." مجله تحقیقات اقتصادی،شماره 51، 31-1.
 2. پروین، سهیلا و زیدی.  (1380)، "اثر سیاست­های تعدیل بر‌فقر و توزیع درآمد (مطالعه موردی سیاست­های برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران)"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 58، ص 146-113.
 3. پژویان، جمشید. (1375). "سیاست‌های حمایتی از قشرهای آسیب‌پذیر." وزارت امور اقتصادی و دارائی، انتشارات معاونت امور اقتصادی.
 4. تقوی، مهدی. (1378). "علل افزایش حجم فعالیتهای دولت ایران از سال 1350 تا 1370" بودجه و مالیه عمومی. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی. تهران.
 5. جرجرزاده، علی­رضا و اقبالی، علی­رضا. (1384). " بررسی اثر درآمدهای نفتی بر‌توزیع درآمد در ایران." فصل‌نامه رفاه اجتماعی، 17، صص 19-1.
 6. محمودی، وحید. (1382). " ارائه یک متدولوژی جدید برای تجزیه تغییرات در فقر به دو اثررشد و توزیع مجدد." مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 63.
 7. نیلی، مسعود و علی فرح بخش. (1377). " ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد." مجله برنامه و بودجه، شماره 34 و 35، ص 154-121.
 8. Baer, W. and A. F. G. a. Jr (2008). "Tax burden, government expenditures and income distribution in Brazil". The Quarterly Review of Economics and Finance, 48(2): 345–358.
 9. Bassett, W. F., J. P. Burkett, et al. (1999). "Income distribution, government transfers, and the problem of unequal influence". European Journal of Political Economy 15: 207-228.
 10. Bénabou, R. (1996). "Inequality and growth". NBER Working Paper no. 5658 National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
 11. Bénabou, R. (2000). "Unequal societies: Income distribution and the social contract." American Economic Review 90: 96-129.
 12. Buchinsky, M. (1998). "Recent Advances in Quantile Regression Models: A Practical Guideline for Empirical Research". Journal of Human Resources 33(1): 88-126.
 13. Chu, K., H. Davoodi, et al. (2000). Income distribution and tax and government social spending policies in developing countries. IMF working paper 00/62. Washington D.C, International Monetary Fund.
 14. De Mello, L. and E. Tiongson (2006). "Income inequality and redistributive government spending". Public Finance Review 34: 282–305.
 15. Fox, J. (2002). An R and S-PLUS COMPANION to APPLIED REGRESSION. California, SAGE publication.
 16. Gouveia, M. and N. A. Masia (1998). "Does the median voter model explain the size of government? Evidence from the states." Public Choice 97: 159-177.
 17. Handl, A. (2000). "Quantile". available online at: http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/~frohn/Lehre/ Datenanalyse/Skript /daquantile.pdf.
 18. Kanbur, R. (1996)."Income Distribution and Development". Cornell University. (This Paper prepared for the forthcoming North-Holland Handbook on Income Distribution, edited by A.B. Atkinson and F. Bourguignon).
 19. Koenker, R. (1998). "Quantreg: a quantile regression package for R". http://cran.r-project.org.
 20. Koenker, R. (1998). "Recent advances in quantile regression models: a practical guideline for empirical research". source: Journal of Human Resources.
 21. Koenker, R. and G. Bassett (1978). "Regression quantiles". Econometrica 46: 33–49.
 22. Lee, S. (2005). "Lecture Notes for MECT1 Quantile Regression". available online at:

http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ uctplso/Teaching/ MECT/lecture8.pdf

 1. Lindert, P. H. (1996). "What limits social spending?" Explorations in Economic History 33: 1-34.
 2. Ma, L. and R. Koenker (2006). "Quantile regression methods for recursive structural equation models". Journal of Econometrics 134(2): 471–506.
 3. Meltzer, A. H. and S. F. Richard (1981). "A rational theory of the size of government". Journal of Political Economy 89: 914-927.
 4. Milanovic, B. (2000). "Do more unequal countries redistribute more? Does the median voter hypothesis hold?" European Journal of Political Economy 16: 346-410.