نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

3 گروه علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران، خوزستان. اهواز

چکیده

بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و همچنین اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان بوده است. بررسی این موضوع و نتایج آن نقشی مهم در سیاست‌گذاری در حوزه قاچاق کالا دارد. با توجه به این موضوع، هدف این مقاله بررسی اقتصادی قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید با استفاده از رویکرد تجربی است. از همین‌رو در این مطالعه ضمن برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری طی دوره زمانی 1350 تا 1399 به بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی ایران با رویکرد سری زمانی نیز پرداخته خواهد شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که میانگین حجم قاچاق کالا در دوره مورد بررسی حدود 53/22 درصد از GDP رسمی بوده است. همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه، قاچاق به عنوان یک مانع تولید، دارای تاثیر منفی و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی در دوره 50 ساله مورد بررسی داشته است.

کلیدواژه‌ها