نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این تحقیق به دنبال معرفی رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز به عنوان نسل چهارم نظریات تبیین رفتار نرخ ارز و کاربرد آن در قالب یک شبیه‌سازی برای به دست آوردن تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز است. رویکرد مبتنی بر ریزساختار ارز به منظور در نظر گفتن ساختار غیرمتمرکز و چندلایه بازار ارز، پیچیدگی‌های اطلاعاتی در این بازار و نقش مکانیسم‌های معاملاتی در تعیین نرخ ارز مطرح شده است. پس از معرفی این رویکرد، مدل‌سازی پایه برای شبیه‌سازی انجام شده و در قالب این شبیه‌سازی، تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسان نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است که برای این منظور از دو متغیر «تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان« و «خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان» بهره گرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی در این تحقیق نشان می‌دهد افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به دلیل تشدید نااطمینانی برای فعالان اقتصادی باعث افزایش نوسان متغیر نرخ ارز می‌شود. علاوه بر این، افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان باعث به تاخیر افتادن عکس‌العمل بازار ارز به تغییر متغیرهای بنیادین ارز می‌شود. با وجود آنکه در این تحقیق، افزایش خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به شکل غیرخطی باعث تغییر نوسان نرخ ارز  می‌شود، اما میزان تاثیرگذاری این متغیر در تحقیق حاضر کمتر از متغیر تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق، توصیه می‌شود به منظور کاهش در نوسان متغیر نرخ ارز بر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان در کشور افزوده و به ویژه از دوره تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان کاسته شود.

کلیدواژه‌ها

ابونوری، اسمعیل و خانعلی‌پور، امیر (1388)، «اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: کاربردی از خانواده ARCH»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 50، صص
 101-120.
پورزمانی، زهرا و قمری، مونا (1393)، «ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام»، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره 21، صص 91-116.
تقوی، مهدی و محمدی، مرتضی (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران (یک رهیافت پولی)»، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 8، شماره 1، صص 51-72.
حسنی، محمد و بشیر حسینی، سید محمد (1389)، «بررسی رابطه‌ سطح افشاء اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار، دوره 1، شماره 2،  صص 75-84.
درگاهی، حسن و گچلو، جعفر (1380)، «بررسی رفتار کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران (با استفاده از روش همگرایی خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 6، شماره 21، صص 21-60.
رضازاده، علی (1395)، «بررسی تاثیر شوک‌های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف - سوئیچینگ»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره 79، صص 123-144.
فروغی، داریوش، امیری، هادی و میرزایی، منوچهر (1390)، «تاثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره 10، صص 15-40.
محمدزاده، پرویز، اصغرپور، حسین، بهشتی، محمدباقر و رضازاده، علی (1390)، «بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منطقه MENA: رویکرد هم‌انباشتگی تابلویی»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره 49، صص 151-175.
همتی، مریم، پدرام، مهدی و توکلیان، حسین (1395)، «نقش اطلاعات چسبنده در پویایی‌های تورم در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 60، صص 107-151.
Amblard, F., Miguel, F. J., Blanchet, A., & Gaudou, B. (eds.) (2015). Advances in Artificial Economics, Springer International Publishing
Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X. and Vega, C. (2003). “Micro Effects of Macro Announcements: Real-Time Price Discovery in Foreign Exchange”. American Economic Review, 93(1). 38-62.
Chen, B., Liu, S. & Zhang, Q. (2016). “Can Public Information Promote Market Stability?”. Economic Letters, 143, 103-106.
Ehrmann, M. & Fratzscher, M. (2005). “Exchange Rates and Fundamentals: New Evidence from Real-Time Data”. Journal of International Money and Finance, 24, 317-341.
Evans, M.D.D, (2010). “Order Flows and the Exchange Rate Disconnect Puzzle”. Journal of International Economics, 80, 58–71
Evans, M.D.D, (2011). Exchange-Rate Dynamics, Princeton University Press
Evans, M.D.D & Lyons, R.K., (2002). “Order Flow and Exchange Rate Dynamics”. Journal of Political Economy, 110, 170-180.
Evans, M.D.D & Lyons, R.K., (2008). “How is Macro News Transmitted to Exchange Rates?”. Journal of Financial Economics, 88, 26–50.
Hellwig, C. (2005). “Heterogeneous Information and the Welfare Effects of Public Information Disclosures”. UCLA Economics Online Papers, No. 283, October 2005.
King, M.R., Osler, C. & Rime, D., (2012). “Foreign Exchange Market Structure, Players, and Evolution”. in James, J., Marsh, I. & Sarno, L. eds, Handbook of Exchange Rates, Wiley
Laakkonen, H. & Lanne, M. (2010). “Asymmetric News Effects on Exchange Rate Volatility: Good vs. Bad News in Good vs. Bad Times”. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 14(1). 1-37.
Laakkonen, H. & Lanne, M. (2013). “The Relevance of Accuracy for the Impact of Macroeconomic News on Exchange Rate Volatility”. International Journal of Finance and Economics, 18, 339-351.
Lyons, R.K. (2001). “The Microstructure Approach to Exchange Rates”. Cambridge, MIT Press.
O’Hara, M. (1995). “Market Microstructure Theory”. Cambridge, Blackwell.
Rime, D., Sarno, C. & Sojli, E., (2010). “Exchange Rate Forecasting, Order Flow and Macroeconomic Information”. Journal of International Economics, 80, 72–88.
Zhang, G., Marsh, I. & MacDonald, R. (2016). “A Hybrid Approach to Exchange Rates: How Do Macro News and Order Flow Affect Exchange Rate Volatility?”. Studies in Economics and Finance, 33(1). 50-68.