نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 نابرابری درآمد به عنوان یکی از م‍ولفه‌های توسعه اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است. همچنین تفاوت‌ اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ را می‌توان در میزان کارآمدی و کارایی نظام مالی آن‌ها جست‌وجو کرد. بنابراین، این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال‌های 99-1346 با استفاده از روش رگرسیون آستانه‌ای می‌پردازد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بررسی اثر توسعه مالی بخش بانکی و بازار سهام بر نابرابری درآمد دارای حد آستانه‌ای است. با این توضیح که در مدل یک، توسعه مالی بخش بانکی قبل و بعد از حد آستانه‌ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری دارد. در مدل دو، توسعه مالی بازار سهام تا قبل از رسیدن به حد آستانه‌ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد و بعد از حد آستانه‌ای اثر معنی‌داری وجود ندارد. با این حال، شواهد کافی جهت تایید اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در قالب فرضیه U معکوس گرین‌وود و جوانوویچ یافت نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

اسعدی، زهرا، دشتبان فاروجی، مجید و خوشنودی، عبداله. (1398). تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد شهری و روستایی در ایران: رویکرد GMM. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 11 (4 (پیاپی 44))، 98-71.
افشاری، زهرا و بیک‌زاده، سمانه. (2017). توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران. سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی. 5 (1)، 28-9.
ابراهیمی، محسن و آل‌مراد، محمود. (۱۳۸۹). توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمد در ایران،                 پول و اقتصاد، 2 (6)، 132-109.
پیرائی، خسرو و  بلیغ، نفیسه. (۱۳۹۴). رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران، پژوهشهای اقتصادی، 15 (3)، ۲۱-۱.
حمشتی مولایی، حسین. (1383). عوامل موثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 4 (2)، 88-55.
رفعت، بتول و جزی‌زاده، الهه. (1395). بررسی اثر توسعه مالی استانی بر توزیع درآمد استانی، پژوهش‌های اقتصادی، 16(3)،  46-29
زراءنژاد، منصور؛ حسین‌پور، عبدالکریم و انواری، ابراهیم. (1393). توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران: رویکرد تصحیح خطای غیرخطی، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3 (11)، 47-27.
سبزی خوشنامی، حسن. (1396). نقش متقابل توسعه مالی و نابرابری درآمد در ایران؛ مقایسه بخش بانکی و بازار سهام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
متفکرآزاد، محمدعلی؛ اسدزاده، احمد و شیخ‌مولایی، مهدی. (1398). بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری، پژوهشهای اقتصادی، 19(1)، 191-161.
نادمی، یونس و حسنوند، داریوش. (1394). اثرات آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری درآمدی در ایران. برنامه‌ریزی و بودجه، 20 (3)، 143-125.
نوفرستی، محمد. (۱۳۷۸). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. چ 1. ‌تهران:‌ موسسه خدمات فرهنگی رسا.
Afshari, Z., & Azari, S. (2017). Financial Development, Income Inequality and Poverty in Iran. Iranian Economic Development Analyses, 5(1), 9-28. [In Persian]
Aghion, P., & Bolton, P. (1997). A theory of trickle-down growth and development. The Review of Economic Studies, 64, 151–172.
Ahmed, A. R., and Masih, M. (2017). What is the Link between Financial Development and Income Inequality? Evidence from Malaysia. Munich Personal Repec Archive (MPRA).
Bolarinwa, S. T., Vo, X. V., & Olufolahan, T. J. (2021). The effect of financial development on income inequality in Africa. Development Southern Africa, 38(2), 311-329.‏
Chakroun, M. (2020). Threshold effects in the relationship between financial development and income inequality. International Journal of Finance & Economics, 25(3), 365-387.‏
Chiu, Y.B and Lee, C.C (2019). Financial development, Income Inequality, and Country Risk. Journal of International Money and Finance. 93. 1-18.
dashtban, M., Khoshnoodi, A., Asaadi, Z. (2019). The effect of financial development on urban and rural income inequality in Iran: A GMM Approach. Agricultural Economics Research, 11(44), 71-98.
De Gregorio, J. (1996). Borrowing Constraints, Human Capital Accumulation and Growth. Journal of Monetary Economics, 37(1), 49-71.
Ebrahimi, M., & All morad, M. (2011). The Development of Financial Market and Income Inquality in Iran. Journal of Money and Economy, 2(6), 109-133. [In Persian]
Galor, O., & Moav, O. (2004). From physical to human capital accumulation: Inequality and the process of development. The Review of Economic Studies, 71, 1001–1026.
Galor,O. and Zeira, J.(1993). Income Distribution and Macro-economics. Review of Economic Studies, Vol. 60: 35-52.
George Clarke, L. C.-f. (2006). Finance, and income inequality: What do the data tell us? Southern Economic Journal, 578-596.
Greenwood, J., and Jovanovic, B. (1990). Financial Develop-ment, Growth, and the Distribution of Income. Journal of Political Economy, No. 98: 1076–1107.
Hansen, B.E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), pp. 575-603.
Haffejee, M. E., and Masih, M. (2018). Is the relationship between financial development and income inequality symmetric or asymmetric? new evidence from South Africa based on NARDL.‏
Heshmati Moulai, H. (2004). Factors affecting financial development in Iran's banking system, Journal Economic Reseach, 4 (2), 55-88.
Jung, S. M., and Vijverberg, C. P. C. (2019). Financial development and income inequality in China–A spatial data analysis. The North American Journal of Economics and Finance, 48, 295-320.‏
Kim, D-H., and Lin., S-C., (2011). Nonlinearity in the Financial Development and Income Inequality nexus. Journal of Comparative Economics, No.39: 310-325.
Liang, Z. (2006). Financial development and income distribution: a system GMM panel analysis with application to urban china. journal of economic development, 31(2).
Motafakkerazad. M., Assadzadeh. A., & Sheykhmaollayi, M. (2019). The Effect of Financial Development on Income Inequality in Iran: Structural Vector Auto-Regression Approach. Journal Economic Reseach, 19(1), 161-191. [In Persian]
Noferesti, M., (2007). Unit root and cointegration in econometrics, Tehran, Rasa publication. [In Persian]
Piraei, KH., & Baligh, N. (2015). The relationship between Financial Development and Income Inequality in Iran. Journal Economic Research, 15(3), 1-21. [In Persian]
Rafat. B., & Jazizadeh, E. (2016). The Effect of Financial Development on Income Distribution in Iranian Provinces. Journal Economic Reseach, 16(3), 29-46. [In Persian]
Sabzi Khoshnami, H., (2017). The interaction role of Financial Development and Inequality of Income in Iran; comparison of banking sector and stock market, Master's Thesis, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University. [In Persian]
Shahbaz, M., and Islam, F. (2011). Financial Development and Income Distribution in Pakistan: an Application of ARDL Approach. Journal of Economic Development, 36(1): 35-58.
Younes, N., & Hasanvand, D. (2015). The Threshold Effects of Government Size on Income Inequality in Iran. Journal of Planning and Budgeting, 20(3), 125-143. [In Persian]
Zarranezhad. M., Hosseinpoor. K., & Anvari, E. (2014). Financial Development and Income Inequality in Iran’s Economy: Non-linear Error Correction Approach. Journal of Applied Economic Studies in Iran, 3(11), 27-47. [In Persian]
Zhang, Q., and Chen, R. (2015). Financial Development and Income Inequality in China: An Application of SVAR Approach. Procedia Computer Science, 55: 774-781.
Zungu, L. T., and Grelying, L. (2021). Financial development and income inequality: a nonlinear econometric analysis of 21 African countries, 1994-2015 (No. 853). Economic Research Southern Africa.‏