نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم اقتصادی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/joer.2021.50240.844

چکیده

تجارت بین‌الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد، بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از اینرو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می‌پردازد.
در این مقاله از چهار روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی، شامل حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت، پریس-وینستن و تفاضل اول برای دوره زمانی 2014-1980 استفاده شده است. جامعه‌ی مورد بررسی این پژوهش شامل 149 کشور است که زیر‌گروه‌های آن به چهار گروه درآمدی کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد بالا تقسیم شده‌اند. داده‌های ردپای اکولوژیک به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که در حالت کلی تجارت بین‌الملل باعث تغییر در منحنی محیط‌زیستی کوزنتس می‌شود. همچنین در گروه کشورهای با درآمد بالا، فرضیه‌ی منحنی محیط زیستی کوزنتس رد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات