نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه­ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می­کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می­دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه­ای محاسبه­شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی­دار گزارش شده است به طوری که یافته­های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت­گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می­گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می‌شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک­سازی اندازه دولت از طریق حداقل‌سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم­های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه­ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.
 PSTR


[1]- Middle East and North Africa

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، محسن و محمود آل مراد جبدرقی (1391)، «توسعه بازارهای مالی و مصرف انرژی در کشورهای عضو گروه دی هشت»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیستم، شماره 61، صص 174-159.
اصغری، رعنا و سید جمال­الدین محسنی زنوزی (1392)، «بررسی تأثیر مالیات‌ها و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب منطقه MENA»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دوره سوم، شماره 11، صص 1-22.
حیدری، حسن و لسیان سعیدپور (1392)، «رابطه بین آلودگی هوا و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه: کاربردی از مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم پانل»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 38، صص50-78.
حیدری، حسن، رقیه علی­نژاد و جواد جهانگیرزاده (1393)، «بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی»، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص60-41.
رفیق الرحمان، ابوطیب (1384)، بهبود عملکرد دولت از طریق اصلاح دستگاه اداری «چشم انداز مشارکتی»، ترجمه صفار ، محمد، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، چاپ اول.
سامتی، مرتضی؛ همایون رنجبر و فضیلت محسنی (1390)، «تحلیل تأثیر شاخص­های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی: مطالعه موردی کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)»، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره چهارم، صص 183-223.
شهبازی، کیومرث و لسیان سعیدپور (1392)، «تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت»، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 12، صص21-38.
مبارک، اصغر و زیبا آذرپیوند (1388)، «نگاهی به شاخص­های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد  اقتصادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 36، صص 208-179.
Alfonso, A. and D. Furceri (2008), “Government Size Composition Volatility and Economic Growth”, Working Paper Series, No. 849.
Alfonso A., L. Schuknecht and V. Tanzi (2005). “Public Sector Efficiency: An International Comparison”, Public Choice, Vol. 123, No. 3-4, pp. 321-347.
Alesina, A., and L. Summers (1993); “Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 25, No, 2, pp. 151-162.
Al-Marhubi, F. A. (2000), “Corruption and Inflation”, Economics Letters, Vol. 66, No. 2, pp.199-202.
Angelopoulos, K., A. Philippopoulos and E. Tsionas (2008), “Does Public Sector Efficiency Matter? Revisiting the Relation between Fiscal Size and Economic Growth in a World Sample”, Public Choice, Vol. 137, pp. 245-278.
Blackburn, K. and J. Powell (2011), “Corruption, Inflation and Growth”, Journal of  Economic  Letters, Vol. 113, pp. 225–227.
Chiou, Sh. J., P. Shan Wu and B. Yi Huang (2011), “How Derivative Trading Among Banks Impacts SME Lending, Interdisciplinary” Journal of Research in Business, Vol. 1, No. 4, pp. 1-11.
Colletaz, G. and C. Hurlin (2006), “Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach”, Working Paper, University of Orleans.
Damir, P. and E. M. Praksa (2011), “Corruption and Inflation in Transition EU Members”, Journal of Public Administration, Vol. 8, No. 1, pp. 475-505.
Fischer, S., R. Sahay and C. Vegh (2002), “Modern Hyper- and High Inflations”, Journal of Economic Literature, Vol. 40,No. 3, pp. 837-880.
Fok, D., D. Van Dijk and P. Franses (2004), “A Multi-level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors”, Working Paper, University of Rotterdam.
Gonzalez, A., T. Terasvirta and D. Van Dijk (2005), ‘Panel Smooth Transition Regression Models”, SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.
Greene, W. (2005), “Efficiency of Public Spending in Developing Countries: A Stochastic Frontier Approach”, Paper by World Bank Staff and Consultants, The World Bank.
Gupta, S and M. Verhoeven (2001), “The Efficiency of Government Expenditure: Experiences from Africa”, Journal of Policy Modeling, Vol. 23, pp. 433-467.
Hansen, B. (1999), “Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference”, Journal of Econometrics, Vol. 93, pp. 345-368.
Hauner, D., and A. Kyobe (2008), “Determinants of Government Efficiency”, IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department, WP/08/228.
Hibbs, D. A. Jr. (1977), “Political Parties and Macroeconomic Policy”, The American Political Science Review, Vol. 71, No. 4, pp. 1467-1487.
Im, K.S., M. H. Pesaran and Y. Shin )2003(, “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, Vol. 115, pp. 53-74.
Jude, E. (2010), “Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach”, Journal of Economic Development, Vol. 35, pp. 15-33.
Kadilli, A., and N. Markov (2011), “A Panel Smooth Transition Regression Model for the Determinants of Credibility in the ECB and the Recent Financial Crisis”, Working Papers. University of Geneva, No. 11092.
Kydland, F. E. and E. C. Prescott (1977), “Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, Journal of Political Economy, Vol. 85, pp. 473-493.
Levin, A., C.F. Lin and C.S.J. Chu (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties”, Journal of Econometrics, Vol. 108, pp. 1-24.
Nordhaus, W. D. (1975), “Political Business Cycle”, The Review of Economic Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 169-190.
Rahmayanti, Y. and T. Horn (2011), “Expenditure Efficiency and the Optimal Size of Government in Developing Countries”, Global Economy and Finance Journal, Vol. 4. No. 2, pp. 46-59.
Tanzi, V. and L. Schuknecht (1997), “Reconsidering the Role of Government: The International Perspective”, American Economic Review, Vol. 87, pp. 164–168.
Tanzi, V. and L. Schuknecht (2000). Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Vindelyn, A. and H. Hillman (2007), “Competition Policy, Inflation and Corruption: Evidence from African Economies”, Applied Economics Letters, Taylor and Francis Journals,  Vol. 14, No. 9, pp. 653-656.
Yong, K. H. (2010), Human Development and Government, Effectiveness, Oxford University Press, Washington, DC.