نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران

چکیده

  هدف از این پژوهش آزمون تجربی این دیدگاه شومپیتری است که هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های کارآفرینانه لازمه شکل‌گیری و توسعه کارآفرینی است. منظور از هدایت اعتبار این است که چه نسبتی از اعتبارات بانکی به فعالیت‌های اقتصادی غیر مالی تخصیص یافته است. برای ارزیابی کارآفرینی از دو شاخص مرسوم یعنی «نرخ تراکم ورود کسب‌وکارهای جدید» (ED) بانک جهانی (WB) و «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) استفاده شده است. برای ارزیابی اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی از مدل داده های تابلویی استفاده شده است. براساس شاخص اول کارآفرینی، مدل برآوردی داده های 66 اقتصاد جهان را طی دوره 2006 الی 2016 پوشش می‌دهد و براساس شاخص دوم، 54 اقتصاد جهان را طی دوره 2001 الی 2016 دربر می‌گیرد. نتایج برآوردها متفاوت است. وقتی کارآفرینی بر اساس «نرخ تراکم ورود کسب‌وکارهای جدید» ارزیابی می شود، برآوردها بر خلاف انتظار اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی را تایید نمی‌کنند، اما زمانی که شاخص «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» مطمح نظر قرار می‌گیرد، مطابق انتظار نظری اثر معنادار هدایت اعتبار بر کارآفرینی برای اقتصادهای با درآمد متوسط رد نمی‌شود. حساسیت نتایج به اینکه کدام شاخص مبنای ارزیابی کارآفرینی قرار می‌گیرد، نشان از آن دارد که برای ارزیابی نظریه شومپیتر نیاز به داده‌هایی داریم که به درستی انعکاس دهنده کارآفرین در معنای شومپیتری آن باشند.

کلیدواژه‌ها

احمدیان، اعظم و امیری، حسین. (1394). اثر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری. مطالعات تجربی اقتصادایران، 1(1)، 1-18.
جوادی، شاهین و نعیمی، زهرا. (1395). پایش محیط کسب وکار ایران در زمستان1394 (ارزیابی233 تشکل اقتصادی سراسرکشور از مولفه های ملی محیط کسب وکار در ایران). مرکز پژهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفترمطالعات اقتصادی (گروه مطالعاتی محیط کسب‌وکار)، 1-44.
چراتیان، ایمان و قربانی،سعید. (1393). تحلیل آثار سیاست های پولی و مالی بر کارآفرینی (با تاکید بر بخش زنان). توسعه کارآفرینی، 7(4)، 73-93.
خاندوزی، سیداحسان و مقیسه، محسن. (1397). نقد برنامه های توسعه ایران از منظر ارتباط بخش مالی و واقعی. پژوهش نامه انتقادی متون برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماهنامه علمی-پژوهشی، 18(9)، 115-138.
درودیان، حسین. (1395). هدایت خلق اعتبار؛ آنچه درباره معجزه شرق آسیا نمی‌دانیم نوشتار1: پول(اعتبار) و توسعه. جستارهای مبین (نشریه‌ی الکترونیکی موسسه مطالعات و تحقیقات مبین)، 4(45)، 1-15. HTTP://JOSTAR.MRSI.IR/VOL.4/JOSTAR45.PDF
شهنازی، روح اله و دهقان شعبانی، زهرا. (1390). بررسی تاثیر فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. پژوهشنامه اقتصادی، 11(3)، 161-185.
عابدی، محمد. (1398). سیاست‌های هدایت اعتبار و تامین مالی کسب‌وکارهای غیرمالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
فهام، الهام و پرهیزگار، مرتضی. (1397). جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست‌ها و برنامه‌های ملی کشور. سیاست‌های راهبردی و کلان، 6(22)، 47-65.
قباشی، نسیم و بنی‌طبا، سیدمهدی. (1398). نظریه پولی تولید و نقش پول در توسعه، ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی-نظام بانکی در خدمت تولید، 1-17.
نصیری اقدم، علی. (1398). سیاست پولی و هدایت اعتبار، بیست و نهمین کنفرانس سالانه بانکداری اسلامی، تهران: بانک مرکزی ایران (موسسه بانکداری ایران).
محمودی، ابراهیم، محمدی خیاره، محسن، مظهری، رضا و خیراندیش، مسعود. (1396). تحلیل سیاست‌های پولی بر کارآفرینی، سومین کنفرانس سالانه مدیریت و کسب‌وکار، تهران، سیویلیکا.
منجذب، محمدرضا و محمودی پاتی، محسن. (1395). اندازه دولت و تورم در کشورهای در حال توسعه: رهیافت پانل دیتا. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 7(26)، 65-87.
منجذب، محمدرضاو نصرتی، رضا. (1397)، مد‌ل‌های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتا. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
Abedi, M. (2020). Credit guidance policies and financing non-financial businesses [Allameh Tabataba’i University Faculty of Economics].https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0f9f60e97b141f3e5092266d2521da2e.. [In Persian]
Abiad, A., Detragiache, E., & Tressel, T. (2010). A New Database of Financial Reforms. IMF Staff Papers, 57(2), 281–302. https://doi.org/10.1057/imfsp.2009.23
Ahmadiyan, A., & Amiri, H. (2016). The Effect of financial repression on Investment. The Emperical Studies of Iranian Economic, 1, 1–18. http://iues.ilam.ac.ir/article_17867.html [In Persian]
Battiston, S., Guerini, M., Napoletano, M., & Stolbova, V. (2018). Financialization in EU and the effects on growth, inequality and financial stability. In Working paper,Innovation-Fuelled, Sustainable,Inclusive Griowth(ISIGROWTH) WP series (No. 649186; Issue 36).
Beck, T., Büyükkarabacak, B., Rioja, F. K., & Valev, N. T. (2012). Who Gets the Credit? And Does It Matter? Household vs. Firm Lending Across Countries. The B.E. Journal of Macroeconomics, 12(1), 1–46. https://doi.org/https://doi.org/10.1515/1935-1690.2262
Bezemer, D. J. (2014). Schumpeter might be right again: the functional differentiation of credit. Journal of Evolutionary Economics, 24(5), 935–950.
Bezemer, Dirk, Ryan-Collins, J., & Zhang, L. (2018). Credit where it’s due: A historical, theoretical and empirical review of credit guidance policies in the 20th century. In Working Paper IIPP (December). https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/wp2018-11
Bezemer, Dirk, Samarina, A., & Zhang, L. (2020). Does mortgage lending impact business credit? Evidence from a new disaggregated bank credit data set. Journal of Banking and Finance, 113(c), 1–49. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105760
Bezemer, Drick. (2019). The Economic Consequences of The Global ‘Debt Shift.’ Private Debt Project. https://privatedebtproject.org/pdp/view-articles.php?The-Economic-Consequences-of-The-Global-Debt-Shift-40
Chambers, D., & Munemo, J. (2017). The impact of regulations and institutional quality on entrepreneurship (October 19). MERCATUS Working Paper. https://doi.org/10.2139/ssrn.3066312
Cheratian, Iman, and Saeed Ghorbani. 2014. Analysis the Effects of Fiscal and Monetary Policies on Entrepreneurship (With Focus on Women). Journal of  Entrepreneurship Development 7(4): 773–93. [In Persian]
Cumming, D., Deloof, M., Manigart, S., & Wright, M. (2019). New directions in entrepreneurial finance. Journal of Banking and Finance, 100(c), 252–260. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.02.008
DoingBusiness. (2019). Doing Business2020. World Bank Group. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2
Doroodian, H.(2017). Guidance the Creation of Credit; What We Do Not Know About the East Asian Miracle Article 1: Money (Credit) and Development. Mobin research (Electronic Journal of Mobin research and Studies institute) 4(45): 1–15. [In Persian]
Fagiolo, G., Giachini, D., & Roventini, A. (2020). Innovation, finance, and economic growth: an agent-based approach. Journal of Economic Interaction and Coordination, 15, 703–736. https://doi.org/10.1007/s11403-019-00258-1
Faham, E., & Parhizkar, M. (2018). The Position of Entrepreneurship Development in National Policies and Programs in Iran. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 6(22), 41–60. [In Persian] http://www.jmsp.ir/article_59873.html
Fry, M. J. (1995). Financial development in Asia: some analytical issues. Asian‐Pacific Economic Literature, 9(1), 40–57.
Galindo, M.-Á., & Méndez, M. T. (2014). Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback effects at work? Journal of Business Research, 67(5), 825–829.
Ghobashi, N., & Bani Taba, S. M. (2020). The monetary theory of production and the role of money in development. Sixth Annual Conference on Resistance Economy-Banking in the Service of Production, 1–17. [In Persian]
Gnyawali, D. R., & Fogel, D. S. (1994). Environments for entrepreneurship development: key dimensions and research implications. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4), 43–62.
Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (Eighth Edi). The Stern School of Business New York University.
He, C., Lu, J., & Qian, H. (2019). Entrepreneurship in China. Small Business Economics, 52(3), 563–573. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9972-5
Javadi, S., & Naimi, Z. (2016). Study of Iran’s business environment in the winter of 2015 (evaluation of 233 economic organizations across the country from the national components of the business environment in Iran) (No. 14919; Working Paper). [In Persian]
Jha, C. K., & Bhuyan, R. (2020). Do financial reforms promote entrepreneurship? Finance Research Letters, 34(101272), 1–6.
Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2016). The great mortgaging: housing finance, crises and business cycles. Economic Policy, 31(85), 107–152.
Keilbach, M., Tamvada, J. P., & Audretsch, D. B. (2008). Sustaining entrepreneurship and economic growth: lessons in policy and industry innovations from Germany and India (first). Springer-Verlag New York & Business Media.
Kerr, W., & Nanda, R. (2009). Financing constraints and entrepreneurship (No. 15498; Working Paper Series). https://doi.org/10.3386/w15498
Khondouzi, S. E., Moghiseh., M. (2018). Critique of Iran’s Development Plans in Terms of Financial Sector and Real Sector Communication. Critical Studies in Texts & Programs of  Human Sciences 18(9): 115–38. [In Persian]
King, R. G., & Levine, R. (1993a). Finance, entrepreneurship and growth: Theory and evidence. Journal of Monetary Economics, 32(3), 513–542.
King, R. G., & Levine, R. (1993b). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right*. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737. https://doi.org/10.2307/2118406
Klapper, L., Amit, R., Guillén, M. F., & Quesada, J. M. (2007). Entrepreneurship and firm formation across countries. In J. Lerner & A. Schoar (Eds.), International Differences in Entrepreneurship (pp. 129–158). University of Chicago Press.
Klapper, L., & Love, I. (2011). The impact of the financial crisis on new firm registration. Economics Letters, 113(1), 1–4.
Klapper, L., Love, I., & Randall, D. (2015). New firm registration and the business cycle. In International Entrepreneurship and Management Journal (No. 6775; 07 November, Vol. 11, Issue 2). https://doi.org/10.1007/s11365-014-0345-0
Klapper, L., Meunier, F., & Diniz, L. (2014). Entrepreneurship around the world--before, during, and after the crisis. Smart Lessons, 1–3.
Lee, H. J. (2019). What factors are necessary for sustaining entrepreneurship? Sustainability (Switzerland), 11(3022), 1–20. https://doi.org/10.3390/su11113022
Lehotzky, S. C. (2021). Productive credit? [University of Groningen]. https://feb.studenttheses.ub.rug.nl/27916/1/Lehotzky_Thesis.pdf
Léon, F. (2019). Long-term finance and entrepreneurship. Economic Systems, 43(100690), 1–19. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.10.004
Liu, Z., Wu, H., & Wu, J. (2019). Location-based tax incentives and entrepreneurial activities: evidence from Western Regional Development Strategy in China. Small Business Economics, 15(2), 1–14. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9982-3
Mahmoudi, I., Mohammadi Khyareh, M., Mazhari, R., Kheirandish, M., (2017). Analysis of Monetary Policy on Entrepreneurship Development. In Third Annual Conference on Business Management and Economics (pp. 1-9), Tehran: Civilica. [In Persian]
Monjazeb, M. R., Mahmoodi Pati, M. (2017). Government Size and Inflation in Developing Countries: A Panel Data Approach. Journal of Economic Modeling Research 7(26): 65–87. [In Persian]
Monjazeb, M. R., Nosrati, R. (2017). Advanced Econometrics Models: Using Eviews and Stata. Tehran: Mehraban Book Publishing Institute. [In Persian]
Monnet, E. (2014). Monetary Policy without Interest Rates: Evidence from France’s Golden Age (1948 to 1973) Using a Narrative Approach. American Economic Journal: Macroeconomics, 6(4), 137–169. http://www.jstor.org/stable/43189942
Nassiri Aghdam, A. (2018). Monetary Policy and Credit Guidance. In 29th Annual Islamic Banking Conference (pp. 1-18), Tehran: Central Bank of Iran (Iran Banking Institute). [In Persian]
Palley, T. (2016). Financialization: the economics of finance capital domination. Palgrave Macmillan, London.
Passial, D. B. (2020). A Disaggregated View of The Capital Inflow Effects on Domestic Credit Allocation (A regional perspective) [University of Groningen]. https://feb.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/26872%0A
Philip, A. (2007). Financial liberalization and the relationship between finance and growth. In CEPP WORKING PAPER (05/05; June). Department of Land Economy.
Schumpeter, J. A. (1939). Business cycles (Vol. 1). McGraw -Hill New York.
Shahnazi, R., Dehghan Shabani, Z., (2011). Effects of Doing Business on Economic Growth (Case Study: Selected Countries). Economics Research 11(42): 161–85. [In Persian]
Škare, M., Sinković, D., & Porada-Rochoń, M. (2019). Financial development and economic growth in Poland 1990-2018. Technological and Economic Development of Economy, 25(2), 103–133. https://doi.org/https://doi.org/10.3846/tede.2019.7925
Somoye, R. O. C. (2013). The impact of finance on entrepreneurship growth in Nigeria: A cointegration framework. ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, 2(2), 21–45.
Werner, R. A. (2002). A reconsideration of the rationale for bank-centered economic systems and the effectiveness of directed credit policies in the light of Japanese evidence. Japanese Economy, 30(3), 3–45.
Werner, R. A. (2005). New paradigm in macroeconomics: Solving the riddle of Japanese macroeconomic performance. In Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230506077
Werner, R. A. (2012). The quantity theory of credit and some of its applications. Presentation Slides, Centre for Banking, Finance, and Sustainable Development., 1–89. http://postkeynesian.net/downloads/Werner/RW301012PPT
Werner, R. A. (2015). Do banks really create money out of nothing? Another empirical test of the three theories of banking. International Review of Financial Analysis, 1–41.
Yu, C. (2008). Entrepreneurship and credit constraints: evidence from rural households in China. Retrieved July, 26(55), 1–11.
www.worldbank.org
www.gemconsortium.org                                                         
www.doingbusiness.org