شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی روابط بین بورس اوراق بهادار تهران، بازار ارز و سکه طلا (به عنوان بازارهای داخلی) و بازارهای نفت، طلا، بازار سهام آمریکا و شاخص بازار سهام اروپا (به عنوان بازارهای بین‌المللی) طی دوره زمانی فروردین 1380 تا شهریور 1392 با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف و محاسبه آثار سرریز انجام گرفته است. جهت برآورد آثار سرریز تلاطم از رویکرد ارائه شده توسط دیبولد و ییلماز (2012) استفاده شده است. نتایج برآورد شاخص‌های سرریز در بازارهای داخلی نشان داد که در وضعیت بازدهی پایین آثار سرریز قابل توجهیبین بازارها وجود ندارد به نحوی که شاخص سرریز مقداری برابر با 8/7 درصد داشته است. برخلاف وضعیت بازدهی پایین، در وضعیت بازدهی بالامقدار شاخص سرریز در حدود 42 درصد بوده است. همچنین نتایج نشان داد که وقتی بازارهای سهام در رژیم صفر (وضعیت بازدهی کم) قرار می‌گیرند، بازار طلا به عنوان بازار واسط برای انتقال شوک‌ها میان بازارهای سهام بزرگ دنیا و بازارهای دارایی در داخل ایران عمل می‌کند. در مقابل وقتی که بازارهای سهام در رژیمیک (وضعیت بازدهی بالا) قرار می‌گیرند، بازار نفت به عنوان بازار واسط برای انتقال شوکهای به بازارهای دارایی در داخل ایران عمل میکند.

کلیدواژه‌ها

ابونوری، اسمعیل و محمدرضا عبداللهی (1390)، «ارتباط بازارهای سهام ایران؛ آمریکا، ترکیه و مالزی در یک مدل گارچ چند متغیره»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 14، صص. 61-79.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و فاطمه خان احمدی (1391)، «امکان کاهش ریسک پرتفوی بر اساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار»، تحقیقات مالی، دوره 14، شماره1 ، صص 30-17.
پاکیزه، کامران (1389)،»تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس‌های بین الملل)»، تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 1(2)، صص1-20.
حیدری، حسن و احمد ملابهرامی (1389)، «بهینه‌سازی سبد سرمایه­گذاری سهام با استفاده از مدل­های چندمتغیره GARCH: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 30، صص.35-56.
حیدری، حسن،حمیدرضا فعالجو، و فاطمه کرمی (1392)، «بررسی تجربی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رهیافت آزمون کرانه­ها»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال سیزدهم، شماره 49، صص. 151-176.
راعی، رضا،شاپور محمدی و علیرضا سارنج (1393)، «پویایی­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف»، تحقیقات مالی، دوره 16، شماره 1، صص. 77-98.
سید حسینی، سید محمد و سید بابک ابراهیمی (1392)، «بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره 19، صص. 81-97.
صمدی، سعید،زهرهشیرانی فخر و مهتابداورزاده (1386)، «بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا (مدل‌سازی و پیش­بینی)»، فصلنامه اقتصادمقداری، 4(2)- پیاپی 13- صص 25-51.
قالیباف‌اصل، حسن (1381)، بررسی اثر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
کریم­زاده، مصطفی،شادی امیری،مسعود همایونی­فر و محمدعلی فلاحی (1391)، همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH، همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
کشاورزحداد، غلامرضا و سپهر مقاره­عابد (1392)، «آیا بحران مالی جهانی به بازار سهام تهران سرایت کرده است؟»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 2، ص.179-199.
مهرآرا، محسن و قهرمان عبدلی (1385)، «نقش اخبار خوب و بد در تلاطم بازدهی سهام در ایران»، پژوهشهای اقتصادی ایران، 8(26)، صص 25-40.
واعظ برزانی، محمد،رحیم دلالی اصفهانی،سعیدصمدی و حمیدرضا فعالجو (1388)، «بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 5 (ویژه نامه بورس)، صص. 31-50.
Becker, K. G., J. E. Finnerty and A. L. Tucker(1992), “The Intraday Interdependence Structure between U.S. and Japanese Equity Markets”, Journal of Financial Research, Vol. 15, PP 27–37.
Bekaert, G., R.Campbell and A. Ng (2005), “Market Integration and Contagion”, Journal of Business, Vol. 78, PP 39-70.
Bernhart, G., S. Hocht, M. Neugebauer, M.Neumann and R. Zagst (2009), Asset Correlations in Turbulent Markets and Their Implications on Asset Management, The 3rd Conference on Risk Management & Global e- Business, Incheon, Korea.
Boubaker, H. and N. Sghaier (2013), “Portfolio Optimization in the Presence of Dependent Financial Returns with Long Memory: A Copula Based Approach”, Journal of Banking & Finance, Vol. 37, PP 361-377.
Bracker, B. and P. D. Koch (1999), “Economic Determinants of the Correlation Structure Across International Equity Markets”. Journal of Economics and Business, Vol. 51, PP 443–456.
Calvo, S. and C. M. Reinhart (1996), “Capital Flows to Latin America: Is There Evidence of Contagion Effects?”, in Guillermo A. Calvo, Morris Goldstein, and Eduard Hochreiter, eds.: Private Capital Flows to Emerging Markets after the Mexican Crisis, Institute for International Economics, Washington DC.
Chiang, T.C., B.N. Jeon and H. Li (2007), “Dynamic Correlation Analysis of Financial Contagion: Evidence from Asian Markets”, Journal of International Money and Finance, Vol. 26, 7, PP 1206-1228.
Classens, S. and K. Forbes (2004),“International Financial Contagion: The Theory, Evidence and Policy Implications”, For the Conference ‘The IMF´s Role in Emerging Market Economies: Reassessing the Adequacy of its Resources’ organized by RBWC, DNB and WEF in Amsterdam on November 18-19.
Cologni, A., and M. Manera (2009), “The Asymmetric Effects of Oil Shocks on Output Growth: A Markov–Switching Analysis for the G-7 Countries“, Economic Modelling,  Vol.26, PP 1-29
Corsetti G., M. Pericoli and M. Sbracia (2005), “Some Contagion, Some Interdependence: More Pitfalls in Tests of Financial Contagion”, Journal of International Money and Finance, Vol. 24, PP 1177-1199.
Corsetti, G., M.Pericoli and M. Sbracia (2011), “Correlation Analysis of Financial Contagion”, Kolb, R.W. (ed), Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations, Wiley.
Diebold, F.X., and K. Yilmaz (2009),“Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets”, Economic Journal, Royal Economic Society, Vol. 119, no. 534, PP 158-171.
Diebold, F.X. and K. Yilmaz (2012), “Better to Give than to Receive: Predictive Directional Measurement of Volatility Spillover”. International Journal of Forecasting, Vol. 23, PP 57-66.
Ding, L., Y. Huang and X. Pu (2014), “Volatility Linkage Across Global Equity Markets”, Global Finance Journal, In Press, Corrected Proof, Available online 10 June 2014.
Dornbusch, R., Y. Park and S. Claessens (2000),“Contagion: Understanding how it Spreads”. The World Bank Research Observer, Vol. 15, PP 177–197.
Eun, C. S., and S. Shim (1989), “International Transmission of Stock Market Movements”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 24, no. 2, PP 241- 256.
Forbes, K. J. and R. Rigobon (2002), “No Contagion, only Interdependence: Measuring Stock Market Co-Movements”, Journal of Finance, Vol. 57, PP 2223-2261.
Hamilton, J.D. (1989), “A New Approach to the Economic Analysis of Non-Stationary Time Series and the Business Cycle“,Econometrica, Vol.57, no. 2, PP 357–384.
Koop, G., M. H. Pesaran andS. M. Potter (1996), “Impulse Response Analysis in Non-Linear Multivariate Models”. Journal of Econometrics, Vol.74, PP 119-147.
Krolzig, H.M. (1997),Markov-Switching Vector Autoregressions. Modelling, Statistical Inference and Applications to Business Cycle Analysis, Springer, Berlin
Louzis. D.P. (2013), “Measuring Return and Volatility Spillovers in Euro Area Financial Markets“, Working Paper, Bank of Greece, No.154.
Malliaris, A. G. and J. L. Urrutia (1992), “The International crash of October 1987: Causality Tests”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 27, PP 353-364.
McCarthy, J. and M. Najand (1995), “State Space Modeling of Linkages among International markets”, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 5, PP 1-9.
Park, Y. C. and C. Y. Son, (2001), “Financial Contagion in the East Asian Crisis: With Special Reference to the Republic of Korea”, in Stijn Claessens, and Kristine J. Forbes, eds.: International Financial Contagion (Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA).
Pesaran, M. H., &Y. Shin (1998),  “Generalized impulse response analysis in linear multivariate models”. Economics Letters, Vol.58, pp. 17-29.