نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، آذربایجان شرقی

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نوآوران و سرمایه‌گذاران معمولا ادعا می‌کنند «شکاف تامین مالی» یا «دره مرگ» در مرحله میانی فرآیند بین تحقیق پایه و تجاری‌سازی محصول جدید وجود دارد که تاثیر معناداری بر بهره‌وری محرک‌های مالی در زمینه حمایت مالی از فعالیت‌های R&D به‌منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری‌سازی دارد. محرک‌های مالی شامل مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌ها، گرنت‌ها و سایر انگیزه‌ها است. هر شرکت برای سرمایه‌گذاری با نرخ بازگشت نهایی و هزینه نهایی سرمایه برای مخارج R&D روبه‌رو است که توسط سیاست‌های عمومی تحقیق و توسعه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این مطالعه درصدد است پیچیدگی چارچوب مفهومی اقتصاد خرد را با استفاده از توابع CES به حالت منطقه‌ای تبدیل کند؛ بنابراین، سه منطقه اروپا (OECD)، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی برای مقایسه اثرات محرک‌های مالی انتخاب‌شده است. برای این منظور از مدل‌های پانل پویای فضایی برای دوره 2016-2005 استفاده ‌شده است. با تایید مدل (SDM) محرک‌های مالی دولت به‌عنوان سیاست‌های حمایتی که می‌توانند موجب تحریک فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تامین مالی شکاف بودجه شوند، دارای اثرات داخلی، خارجی و اثرکل هستند. اثرکل مثبت و معنی‌دار محرک‌های مالیاتی بر R&D در کشورهای OECD و اثر خارجی مثبت در جنوب شرق آسیا تایید شد، اما برای کشورهای آسیای مرکزی، اثر محرک‌های مالیاتی تایید نشد. همچنین رابطه تعاملی (جانشینی) بین حمایت‌های مستقیم و محرک‌های مالیاتی در کشورهای OECD وجود دارد، اما برای کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی این رابطه به صورت مکملی است.

کلیدواژه‌ها

آرمن، سید عزیز، حسن فرازمند، حسین ملتفت و وحید کفیلی (1395)، «جرم و هم‌گرایی تولید سرانه: یک تحلیل مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال پنجم، شماره 20:، صص 149-123.
بهمنی، مجتبی، آرش جمشیدنژاد، و امید جنابی (1394)، «تحلیل فضایی سرریزهای فناوری در کشورهای منتخب آسیایی». مدیریت توسعه فناوری، 2(3)، صص 125-105.
پیارات، وونگلیم (2010)، تامین مالی و تجاری‌سازی فناوری، شناسایی چالش‌ها و چگونگی ایجاد ظرفیت نوآوری در کشورها، مترجم: مرضیه اسفندیاری، چاپ اول، انتشارات پیک نور.
علی عظیمی، ناصر و سجاد برخورداری (1387)، «اقتصاد دانش‌محور در جنوب شرق آسیا». رهیافت. شماره 14، صص 128-111.
گوگردجیان، احمد و فاطمه رحیمی (1391)، «آثار سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بر رشد اقتصادی ایران (2009-2000)»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 9(3)، صص 24-9.
مهرآرا، محسن و نیک‌پی محمدیان (1394)، «بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی»، فصلنامه علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادی، دوره 9، شماره 29، صص 62-43.
Anselin L. (1988). “Model Validation in Spatial Econometrics: A Review and Evaluation of Alternative Approaches”. International Regional Science Review, 11(3):279-316.
Anselin L. (2003). “Spatial Externalities, Spatial Multipliers, and Spatial Econometrics”. International Regional Science Review, 26(2):153-66.
Arbia G. (2014). “Spatial Econometrics: A Broad View Foundations and in Econometrics”,Vol.8,No 3-4:145-265.
Autant‐Bernard C, LeSage JP. (2011). “Quantifying Knowledge Spillovers Using Spatial Econometric Models”. Journal of Regional Science, 51(3):471-96.
Belotti F, Hughes G, Mortari AP, editors. (2013). XSMLE-A Command to Estimate Spatial Panel Models in Stata. German Stata Users Group Meeting, Potsdam, Alemania, 1-18.
Belotti F, Hughes G, Piano Mortari A. (2016). “Spatial Panel Data Models Using Stata”.CEIS Research Paper,University of Rom Tor Vergata, No 373, 1-41.
Bivand RS, Pebesma EJ, Gómez-Rubio V. (2008). Hello World: Introducing Spatial Data. Applied Spatial Data Analysis with R,1-15.
Bloom N, Griffith R, Van Reenen J. (2002). “Do R&D tax Credits Work? Evidence from a Panel of Countries 1979–1997”. Journal of Public Economics, 85(1):1-31.
Busom I. (2012). Tax incentives or subsidies for R&D? Working Paper, n2012-056.UNU-MERIT,32 P.
Bygrave WD, Timmons J. (1992). Venture Capital at the Crossroads, 141-160
Capron H, de la Potterie BVP. (1997). “Public Support to R&D Programmes: An Integrated Assessment Scheme OCDE”. Policy Evaluation in Innovation and Technology Towards Best Practices OCDE París, 35-47.
Carvalho A. (2012). “Why are tax Incentives Increasingly Used to Promote Private R&D?”. Economic Essays 10,113-130.
Chang AC. (2018). “Tax Policy Endogeneity: Evidence from R&D tax Credits”. Economics of Innovation and New Technology,1-25.
Corrado L, Fingleton B. (2012). “Where is the Economics in Spatial Econometrics?”. Journal of Regional Science, 52(2):210-39.
David PA, Hall BH, Toole AA. (2000). “Is Public R&D a Complement or Substitute for Private R&D? A Review of the Econometric Evidence”. Research Policy, 29(4-5):497-529.
Elhorst JP. (2010). “Applied Spatial Econometrics: Raising the Bar”. Spatial Economic Analysis,5(1):9-28.
Evans, D. L. (2002). “The Advanced Technology Program: Reform with a Purpose”. US Department of Commerce, February, p. 1.
Falk M. (2006). “What Drives Business Research and Development (R&D) intensity across Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries?”. Applied Economics, 38(5):533-47.
Falk M. R&D. (2007). “Spending in the High-tech Sector and Economic Growth”. Research in Economics, 61(3):140-7.
Griliches Z, Lichtenberg FR (1984). “R&D and productivity growth at the industry level: is there still a relationship? R&D, patents, and productivity”. University of Chicago Press; 1984. p. 465-502.
Guellec D, de la Potterie BvP. (2000). “Applications, grants and the value of patent”. Economics Letters, 69(1):109-114.
Guellec, D. and B. V. P. De La Potterie (2003). "The impact of public R&D expenditure on business R&D*." Economics of Innovation and New Technology, 12(3): 225-243.
Guellec D, Van Pottelsberghe De La Potterie B. (2003). “The impact of public R&D expenditure on business R&D”. Economics of innovation and new technology, 12(3):225-43.
Hall B, Van Reenen J. (2000). “How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence”. Research Policy, 29(4-5):449-69.
Herrera M. (2017). “Spatial Econometrics methods using stata”. Luxembourg institute of socio- Economic Research, National university of ststa (Argentina) , Belval, 15th.
Hoff, A. (2004). “The linear approximation of the CES function with n input variables”. Marine Resource Economics, pages 295–306.
Lach S.(2007). “Immigration and prices”. Journal of Political Economy .115(4):548-87.
Lee LF. (2004). “Asymptotic Distributions of Quasi‐Maximum Likelihood Estimators for Spatial Autoregressive Models”. Econometrica, 72(6): 1899-925.
LeSage J, Pace RK. (2009). Introduction to spatial econometrics: Chapman and Hall/CRC, 374 Pages.
Levy DM. (1990). “Estimating the impact of government R&D”. Economics Letters, 32(2):169-73.
Levy, D. M. & Terleckyj, N. E. (1983). “Effects of government R&D on private R&D investment and productivity: a macroeconomic analysis”. The Bell Journal of Economics, 14(2). 551-561.
Lichtenberg, F. R. (1987). “The effect of government funding on private industrial research and development: a re-assessment”. The Journal of Industrial Economics, 36(1). 97-104.
Liu X, Buck T. (2007). “Innovation performance and channels for international technology spillovers: Evidence from Chinese high-tech industries”. Research policy, 36(3):355-66.
Lumenga-Neso O, Olarreaga M, Schiff M. (2005). “Onindirect'trade-related R&D spillovers”. European Economic Review,49(7):1785-98.
Maddala GS. (1983). “Limited-dependent and qualitative variables in econometrics”. Cambridge university press.
Mamuneas TP, Nadiri MI. (1996). “Public R&D policies and cost behavior of the US manufacturing industries”. Journal of Public Economics, 63(1):57-81.
Mateut S. (2018). “Subsidies, financial constraints and firm innovative activities in emerging economies”. Small Business Economics, 50(1):131-62.
Montmartin B, Herrera M, Massard N (2018). “The impact of the French policy mix on business R&D: how geography matters”. Observatoire Francais des Conjonctures Economiques (OFCE).1-36.
Montmartin B, Herrera M. (2015). “Internal and external effects of R&D subsidies and fiscal incentives: Empirical evidence using spatial dynamic panel models”. Research Policy, 44(5): 1065-79.
Montmartin B, Massard N. (2015). “Is financial support for private R&D always justified? A discussion based on the literature on growth”. Journal of Economic Surveys, 29(3):479-505.
Montmartin B. (2013). “Centralized R&D subsidy policy in an NEGG model: A welfare analysis”. Recherches économiques de Louvain, 79(1):5-34.
O,Sullivaan,David and David Unwin.(2010). Geographic Information analysis, Hoboken, NJ: John Wiley,2nd ed:1-64.
Osawa, Y. and Murakami, M. (2002). “Development and Application of a New Methodology of EvaluatingIndustrial R&D Projects”. R&D Management, Vol. 32, No. 1, pp. 79-85.
Pellens M, Peters B, Hud M, Rammer C, Licht G. (2018). Public investment in R&D in reaction to economic crises-a longitudinal study for OECD countries.(1-18)
R.E.Johnson,(1966). Technical Progress and Innovation, 18 Oxford Economic Papers, New Series 158,at 160-610.
Romer PM. (1990). “Endogenous technological change”. Journal of political Economy,98(5, Part 2):S71-S102.
Sensenbrenner, F. J. (1998). Unlocking Our Future: Toward A New National Science Policy, Committee, Report, 105-B, September, P. 40.
Sullivaan, D & Unwin, D. (2003). Geographic Information analysis,  John Wiley & Sons, INC, 439 Pages.
Tidd J, Bessant J, Pavitt K. (2005). Managing innovation integrating technological, market and organizational change: John Wiley and Sons Ltd.608 Pages.
Tsai Y-H. (2005). “Quantifying urban form: compactness versus' sprawl”. Urban studies, 42(1):141-61.
Wang X, Fang H, Zhang F, Fang S. (2018). “The Spatial Analysis of Regional Innovation Performance and Industry-University-Research Institution Collaborative Innovation—An Empirical Study of Chinese Provincial Data”. Sustainability,10(4):1243.
Warda J. (2005). “Measuring the Value of R&D Tax Provisions: A Primer on the B-index for Analysis and Comparisons. OMC Working Group on Design and Evaluation of fiscal Measures to Promote Business Research”. Development and Innovation, 1-29.
Wilson DJ. (2009). “Beggar thy Neighbor? The in-state, out-of-state, and Aggregate Effects of R&D tax Credits”. The Review of Economics and Statistics, 91(2):431-6.
Wolff, G. B. & Reinthaler, V. (2008). “The Effectiveness of Subsidies Revisited: Accounting for Wage and Employment Effects in Business R&D”. Research Policy, 37(8). 1403-1412.
Wonglimpiyarat J. (2010). “Innovation Index and the Innovative Capacity of Nations”. Futures, 42(3):247-53.
Yu J, De Jong R, Lee L-f. (2008). “Quasi-maximum Likelihood Estimators for Spatial Dynamic Panel Data with Fixed Effects when Both n and T are Large”. Journal of Econometrics, 146(1):118-34.