نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه گنبدکاووس

2 فارغ التحصیل رشته مدیریت کارآفرینی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

  محققان زیادی بر اهمیت رقابتپذیری یک اقتصاد در بهبود روند رشد اقتصادی تاکید کرده‌اند؛ با این وجود، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارکان مختلف رقابتپذیری در یک اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی پرداخته باشند، بسیار محدود است. بنابراین،، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات رشد اقتصادی و نیز بررسی تاثیر متغیر رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی کشورها است. در این راستا با استفاده از داده‌های 81 کشور عضو مجمع جهانی اقتصاد در سه گروه کشورهای منبع‌محور، کاراییمحور و نوآوریمحور برای سالهای 2017- 2008 و از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، تاثیر ارکان رقابتپذیری ملی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج بیانگر این است که تاثیر نهادها، زیرساخت‌ها، آموزش عالی، پیچیدگی کسب‌و‌کار و نوآوری در هر سه گروه کشورها بر روند رشد اقتصادی مثبت و معنا‌دار است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی و محیط اقتصاد کلان تنها در کشورهای کارایی‌محور و نوآوری‌محور معنادار شده است و رکن آموزش ابتدایی و بهداشت فقط در کشورهای منبع‌محور معنادار بوده است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کالا و اندازه بازار فقط در کشورهای نوآوری‌محور بر روند رشد اقتصادی معنا‌دار بوده است و در رکن آمادگی در فناوری تنها برای کشورهای نوآوری‌محور معنا‌دار نبوده است. به‌طور خلاصه نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تاثیر عوامل رقابتپذیری بر سطح رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با توجه به میزان شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

بافنده ایماندوست، صادق و علی مفیدی (1395)، «سنجش تاثیر شاخص رقابت‌پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته برگزیده»، مجله اقتصاد و توسعه منطقهای، (12)، صص 95-65.
پژویان، جمشید و  مرجان فقیه نصیری (1388)، «اثر رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی، با رویکرد الگوی رشد درون‌زا»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 13(38)، صص 132-97.
توتونچیان، ایرج و مینا مهرنوش (1388)، «رقابت‌پذیری دانش‌محور در ایران». پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی)، ۹ (۱)، صص 58- 39.
رفاح کهریز، آرش، یوسف محمدزاده، سید جمال‌الدین محسنی زنوزی، نیر هاشمی برنج‌آبادی و نگار قاسم‌زاده (1398)، «تاثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته»، سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(25)، صص 100-81. 
محسنی زنوزی، سیدجمال الدین و سید میثم اسماعیلی (1393)، «تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری»، سیاست‌های راهبردی و کلان، 2(5)، ص 65- 41. 
نادری، مرتضی و محمد شربت‌اغلی (1386)، «بررسی نظری و تجربی تاثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورها»، پژوهشهای اقتصادی ایران، 9(32)، صص 29-1.
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2002). “Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution”. The Quarterly Journal of Economics, 117(4). 12311294.
Acs, Z. J., & Amorós, J. E. (2008). “Entrepreneurship and Competitiveness Dynamics in Latin America”. Small Business Economics, 31(3). 305322.
Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). “National Systems of Entrepreneurship: Measurement Issues and Policy Implications”. Research Policy, 43(3). 476494.
Acs, Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2018). “Entrepreneurship, Institutional Economics, and Economic Growth: an Ecosystem Perspective”. Small Business Economics, 51(2). 501514.
Acs, Z., & Storey, D. (2004). Introduction: Entrepreneurship and Economic Development. Regional Studies38(8), 871-877.
Aghion, P. (2017). “Entrepreneurship and Growth: Lessons from an Intellectual Journey”. Small Business Economics, 48(1). 924.
Aghion, P., & Howitt, P. (1992). “A Model of Growth through Creative Destruction”. (No. w3223). National Bureau of Economic Research.
Amar, M. B., & Hamdi, M. T. (2012). “Global Competitiveness and Economic Growth: Empirical Verification for African Countries”. International Journal of Economics and Finance, 4(6). 125.
Amorós, J. E., & Cristi, O. (2008). “Longitudinal Analysis of Entrepreneurship and Competitiveness Dynamics in Latin America”. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(4). 381399.
Amorós, J. E., Fernández, C., & Tapia, J. (2012). “Quantifying the Relationship between Entrepreneurship and Competitiveness Development Stages in Latin America”. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(3). 249270.
Audretsch, D. B., & PeñaLegazkue, I. (2012). “Entrepreneurial Activity and Regional Competitiveness: an Introduction to the Special Issue”. Small Business Economics, 39(3). 531537.
AuzinaEmsina, A. (2014). “Labour Productivity, Economic Growth and Global Competitiveness in PostCrisis Period”. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 156, 317321.
Barro, R. J. (1990),” Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth”. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2). S103S125.
Boltho, A. (1996). “The Assessment: International Competitiveness”. Oxford Review of Economic Policy, 12(3). 116.
Calderón, C., & Servén, L. (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. The World Bank.
Canning, D., & Pedroni, P. (1999). “Infrastructure and Long Run Economic Growth”. Center for Analytical Economics, Working Paper, 99(09),
Cazacu, A. M. (2015). “Global Competitiveness Index and Economic Growth”. In International Finance and Banking Conference (p. 369),
Dadgar, Y., Nazari, R., & Fahimifar, F. (2018). “The Impact of Global Competitiveness Index (GCI) on Economic Growth in Iran and Some Selected Countries”. OIDA International Journal of Sustainable Development, 11(12). 5360.
Delgado, M., Ketels, C., Porter, M. E., & Stern, S. (2012). The determinants of national competitiveness (No. w18249). National Bureau of Economic Research.
Doran, J., McCarthy, N., & O’Connor, M. (2018). “The Role of Entrepreneurship in Stimulating Economic Growth in Developed and Developing Countries”. Cogent Economics & Finance, 6(1). 1442093.
Europea Commission. (2014). “Reindustrializing Europe. Member States Competitiveness Report”. SWD (2014) 278. Brussels: European Commission.
Fagerberg, J., Srholec, M., & Knell, M. (2007). “The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While others Fall Behind”. World Development, 35(10). 15951620.
Gardiner, B., Martin, R., & Tyler, P. E. T. E. R. (2006). “Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions”. Regional Competitiveness, 30, 55.
Goodfriend, M. (2007). “How the World Achieved Consensus on Monetary Policy”. Journal of Economic Perspectives, 21(4). 4768.
Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). “Quality Ladders and Product Cycles”. The Quarterly Journal of Economics, 106(2). 557586.
Harrison, A. (1996). “Openness and Growth: A TimeSeries, CrossCountry Analysis for Developing Countries”. Journal of Development Economics, 48(2). 419447.
Johansson, A., Heady, C., Arnold, J., Brys, B., & Vartia, L. (2008). Tax and Economic Growth, Working Paper No. 620.
Kaplan, D. S. (2008). Job Creation and Labor Reform in Latin America. The World Bank.
King, R. G., & Levine, R. (1993). “Finance, Entrepreneurship and Growth”. Journal of Monetary Economics, 32(3). 513542.
Kordalska, A., & Olczyk, M. (2016),” Global Competitiveness and Economic Growth: A OneWay or TwoWay Relationship?. Equilibrium”. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(1). 121142.
KorezVide, R., &Tominc, P. (2016). “Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth. In Competitiveness of CEE Economies and Businesses”. Cham. 2544
Krueger, A. B., & Lindahl, M. (2001). “Education for Growth: Why and for Whom?”. Journal of Economic Literature, 39(4). 11011136.
Martin, R. L. (2003). A study on the factors of regional competitiveness. A draft final report for The European Commission Directorate-General Regional Policy, Cambridge: University of Cambridge.
Miller, T., Kim, A. B., & Holmes, K. R. (2014). Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation and Dow Jones & Company.
Niessner, B. (2013). Convergence 2.0. Erste Group Research–CEE Special Report, February, 20, 2013.
Parteka, A., & WolszczakDerlacz, J. (2013). “The Impact of Trade Integration with the European Union on Productivity in a Posttransition Economy: The Case of Polish Manufacturing Sectors”. Emerging Markets Finance and Trade, 49(2). 84104.
Petrariu, I. R., Bumbac, R., & Ciobanu, R. (2013). “Innovation: a Path to Competitiveness and Economic Growth. The Case of CEE Countries”. Theoretical & Applied Economics, 20(5),
Podobnik, B., Horvatić, D., Kenett, D. Y., & Stanley, H. E. (2012). “The Competitiveness Versus The Wealth of a Country”. Scientific Reports, 2, 678.
Porter, M. E. (1998). The Competitive Advantage of Nations (2nd ed.). New York: Free Press.
Prieger, J. E., Bampoky, C., Blanco, L. R., & Liu, A. (2016). “Economic Growth and the Optimal Level of Entrepreneurship”. World Development, 82, 95109.
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). “Growth in a Time of Debt”. American Economic Review, 100(2). 57378.
Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004),” Institutions Rule: the Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development”. Journal of Economic Growth, 9(2). 131165.
Wennekers, S., Van Wennekers, A., Thurik, R., & Reynolds, P. (2005). “Nascent Entrepreneurship and the Level of Economic Development”. Small Business Economics, 24(3). 293309.
Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). “Entrepreneurship, Iinnovation and Economic Growth: Evidence from GEM Data”. Small Business Economics, 24(3). 335350.
World Economic Forum. (2015). Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation: A Global Perspective on Entrepreneurship, Competitiveness and Development. Geneva: World Economic Forum.
World Economic Forum. (2017). the Global Competitiveness Report 20162017.