نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مالیات بر ارزش‌افزوده در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ و در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. تبدیل ساختاری به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر کارایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده اغلب منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزش‌افزوده اقتصاد خواهد شد. در این پژوهش به بررسی تاثیر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده در30 استان در دوره زمانی (1395-1387) با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی پویا پرداخته می‌شود. نتایج حاصل بیانگر آن است که نسبت ارزش‌افزوده بخش خدمات به کل ارزش‌افزوده اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده داشته است. نسبت ارزش‌افزوده بخش خدمات به ارزش‌افزوده بخش صنعت، اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده داشته است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، ضریب جینی و وقفه نسبت ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از کل ارزش‌افزوده اثر منفی بر کارایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده داشته‌اند. نرخ شهرنشینی و نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج دولت نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده استان‌ها داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

آهنگری، عبدالمجید و خرم‌زاده، آذین. (1391). بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران: با تاکید بر تولید و صادرات و بهره­وری نیروی کار. اقتصاد مقداری، (1)9، 71-88.
ایزدخوستی، حجت و عرب‌مازار، عباس. (1396). تحلیل عملکرد، کارایی وصول و چالش­های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده. پژوهشنامه مالیات، (36) 25، 43-80.
رضایی، ابراهیم. (1396). رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیات؛ درس­هایی برای سیاست­گذاری مالیاتی. پژوهشنامه مالیات، (36) 25، 11-42.
ضیایی بیگدلی، محمدتقی و طهماسبی بلداجی، فرهاد. (1383). مالیات بر ارزش افزوده: مالیاتی مدرن. تهران: پژوهشکده امور اقتصادی.
علیزاده، محمد و مطلبی، معصومه. (1396). بررسی تاثیر مالیات بر ارزش‌افزوده بر اندازه دولت در اقتصاد ایران (با استفاده از آزمون کرانه ­ها). مدلسازی اقتصادسنجی، (1) 2، 135-156.
فطرس، محمد حسن و رسولی، مرضیه. (1395). اثر تغییرات ساختاری بر نابرابری در ایران. سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، (1) 4، 9-42.
مهاجری، پریسا، طالبلو، رضا و ستاره­ای، لیلا. (1399). شناسایی عوامل موثر بر نسبت مالیات بر ارزش‌افزوده به تولید ناخالص داخلی با تاکید بر حد آستانه ثبت نام. پژوهشنامه مالیات، 45 (مسلسل 93)، 1-35.
مهرآرا، محسن و اصفهانی، پوریا. (1394). بررسی رابطه بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورهای منتخب. پژوهشنامه مالیات، 28، 209-228.
نادران، الیاس. (1383). تخمین ظرفیت مالیاتی ناشی از اجرای لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران. تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده: سازمان امور مالیاتی کشور.
Adeyinka, A., Salau, S., & Vollrath, D. (2013). Structural change in the economy of Nigeria. International Food Policy Research Institute. Working paper.
Ahangari, A., and Khorramzadeh, A. (2012). Investigating the Effect of Changes in Economic Structure on Iran's Gross Domestic Product: With Emphasis on Production and Export and Labor Productivity. Quantitative Economics. 9 (1). 71-88. [In Persian]
Aizenman, J., & Jinjarak, Y. (2008). The collection efficiency of the Value Added Tax: Theory and international evidence. Journal of International Trade and Economic Development. 17(3). 391-410.
Alizadeh, M., and Motalebi, M. (2017). Investigating the Impact of Value Added Tax on Government Size in Iran's Economy (Using the Border Test), Econometric Modeling Quarterly. 2 (1).156-135. [In Persian]
Arrellano, M. and Bond, S., (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: MonteCarlo Evidence and Application to Employment Equation. The Review of Economic Studies. 58(2). 277297.
Baltagi, B. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. 5th Edition. John Wiley & Sons Publication. USA
Barro, R. J. & Lee, J. W. (1996). International Measures of Schooling Years and Schooling Quality. American Economic Review. 86. 218-23.
Besley, T., and T. Persson, (2014). Why Do Developing Countries Tax So Little?. Journal of Economic Perspectives. 28. 99–120.
Bikas, E., and Andruskaite, E. (2013). Factors Affecting Value Added Tax Revenue, European Scientific Journal. Special Edition 1. 41-49.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Condition and Moment Restriction in Dynamic Panel Data Model. Journal of Econometrics. 87. 115143.
Botlhole, T.D. (2010). Tax Effort and Determinants of Tax Ratio in Sub-Saharan Africa. International Conference on Applied Economics. ICOAE.
Cevik, S., Gottschalk, J., Hutton, E., Jaramillo, L., Karnane, P., & Sow, M. (2019). Structural transformation and tax efficiency. International Finance. WP/19/30.
Ebrill, L.P.,  Keen, M. &  Perry, V.J. (2001). The Modern VAT, International Monetary Fund.
Fotrs, M. H., and Rasooli, M. (2016). The Effect of Structural Changes on Inequality in Iran. Journal of Economic Development Policy. 4 (1). 9-42. [In Persian]
Jorgenson, D. W., & Timmer, M. P. (2011). Structural change in advanced nations: a new set of stylised facts. Scandinavian Journal of Economics. 113(1). 1-29.
Gupta, A. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries. IMF Working Papers, No. 07/184 Washington. DC: The International Monetary Fund Organization for Economic. 1-39.
Izadkhasti, H., and Arab Mazar, A. (2017). Performance Analysis, Collection Efficiency and Executive Challenges of Value Added Tax Law. Tax Research Journal. 25 (36). 43-80. [In Persian]
Jorgenson, D. W., & Timmer, M. P. (2011). Structural change in advanced nations: a new set of stylised facts. Scandinavian Journal of Economics. 113(1). 1-29.
Karagoz, K. (2013). Determinants of Tax Revenue: Does Sectorial Composition Matter?. Journal of Finance, Accounting and Management. 4(2). 50-63.
Sarmento, J. (2016). The Determinants of Value Added Tax Revenues in the
European Union. The European Journal of Management Studies. 21(2). 79-99.
Mackenzie, G.A. (1991). Estimating the Base of the Value- Added Tax (VAT) in Developing Countries: The Problem of Exemptions. Public Finance. 47 (2). 257-270.
Mehrara, M., and Isfahani, P. (2015). A Study of the Relationship between Income Distribution and Tax Structure of Selected Countries. Tax Research Journal. 28. 228-209. [In Persian]
Mohajeri, P., Talebloo, R., and Setareh, L. (2020). Identifying the Factors Affecting the Ratio of VAT to GDP with Emphasis on Registration Threshold. Tax Research Journal. 45 (Series 93). 1-35. [In Persian]
Naderan, E. (2004). Estimation of Tax Capacity Resulting from the Implementation of the VAT bill in Iran, Ministry of Economic Affairs and Finance. Value Added Tax Plan Office: Tax Affairs Organization. [In Persian]
Rezaei, I. (2017). The Relationship between Structural Changes in the Economy and Changes in the Tax Structure; Lessons for Tax Policy. Tax Research Journal. 25 (36). 11-42. [In Persian]
Tail, A. A. (1991). Value Added Tax: Administrative and Policy Issues. Occasional Paper. International Monetary Fund. No 8.
Ueda, J. (2017). The Evolution of Potential VAT Revenues and C-Efficiency in Advanced Economies. International Monetary Fund. WP/17/158.
Worldwide VAT GST and Sales Tax Guide (2019).
Ziaee Bigdeli, M. T., & Tahmasebi Boldaji, F. (2004). Value Added Tax: Modern Taxation. Tehran: Institute of Economic Affairs. [In Persian]