نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه بانکی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار،گروه مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین‌المللی به مقوله مقررات‌گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت‌های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک‌های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام‌ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص‌های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام‌دهی بانک نشان می‌دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی‌ها و رفتارهای ناهمگنی بانک‌ها در زمان اجرای سیاست‌های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره‌گیری از داده‌های بانکی کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته‌ است. به عبارت دیگر، مساله‌ای که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه‌ای و نقدینگی توسط بانک‌ها آن‌ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه‌ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک‌ها برقراری الزامات سرمایه‌ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان‌پذیر نخواهد بود.  

کلیدواژه‌ها

خوشنود، زهرا و اسفندیاری، مرضیه. (۱۳۹۳). وام‌دهی بانکی و کفایت سرمایه: مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران، پژوهش‌های پولی - بانکی، 7 (20)، ۲۱۱-۲۳۵.
ذالبگی دارستانی، حسام. (1393). عوامل موثر بر ثبات در شبکه بانکی ایران. پژوهش‌های پولی و بانکی، 7 (20)، 307- 327.
رضایی، ابراهیم و جلیلی، زهرا. (13۹0). نگرشی بر تاثیر سیاست پولی از کانال اعتبارات سیستم بانکی در اقتصاد ایران، پژوهش‌های پولی - بانکی،  3 (7)، 169-202.
رنجی، فریبرز، قلی‌زاده، محمدحسن، رمضانپور، اسماعیل و موسوی‌نیا، سید مرتضی. (1396). تحلیل تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک های ایران. روند، 24 (78)،  74-47.
شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا. (۱۳۹۶). خلق نقدینگی و الزامات نقدینگی بال ۳ در شبکه بانکی کشور. روند، 24 (77)، ۳۱ -۶۴.
شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا. (۱۳۹۸). تاثیرات الزامات نقدینگی بر سیاست‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ایران. پژوهش‌های پولی و بانکی، 12 (39)، ۲۳ -۴۸.
شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا. (۱۳۹۷). تاثیر استراتژی‌های تامین مالی پایدار بر حاشیه سود بانکی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23 (75)، 136-103. doi: 10.22054/IJER.2018.9123
شاهچرا، مهشید و کشیشیان، لیان. (1393). اثرات هم زمان تمرکز بانکی و سیاست پولی بر کانال وام‌دهی بانک‌ها در نظام بانکداری ایران. پژوهش‌های پولی و بانکی، 7 (19)، 50-27.
عباسیان، عزت اله، شیرکوند، سعید، تهرانی، رضا و علیمردانی، الهام. (۱۳۹۸). تاثیر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در وام‌دهی با توجه به نقش کفایت سرمایه. پژوهش‌های پولی و بانکی، 12 (41)، 523-550.
Abbasian, E., Shirkavand, S., Tehrani, R., & Alimardany, E. (2019). The Effect of Bank Investment on Lending. Does Capital-Adequacy Matter?. Journal of Monetary & Banking Research12(41), 523-550. [In Persian]
Adrian, T., & Shin, H. S. (2010). Liquidity and leverage. Journal of financial intermediation, 19(3), 418-437.
Alfaro, R., Franken, H., García, C., & Jara, A. (2003). Bank lending channel and the monetary transmission mechanism: the case of Chile (No. 223). Banco Central de Chile.
Allen, J., & Paligorova, T. (2015). Bank loans for private and public firms in a liquidity crunch. Journal of Financial Stability, 18, 106-116.
Alper, K., Hulagu, T., & Keles, G. (2012). An empirical study on liquidity and bank lending. Central Bank of the Republic of Turkey Working Paper, 4.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
Banerjee, R. N., & Mio, H. (2018). The impact of liquidity regulation on banks. Journal of Financial intermediation, 35, 30-44.
Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality. The American Economic Review, 86(2), 218-223.
BCBS (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system, June. Basel Committee on Banking Supervision.
BCBS (2015). Making supervisory stress tests more macroprudential: Considering liquidity and solvency interactions and systemic risk. Working Paper ۲۹, Basel: Basel Committee on Banking Supervision.
BCBS (2016). Literature review on integration of regulatory capital and liquidity instruments. Working Paper 30, Basel: Basel Committee on Banking Supervision.
BCBS (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms, December. Basel Committee on Banking Supervision.
Beatty, A., & Liao, S. (2011). Do delays in expected loss recognition affect banks' willingness to lend?. Journal of accounting and economics, 52(1), 1-20.
Behn, M., Corrias, R., & Rola-Janicka, M. (2019). On the interaction between different bank liquidity requirements. Macroprudential Bulletin, 9.
Behn, M., Daminato, C., & Salleo, C. (2019). A dynamic model of bank behaviour under multiple regulatory constraints.
Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2009). Bank liquidity creation. The review of financial studies, 22(9), 3779-3837.
Berger, A. N., & Udell, G. E. (1994). Lines of credit and relationship lending in small firm finance. Levy Economics Institute. Economics Working Paper 113.
Bernanke, B. S., Lown, C. S., & Friedman, B. M. (1991). The credit crunch. Brookings papers on economic activity, 1991(2), 205-247.
Berrospide, J. M., & Edge, R. M. (2010). The effects of bank capital on lending: What do we know, and what does it mean?
Boissay, F., Collard, F., & Smets, F. (2016). Booms and banking crises. Journal of Political Economy124(2), 489-538.
Bonner, C. (2016). Preferential regulatory treatment and banks' demand for government bonds. Journal of Money, credit and banking, 48(6), 1195-1221.
Bonner, C., Wedow, M., Budnik, K., Koban, A., Kok, C., Laliotis, D., ... & Holtorf, C. (2018). Systemic liquidity concept, measurement and macroprudential instruments (No. 214). European Central Bank.
Borio, C. E., Farag, M., & Tarashev, N. A. (2020). Post-crisis international financial regulatory reforms: a primer.
Bridges, J., Gregory, D., Nielsen, M., Pezzini, S., Radia, A., & Spaltro, M. (2014). The impact of capital requirements on bank lending.
Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. The review of financial studies, 22(6), 2201-2238.
Carletti, E., Goldstein, I., & Leonello, A. (2020). The interdependence of bank capital and liquidity. BAFFI CAREFIN Centre Research Paper, (2020-128).
Casu, B., Girardone, C., & Molyneux, P. (2006). Introduction to banking (Vol. 10). Pearson education.
Cecchetti, S., & Kashyap, A. (2018). 12 what binds? interactions between bank capital and liquidity regulations. The changing fortunes of central banking, 192.
Cesaroni, T. (2015). Procyclicality of credit rating systems: how to manage it. Journal of Economics and Business, 82, 62-83.
Čihák, M. (2007). Systemic loss: A measure of financial stability. Czech Journal of Economics and Finance, 57(1-2), 5-26.
Čihák, M., & Hesse, H. (2008). Islamic banks and financial stability: An empirical analysis.
Commission (2014). Commission delegated regulation (EU) 2015/61 to supplement regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for credit institutions.
Cornett, M. M., McNutt, J. J., Strahan, P. E., & Tehranian, H. (2011). Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis. Journal of financial economics, 101(2), 297-312.
Damar, H. E., Meh, C. A., & Terajima, Y. (2013). Leverage, balance-sheet size and wholesale funding. Journal of Financial Intermediation, 22(4), 639-662.
DeYoung, R., & Jang, K. Y. (2016). Do banks actively manage their liquidity?. Journal of Banking & Finance, 66, 143-161.
Distinguin, I., Roulet, C., & Tarazi, A. (2013). Bank regulatory capital and liquidity: Evidence from US and European publicly traded banks. Journal of Banking & Finance, 37(9), 3295-3317.
Duijm, P., & Wierts, P. (2016). The effects of liquidity regulation on bank assets and liabilities. International Journal of Central Banking (IJCB).
Fama, E. F. (2013). Was There Ever a Lending Channel?. European Financial Management, 19(5), 837-851.
Gai, P., Kemp, M. H., Sánchez Serrano, A., & Schnabel, I. (2019). Regulatory complexity and the quest for robust regulation (No. 8). Reports of the Advisory Scientific Committee.
Gambacorta, L., & Mistrulli, P. E. (2004). Does bank capital affect lending behavior?. Journal of Financial intermediation, 13(4), 436-457.
Gambacorta, L., & Shin, H. S. (2018). Why bank capital matters for monetary policy. Journal of Financial Intermediation, 35, 17-29.
Gombola, M. J., Ho, A. Y. F., & Huang, C. C. (2016). The effect of leverage and liquidity on earnings and capital management: Evidence from US commercial banks. International Review of Economics & Finance43, 35-58.
Goodhart, C. (2008). Liquidity risk management. Banque de France Financial Stability Review, 11, 39-44.
Harzi, A. (2012). The Impact of Basel III on Islamic Banks: A Theoretical Study and Comparison with Conventional Banks. Chapters of books published by the Islamic Economics Institute, KAAU or its faculty members., 591-610.
Herfindal, O. C. (1959). A General Evaluation of Competition in the‎ Copper Industry,‎‏‏ Copper Costs and Prices. 1870-1957.
Horváth, R., Seidler, J., & Weill, L. (2014). Bank capital and liquidity creation: Granger-causality evidence. Journal of Financial Services Research45(3), 341-361.
Kashyap, A. K., & Stein, J. C. (2000). What do a million observations on banks say about the transmission of monetary policy?. American Economic Review, 90(3), 407-428.
Khoshnoud, Z., & Esfandiari, M. (2014). Bank Lending and Capital Adequacy: A Comparison between Public and Private Banks in Iran, Monetary and Banking Research, 7(20), 211-235. [In Persian]
Kishan, R. P., & Opiela, T. P. (2000). Bank size, bank capital, and the bank lending channel. Journal of Money, credit and banking, 121-141.
Kolcunová, D., & Malovana, S. (2019). The effect of higher capital requirements on bank lending: The capital surplus matters (No. 05/2019). IES Working Paper.
Košak, M., Li, S., Lončarski, I., & Marinč, M. (2015). Quality of bank capital and bank lending behavior during the global financial crisis. International review of financial analysis, 37, 168-183.
Malovaná, S. (2017). Banks’ capital surplus and the impact of additional capital requirements (No. 28/2017). IES Working Paper.
Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The quarterly journal of economics, 107(2), 407-437.
Matthews, K., & Thompson, J. (2005). the economics of bankig.
Mátyás, L., & Sevestre, P. (Eds.). (2013). The econometrics of panel data: handbook of theory and applications (Vol. 28). Springer Science & Business Media.
Naceur, S. B., & Kandil, M. (2009). The impact of capital requirements on banks’ cost of intermediation and performance: The case of Egypt. Journal of Economics and Business, 61(1), 70-89.
Naceur, S. B., & Kandil, M. (2009). The impact of capital requirements on banks’ cost of intermediation and performance: The case of Egypt. Journal of Economics and Business, 61(1), 70-89.
Puhr, C., & Schmitz, S. W. (2014). A view from the top: The interaction between solvency and liquidity stress. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 7(1), 38-51.
Ranji, F., Gholizadeh, M, H., Ramezanpoor, E., & Mousavi Nia, S, M. (2017). The Analysis for Impacts of Credit Risk and Liquidity Risk on the Insolvency Risk of Banks in Iran, ravand, 24(78), 47-74 .[In Persian]
Rezaei, E., & Jalili, Z. (2011). The Credit Channel of Monetary Policy Transmission in the Iranian Economy, Monetary and Banking Research, 3(7), 169-202. [In Persian]
Roulet, C. (2018). Basel III: Effects of capital and liquidity regulations on European bank lending. Journal of Economics and Business, 95, 26-46.‏
Shahchera, M., & Keshishian, L. (2014). Simultaneous Effects of Bank Concentration and Monetary Policy on Bank Lending Channel in Iranian Banking System. Journal of Monetary & Banking Research7(19), 27-50. [In Persian]
Shahchera, M., & Taheri, M. (2017). Liquidity Creation and Liquidity Requirement of Basel III in the Iranian Banking System, ravand, 24(77), 31-64 .[In Persian]
Shahchera, M., & Taheri, M. (2018). The Effect of Stable Funding Strategy on Profitability in Iranian Banking System, Iranian Journal of Economic Research, 23(75), 103-136. https://doi:10.22054/IJER.2018.9123. [In Persian]
Shahchera, M., & Taheri, M. (2019). The Impact of Liquidity Requirements on Central Bank Policies in Interbank Market of Iran, Journal of Monetary & Banking Researches, 12(39), 23-48. [In Persian]
Syed, A. M., Diaw, A., & Kessentini, M. (2015). Liquidity Risk and Credit Supply during the Financial Crisis: The Case of German Banks.
ZalbgiDarestani, H. (2014). Main Determinants of Stability in Iran's Banking System, Monetary and Banking Research, 7(20), 307-327. [In Persian]